null

Študijná Biblia - Slovak Ecumenical Study Bible / Slovensky Ekumenicky Preklad

No reviews yet Write a Review
$149.99
SKU:
9788081560521
UPC:
9788081560521
Condition:
New
Weight:
40.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Študijná Biblia - Slovak Ecumenical Study Bible

Slovensky Ekumenicky Preklad / Porta libri 2015 / Adapted from the NIV Study Bible

Product Features

 • Author: Slovensky Ekumenicky Preklad
 • Translators: Pavol Kadlec, Peter Kozar, Erik Markus, Lenka Prochazkova, Magdalena Sevcikova
 • Binding: Hardcover
 • Edition: 2015
 • Publisher: Porta Libri; Slovenskou Biblickou Spolocnostou
 • Language: Slovak
 • Pages: 2514
 • Size: 22.5 × 17.3 × 6.4 cm
 • Weight: 1800g
 • ISBN: 9788081560521 / 978-8081560521 / 8081560521

Overview

The Študijná Biblia - Slovak Ecumenical Study Bible / Slovensky Ekumenicky Preklad is a comprehensive and detailed edition of the Bible, adapted from the renowned NIV® Study Bible, New International Version®. Published by Porta Libri and Slovenskou Biblickou Spolocnostou in 2015, this hardcover edition spans 2514 pages and features the latest version of the Slovak ecumenical translation. It is designed to serve as an invaluable resource for deep biblical study, offering extensive notes, introductions, cross-references, and various supplementary materials.

Interesting Facts

 • Ecumenical Translation: This edition features the latest Slovak ecumenical translation, ensuring clarity and readability for contemporary readers.
 • Study Notes: Includes over 20,000 study notes, providing detailed explanations and insights into biblical texts.
 • Supplementary Materials: Equipped with maps, tables, diagrams, and additional articles to enhance understanding.
 • Comprehensive Index: Nearly 700 terms in the index of concepts and names, along with a concordance for the Slovak ecumenical translation.
 • Spiritual Insight: Emphasizes the belief that while the study apparatus is helpful, it is ultimately the Holy Spirit who opens minds and hearts to understand and accept the biblical message.

Key Credits

 • Publisher: Porta Libri; Slovenskou Biblickou Spolocnostou
 • Translators: Pavol Kadlec, Peter Kozar, Erik Markus, Lenka Prochazkova, Magdalena Sevcikova
 • Adaptation: Based on the NIV® Study Bible, New International Version®

Hashtags

#SlovakStudyBible #EcumenicalBible #BibleStudy #SlovakTranslation #PortaLibri #BiblicalStudies #ChristianFaith #SpiritualGrowth

Prehľad

Študijná Biblia - Slovenská Ekumenická Študijná Biblia / Slovenský Ekumenický Preklad je komplexné a podrobné vydanie Biblie, adaptované z renomovanej NIV® Study Bible, New International Version®. Publikovaná Porta Libri a Slovenskou Biblickou Spoločnosťou v roku 2015, táto pevná väzba má 2514 strán a obsahuje najnovšiu verziu slovenského ekumenického prekladu. Je navrhnutá tak, aby slúžila ako neoceniteľný zdroj pre hlboké biblické štúdium, ponúkajúc rozsiahle poznámky, úvody, krížové odkazy a rôzne doplnkové materiály.

Zaujímavé Fakty

 • Ekumenický Preklad: Toto vydanie obsahuje najnovší slovenský ekumenický preklad, zabezpečujúc jasnosť a čitateľnosť pre súčasných čitateľov.
 • Študijné Poznámky: Zahŕňa viac ako 20 000 študijných poznámok, poskytujúcich podrobné vysvetlenia a pohľady na biblické texty.
 • Doplnkové Materiály: Vybavené mapami, tabuľkami, nákresmi a doplnkovými článkami na zlepšenie porozumenia.
 • Komplexný Register: Takmer 700 pojmov v registri pojmov a mien spolu s konkordanciou k slovenskému ekumenickému prekladu.
 • Duchovný Pohľad: Zdôrazňuje vieru, že hoci študijný aparát je užitočný, je to Duch Svätý, ktorý otvára mysle a srdcia, aby sme porozumeli a prijali posolstvo Biblie.

Hlavné Kredity

 • Vydavateľ: Porta Libri; Slovenskou Biblickou Spoločnosťou
 • Prekladatelia: Pavol Kadlec, Peter Kozar, Erik Markus, Lenka Procházková, Magdaléna Ševčíková
 • Adaptácia: Na základe NIV® Study Bible, New International Version®

Hashtagy

#SlovakStudyBible #EcumenicalBible #BibleStudy #SlovakTranslation #PortaLibri #BiblicalStudies #ChristianFaith #SpiritualGrowth

 

 

 

Description

Originally published as: NIV® Study Bible, New International Version®

Študijná Biblia obsahuje: » najnovšiu verziu slovenského ekumenického prekladu Biblie » úvody k biblickým knihám » krížové odkazy na súvisiace biblické texty » viac ako 20 000 študijných poznámok » mapy, tabuľky, nákresy a doplnkové články » takmer 700 pojmov v registri pojmov a mien » konkordanciu k slovenskému ekumenickému prekladu / Veríme, že Biblia je inšpirované Božie Slovo. Tento výkladový a študijný aparát môže byť veľmi nápomocný v porozumení starovekých textov Biblie, ale je to Duch Svätý, ktorý nakoniec otvára naše mysle a srdcia, aby sme počuli, porozumeli a prijali posolstvo, ktoré k nám z Biblie prehovára tu a teraz.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review