null

Slovakian Bible / Slovak Biblia (ECAV) / Pismo Svate Starej a Novej Zmluvy / ...

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
9788071402725
UPC:
9788071402725
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Slovakian Bible / Slovak Biblia (ECAV)

Pismo Svate Starej a Novej Zmluvy / 2007 Print

Product Features

 • Binding: Hardcover
 • Pages: 1200
 • Publisher: Bible Society (2007)
 • Language: Slovak
 • ISBN-10: 8071402729
 • ISBN-13: 978-8071402725 / 9788071402725
 • Product Dimensions: 7.4 x 5.1 x 1.2 inches
 • Shipping Weight: 1.2 pounds

Overview

The Slovakian Bible / Slovak Biblia (ECAV) / Pismo Svate Starej a Novej Zmluvy is a comprehensive edition of the Bible, encompassing both the Old and New Testaments. This reprint of the 1999 translation by the Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) was published by the Bible Society in 2007. With a durable hardcover binding and a total of 1200 pages, this edition is an essential resource for Slovak-speaking Christians, offering a reliable and accessible translation for both personal study and communal worship.

Interesting Facts

 • ECAV Translation: This edition features the translation by the Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession, first published in 1999, known for its accuracy and readability.
 • Reprint: The 2007 edition is a reprint that maintains the integrity and quality of the original translation, ensuring it remains a valuable resource for current and future generations.
 • Publisher: The Bible Society is renowned for its dedication to making the Bible accessible to all, producing high-quality editions for various language communities.
 • Compact Size: The compact dimensions and durable hardcover make this Bible easy to carry and handle, suitable for daily reading and study.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Translators: Team of Slovak Evangelical Church of the Augsburg Confession (ECAV) biblical scholars

Hashtags

#SlovakianBible #ECAVBible #OldAndNewTestaments #BibleSociety #ChristianFaith #SlovakBible #BibleStudy #SpiritualGrowth

Prehľad

Slovenská Biblia / Slovak Biblia (ECAV) / Písmo Sväté Starej a Novej Zmluvy je komplexné vydanie Biblie, ktoré zahŕňa Starý aj Nový Zákon. Táto reedícia prekladu Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) z roku 1999 bola publikovaná Bible Society v roku 2007. S trvanlivou pevnou väzbou a celkovým počtom 1200 strán je toto vydanie nevyhnutným zdrojom pre slovenských kresťanov, ponúkajúc spoľahlivý a prístupný preklad pre osobné štúdium aj spoločné bohoslužby.

Zaujímavé Fakty

 • Preklad ECAV: Toto vydanie obsahuje preklad Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, prvýkrát publikovaný v roku 1999, známy svojou presnosťou a čitateľnosťou.
 • Reedícia: Vydanie z roku 2007 je reedíciou, ktorá zachováva integritu a kvalitu pôvodného prekladu, zabezpečujúc, že zostane hodnotným zdrojom pre súčasné aj budúce generácie.
 • Vydavateľ: Bible Society je známa svojou oddanosťou sprístupňovaniu Biblie pre všetkých, produkciou vysoko kvalitných vydaní pre rôzne jazykové komunity.
 • Kompaktná veľkosť: Kompaktné rozmery a trvanlivá pevná väzba robia túto Bibliu ľahko prenosnou a vhodnou na každodenné čítanie a štúdium.

Hlavné Kredity

 • Vydavateľ: Bible Society
 • Prekladatelia: Tím biblických učencov Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV)

Hashtagy

#SlovakianBible #ECAVBible #OldAndNewTestaments #BibleSociety #ChristianFaith #SlovakBible #BibleStudy #SpiritualGrowth

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review