null

Welsh - English Bilingual New Testament / Revised Version of Y Testament Newydd, Argaffiad Diwygiedig parallel ESV English

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
9780564048113
UPC:
9780564048113
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Welsh - English Bilingual New Testament

Revised Version of Y Testament Newydd, Argaffiad Diwygiedig parallel ESV English / NW 253 DI / BFBS 

Product Details

 • Hardcover: 736 pages
 • Publisher: Bible Society
 • Language: Welsh, English
 • ISBN: 978-0564048113 / 9780564048113
 • Product Dimensions: 8 x 5.5 x 1 inches

Overview

The Welsh - English Bilingual New Testament offers a unique parallel translation experience with the Revised Version of Y Testament Newydd (2004) and the English Standard Version (2001). This edition, published by the Bible Society, features side-by-side translations in Welsh and English, providing a valuable resource for both spiritual and academic study. The bilingual format fosters a deeper understanding of the gospel message and serves as a bridge between the two languages and cultures of Wales. This New Testament is endorsed by prominent figures in the Welsh religious and educational communities.

Product Features

 • Bilingual Format: Parallel translations in Welsh and English, promoting language learning and cultural understanding.
 • Revised Versions: Includes the updated Welsh translation from Y Testament Newydd (2004) and the English Standard Version (2001).
 • Comprehensive Tool: Ideal for churches, educational institutions, and personal study.
 • Hardcover Edition: Durable binding suitable for frequent use.
 • Endorsements: Supported by notable Welsh religious and educational leaders, adding credibility and trust to the publication.

Interesting Facts

 • Cultural Bridge: This bilingual edition not only serves spiritual purposes but also acts as a bridge between Welsh and English cultures, enriching the spiritual life of bilingual individuals and communities.
 • Educational Resource: It is extensively used in educational settings for GCSE, A-level, and undergraduate courses, making it a crucial tool for students and educators alike.
 • Endorsements: Commended by a diverse group of religious leaders and educators, including Professor Leslie J. Francis and The Most Reverend Barry Morgan, showcasing its wide acceptance and importance.

Publishers

 • Bible Society: Known for their dedication to producing high-quality and accessible religious texts in various languages, the Bible Society ensures that each publication meets the highest standards of accuracy and readability.

Hashtags

#WelshEnglishBible #BilingualNewTestament #BibleSociety #ParallelTranslation #ChristianLiterature #WelshLanguage #EnglishStandardVersion #GospelMessage #CulturalBridge #EducationalResource

Огляд

Валлійсько-англійський двомовний Новий Заповіт пропонує унікальний досвід паралельного перекладу з виправленою версією Y Testament Newydd (2004) та Англійською стандартною версією (2001). Це видання, опубліковане Біблійним товариством, має переклади валлійською та англійською мовами, що розташовані поруч, забезпечуючи цінний ресурс як для духовного, так і для академічного вивчення. Двомовний формат сприяє глибшому розумінню євангельського послання та служить мостом між двома мовами та культурами Уельсу. Цей Новий Заповіт підтримується видатними діячами релігійної та освітньої спільнот Уельсу.

Характеристики продукту

 • Двомовний формат: Паралельні переклади валлійською та англійською мовами, що сприяють вивченню мов та культурному взаєморозумінню.
 • Виправлені версії: Включає оновлений валлійський переклад з Y Testament Newydd (2004) та Англійську стандартну версію (2001).
 • Всеохоплюючий інструмент: Ідеально підходить для церков, навчальних закладів та особистого вивчення.
 • Тверда обкладинка: Міцне палітурка, підходить для частого використання.
 • Підтримка: Підтримується видатними релігійними та освітніми лідерами Уельсу, що додає виданню авторитетності та довіри.

Цікаві факти

 • Культурний міст: Це двомовне видання не лише слугує духовним цілям, але й є мостом між валлійською та англійською культурами, збагачуючи духовне життя двомовних людей та спільнот.
 • Освітній ресурс: Широко використовується в освітніх установах для курсів GCSE, A-level та бакалаврських програм, що робить його важливим інструментом для студентів та викладачів.
 • Підтримка: Рекомендований різноманітними релігійними лідерами та педагогами, включаючи професора Леслі Дж. Франсіса та архієпископа Баррі Моргана, що підкреслює його широке визнання та значення.

Видавці

 • Біблійне товариство: Відоме своєю відданістю виробництву високоякісних і доступних релігійних текстів різними мовами, Біблійне товариство забезпечує, що кожне видання відповідає найвищим стандартам точності та читабельності.

Хештеги

#ВаллійськоАнглійськаБіблія #ДвомовнийНовийЗаповіт #БіблійнеТовариство #ПаралельнийПереклад #ХристиянськаЛітература #ВаллійськаМова #АнглійськаСтандартнаВерсія #ЄвангельськеПослання #КультурнийМіст #ОсвітнійРесурс

Product Reviews

No reviews yet Write a Review