null

Vietnamese English Bilingual Catholic Bible / KINH-THÁNH SONG NGỮ VIỆT - ANH

No reviews yet Write a Review
$159.99
SKU:
9789996556333
UPC:
9789996556333
Weight:
35.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

KINH-THÁNH SONG NGỮ VIỆT - ANH

UPC: 9789996556333 / 978-9996556333

Vietnamese English Bilingual Catholic Bible VNOV-KJVA 62DI G

 


Overview

"Kinh-Thánh Song Ngữ Việt - Anh" (The Holy Bible in Vietnamese and English) is a bilingual edition of the Bible, providing both Vietnamese and English texts side by side. This edition is designed to cater to Vietnamese-speaking Christians and those who seek to study the Bible in both languages. Published by Claretian Publications Limited in collaboration with the United Bible Societies, this edition was printed in May 2021 in Nanjing, China.


Product Features

 • Publisher: Claretian Publications Limited
 • Collaboration: United Bible Societies
 • Publication Date: May 2021
 • Language: Vietnamese and English
 • Text:Binding: Hardcover
  • Vietnamese text adapted from the 1925 version, updated in 1962 by the American Bible Society.
  • English text from the King James Version (KJV) with Apocrypha, modernized in spelling, punctuation, and formatting by the American Bible Society in 1962.
  • Typesetting © 2010 by the American Bible Society.
 • Print Location: Nanjing, China
 • ISBN: 978-99965-56-33-3
 • UBS Code: VNOV-KJVA 62DI G
 • Print Quantity: 3,000 copies
 • Additional Features: Parallel texts for comparative study and deeper understanding

Interesting Facts

 • Historical Texts: The Vietnamese text is based on the 1925 version, which was a significant effort to make the Bible accessible to Vietnamese Christians.
 • Modernization Efforts: The American Bible Society's updates in 1962 brought the Vietnamese text in line with modern punctuation and text formatting standards, ensuring clarity and readability.
 • King James Version: The English text comes from the King James Version, a classic and widely respected translation, known for its literary beauty and historical significance.
 • Collaboration: This edition is a result of international collaboration, showcasing the joint efforts of the United Bible Societies and Claretian Publications Limited.
 • Print Quality: The Bible was printed by Amity Printing Company in Nanjing, China, known for its high-quality Bible productions.

Key Credits

 • Publisher: Claretian Publications Limited
 • Collaboration: United Bible Societies
 • Typesetting: American Bible Society (2010)
 • Printing: Amity Printing Company, Nanjing, China
 • Distribution: Bible Society Vietnam

Hashtags

#KinhThánh #HolyBible #BilingualBible #VietnameseBible #EnglishBible #BibleStudy #ChristianLiterature #VietnameseChristianity #UnitedBibleSocieties #ClaretianPublications

Tổng Quan

"Kinh-Thánh Song Ngữ Việt - Anh" là ấn bản song ngữ của Kinh Thánh, cung cấp cả văn bản tiếng Việt và tiếng Anh song song. Ấn bản này được thiết kế dành cho các tín hữu người Việt và những ai muốn nghiên cứu Kinh Thánh bằng cả hai ngôn ngữ. Được xuất bản bởi Claretian Publications Limited phối hợp với Hiệp Hội Kinh Thánh Liên Hiệp, ấn bản này được in vào tháng 5 năm 2021 tại Nam Kinh, Trung Quốc.


Đặc Điểm Sản Phẩm

 • Nhà xuất bản: Claretian Publications Limited
 • Hợp tác: Hiệp Hội Kinh Thánh Liên Hiệp
 • Ngày xuất bản: Tháng 5 năm 2021
 • Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • Văn bản:Đóng gáy: Bìa cứng
  • Văn bản tiếng Việt được điều chỉnh từ phiên bản 1925, cập nhật vào năm 1962 bởi Hiệp Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ.
  • Văn bản tiếng Anh từ Phiên Bản King James (KJV) với các sách Apocrypha, hiện đại hóa chính tả, dấu câu và định dạng văn bản bởi Hiệp Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ vào năm 1962.
  • Dàn trang © 2010 bởi Hiệp Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ.
 • Nơi in: Nam Kinh, Trung Quốc
 • ISBN: 978-99965-56-33-3
 • Mã UBS: VNOV-KJVA 62DI G
 • Số lượng in: 3,000 quyển
 • Các đặc điểm khác: Văn bản song song để so sánh và hiểu sâu hơn

Sự Thật Thú Vị

 • Văn Bản Lịch Sử: Văn bản tiếng Việt dựa trên phiên bản 1925, một nỗ lực quan trọng để làm cho Kinh Thánh tiếp cận được với các tín hữu người Việt.
 • Nỗ Lực Hiện Đại Hóa: Các bản cập nhật của Hiệp Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ vào năm 1962 đã đưa văn bản tiếng Việt theo các tiêu chuẩn hiện đại về dấu câu và định dạng văn bản, đảm bảo rõ ràng và dễ đọc.
 • Phiên Bản King James: Văn bản tiếng Anh từ Phiên Bản King James, một bản dịch cổ điển và được tôn trọng rộng rãi, nổi tiếng với vẻ đẹp văn chương và ý nghĩa lịch sử.
 • Hợp Tác Quốc Tế: Ấn bản này là kết quả của sự hợp tác quốc tế, thể hiện nỗ lực chung của Hiệp Hội Kinh Thánh Liên Hiệp và Claretian Publications Limited.
 • Chất Lượng In Ấn: Kinh Thánh được in bởi Công Ty In Ấn Amity tại Nam Kinh, Trung Quốc, nổi tiếng với sản phẩm Kinh Thánh chất lượng cao.

Tín Dụng Chính

 • Nhà xuất bản: Claretian Publications Limited
 • Hợp tác: Hiệp Hội Kinh Thánh Liên Hiệp
 • Dàn trang: Hiệp Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ (2010)
 • In ấn: Công Ty In Ấn Amity, Nam Kinh, Trung Quốc
 • Phân phối: Công Ty TNHH Bible Society Vietnam

Hashtags

#KinhThánh #HolyBible #SongNgữ #KinhThánhTiếngViệt #KinhThánhTiếngAnh #NghiênCứuKinhThánh #VănHọcCơĐốc #CơĐốcViệtNam #HiệpHộiKinhThánhLiênHiệp #ClaretianPublications

 

 IMG_5558__69809.1715765596.1280.1280.jpg (960×1280)

IMG_5578__42191.1715765947.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_5580__27157.1715765944.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_5560__24033.1715765595.1280.1280.jpg (1280×960)

IMG_5563__13018.1715765626.1280.1280.jpg (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review