null

Bibeln - Gamla Testamentet och Nya Testamentet

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
978-9178900657
UPC:
9789171947710
Weight:
20.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bibeln - Gamla Testamentet och Nya Testamentet

Product Features

 • Language: Swedish
 • Publisher: Bokförlaget Origo
 • Pages: 1171
 • Format: Hardcover with dust jacket
 • ISBN-10: 9178900654
 • ISBN-13: 978-9178900657
 • Dimensions: 21.46 x 15.54 x 3.58 cm
 • Condition: Good antiquarian condition

Overview

"Bibeln - Gamla Testamentet och Nya Testamentet" is a comprehensive Swedish edition of the Bible, encompassing both the Old and New Testaments. Published by Bokförlaget Origo, this edition is presented in a sturdy hardcover format with a protective dust jacket, ensuring durability and longevity. Spanning 1171 pages, this edition offers the full, unabridged texts, allowing readers to explore the depth and richness of the Biblical scriptures in Swedish.

Interesting Facts

 • Historical Context: The Bible, comprising the Old and New Testaments, is one of the most influential books in human history, shaping cultures, ethics, and beliefs across the globe.
 • Swedish Translation: This edition provides the complete Bible in Swedish, making it accessible to Swedish-speaking readers and preserving the linguistic nuances of the original texts.
 • Publisher: Bokförlaget Origo is known for its high-quality publications, ensuring that this edition meets the standards expected by collectors and readers alike.
 • Antiquarian Value: Being in good antiquarian condition, this edition holds significant value for collectors of rare and vintage books.

Key Credits

 • Publisher: Bokförlaget Origo

Hashtags for Discoverability

#SwedishBible #GamlaTestamentet #NyaTestamentet #Bibeln #BokförlagetOrigo #ChristianLiterature #AntiquarianBooks #SwedishBooks #SpiritualGrowth #BiblicalTexts

Översikt

"Bibeln - Gamla Testamentet och Nya Testamentet" är en omfattande svensk utgåva av Bibeln som omfattar både Gamla och Nya Testamentet. Utgiven av Bokförlaget Origo, presenteras denna utgåva i ett robust inbundet format med skyddsomslag, vilket garanterar hållbarhet och lång livslängd. Med 1171 sidor erbjuder denna utgåva fullständiga, oavkortade texter, vilket gör det möjligt för läsare att utforska Bibelns djup och rikedom på svenska.

Intressanta Fakta

 • Historisk Kontext: Bibeln, bestående av Gamla och Nya Testamentet, är en av de mest inflytelserika böckerna i människans historia och har format kulturer, etik och tro världen över.
 • Svensk Översättning: Denna utgåva tillhandahåller hela Bibeln på svenska, vilket gör den tillgänglig för svensktalande läsare och bevarar de språkliga nyanserna i de ursprungliga texterna.
 • Förlag: Bokförlaget Origo är känt för sina högkvalitativa publikationer och säkerställer att denna utgåva uppfyller de standarder som förväntas av samlare och läsare.
 • Antikvariskt Värde: I gott antikvariskt skick har denna utgåva stort värde för samlare av sällsynta och gamla böcker.

Viktiga Kreditieringar

 • Förlag: Bokförlaget Origo

Hashtags för Upptäckbarhet

#SvenskaBibeln #GamlaTestamentet #NyaTestamentet #Bibeln #BokförlagetOrigo #KristenLitteratur #AntikvariskaBöcker #SvenskaBöcker #AndligTillväxt #BibliskaTexter

Product Reviews

No reviews yet Write a Review