null

The Good Samaritan | Người Sa-Ma-Ri Tốt Bụng

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9786045262894
UPC:
9786045262894
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Good Samaritan | Người Sa-Ma-Ri Tốt Bụng  

Bilingual Vietnamese - English Edition  

Great for Children from Vietnam

UPC: 9786045262894 / 978-6045262894

 

Product Features

 • Title: The Good Samaritan (Words Of Wisdom Series)
 • Language: Vietnamese - English
 • Publisher: United Bible Societies (UBS)
 • Editor: Nguyễn Thị Kim
 • Design and Cover: Lê Khắc Tâm
 • Published by: Bible Society Vietnam
 • Printing and Distribution: Thiên Ngôn Company
 • Publication Approval Date: October 31, 2017
 • ISBN: 978-6045262894
 • Pages: 42 pages with Full color illustrations, compact size (14x18 cm)
 • Availability: 3,000 copies printed

Overview

"The Good Samaritan" is part of the "Words Of Wisdom" series, a poignant illustrated storybook that delivers the powerful biblical parable told by Jesus to highlight the essence of genuine compassion and altruism. This Vietnamese edition vividly portrays the timeless message that God values those who care for others, regardless of societal boundaries or norms.

Interesting Facts

 • Cultural Background: The story is set in the region of Samaria, a place historically marginalized by mainstream Jewish society, which adds a profound layer of social commentary to the narrative.
 • Moral Lesson: This parable challenges the hypocrisy of religious leaders who prioritize legalistic purity over compassionate acts, encouraging a life of active kindness.
 • Educational Impact: Designed to teach moral values through engaging storytelling, making it suitable for both young readers and adults.

Tổng quan

"Người Samaritan nhân hậu" là một phần của bộ truyện "Lời nói khôn ngoan", một cuốn truyện minh họa sâu sắc kể về câu chuyện ngụ ngôn mạnh mẽ trong Kinh thánh do Chúa Giê-su kể để làm nổi bật bản chất của lòng từ bi và lòng vị tha chân chính. Phiên bản tiếng Việt này miêu tả một cách sinh động thông điệp vượt thời gian rằng Chúa trân trọng những ai quan tâm đến người khác, bất kể ranh giới hay chuẩn mực xã hội.

Sự thật thú vị

Bối cảnh văn hóa: Câu chuyện lấy bối cảnh ở vùng Samaria, một nơi về mặt lịch sử bị xã hội Do Thái chính thống gạt ra ngoài lề xã hội, điều này bổ sung thêm một lớp bình luận xã hội sâu sắc cho câu chuyện.
Bài học đạo đức: Dụ ngôn này thách thức thói đạo đức giả của các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người ưu tiên sự trong sạch theo luật pháp hơn là những hành động nhân ái, khuyến khích một cuộc sống tích cực nhân ái.
Tác động giáo dục: Được thiết kế để dạy các giá trị đạo đức thông qua cách kể chuyện hấp dẫn, phù hợp với cả độc giả trẻ và người lớn.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society Vietnam
 • Editorial Team: Led by Nguyễn Thị Kim
 • Design: Lê Khắc Tâm
 • Printed by: Thiên Ngôn Company

Hashtags for Discoverability

#TheGoodSamaritan #CompassionInAction #VietnameseBibleStory #WordsOfWisdom #ChristianCompassion #BibleParables #TeachingKindness #ChristianFaithVietnam #BibleStoriesForAll

 

 IMG_4832__22181.1714454375.1280.1280.jpg (960×1280)

IMG_4835__37891.1714454357.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_4836__31751.1714454359.1280.1280.jpg (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review