null

Evanjelium Podl'a Jána - Slovak Gospel of John - Outreach booklet - for Evangelism

No reviews yet Write a Review
$3.99
SKU:
9783866981300
UPC:
9783866981300
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Evanjelium Podl'a Jána - Slovak Gospel of John - Outreach booklet - for Evangelism / Gute Botschaft Verlag 2008 / GBV 44304

 

Product Features

  • Language: Slovak
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Publication Year: 2008
  • Binding: Paperback
  • Page Count: 40 pages
  • ISBN-10: 3866981309
  • ISBN-13: 9783866981300

Summary

"Evanjelium Podl'a Jána" is the Slovak edition of the Gospel of John, an essential part of the New Testament and the Bible. This outreach booklet is designed for evangelism, presenting Jesus Christ as the Son of God through the profound and beloved verse, John 3:16. It is a valuable tool for sharing the Christian faith, with its clear and faithful translation of the biblical text.

Interesting

The Gospel of John has a unique place in the New Testament, emphasizing the divinity of Jesus and his role as the Son of God. It is often used in evangelism due to its straightforward presentation of the gospel message and the invitation to believe in Jesus for eternal life. This Slovak edition continues the tradition of spreading the Christian message to various language groups.

Reviews

The Gospel of John is one of the most widely read and distributed books of the Bible, known for its deep theological insights and its clear presentation of the gospel message.We invite you to share your experience with "Evanjelium Podl'a Jána" and our service by writing a review. Your feedback is greatly appreciated and helps others in their spiritual journey and discovery of the Christian faith. Your insights also contribute to our community's appreciation of religious literature across different languages and cultures.

Prehľad

„Evanjelium Podľa Jána“ je slovenské vydanie Evanjelia podľa Jána, zásadná časť Nového zákona a Biblie. Tento propagačný leták je určený pre evanjelizáciu, predstavuje Ježiša Krista ako Syna Božieho prostredníctvom hlbokého a obľúbeného verša Jána 3:16. Je to cenný nástroj na zdieľanie kresťanskej viery, s jasným a verným prekladom biblického textu.

Zaujímavé

Evanjelium podľa Jána má v Novom zákone jedinečné miesto, zdôrazňuje božstvo Ježiša a jeho úlohu ako Syna Božieho. Často sa používa v evanjelizácii pre svoje priame podanie evanjeliového posolstva a pozvanie na vieru v Ježiša pre večný život. Toto slovenské vydanie pokračuje v tradícii šírenia kresťanského posolstva medzi rôznymi jazykovými skupinami.

Recenzie

Evanjelium podľa Jána je jednou z najviac čítaných a distribuovaných kníh Biblie, známa pre svoje hlboké teologické poznatky a jasné podanie evanjeliového posolstva. Pozývame vás, aby ste sa podelili o svoje skúsenosti s „Evanjeliom Podľa Jána“ a našou službou písaním recenzie. Vaša spätná väzba je veľmi cenená a pomáha ostatným na ich duchovnej ceste a objavovaní kresťanskej viery. Vaše poznatky tiež prispievajú k oceneniu náboženskej literatúry v rôznych jazykoch a kultúrach v našej komunite.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review