null

Ungjilli sipas Gjonit - The Gospel of John in Albanian / Gute Botschaft Verlag 2015 / GBV 14304 / Paperback / Soul winning booklet

No reviews yet Write a Review
$3.99
SKU:
9783866983205
UPC:
9783866983205
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ungjilli sipas Gjonit - The Gospel of John in Albanian / Gute Botschaft Verlag 2015 / GBV 14304 / Paperback / Soul winning booklet

 

Key Features:

  • Title: Ungjilli sipas Gjonit - The Gospel of John in Albanian / Gute Botschaft Verlag 2015 / GBV 14304 / Paperback / Soul Winning Booklet
  • Format: Paperback 2015
  • ISBN-13: 9783866983205
  • ISBN-10: 3866983204
  • Pages: 47
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Albanian / Shqip

Description:

Inside the pages of "Ungjilli sipas Gjonit," you will discover The Gospel of John presented in the Albanian language—a precious part of the Bible and the Word of God. This Gospel introduces Jesus Christ as the Son of God and offers a message of profound love and everlasting life.

Highlights:

1. Life-Changing Message: Immerse yourself in the heart of the Gospel with verses like, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life" (John 3:16). These words encapsulate the essence of Christianity and God's boundless love for humanity.

2. Outreach Tool: This booklet serves as a valuable resource for sharing the Gospel with Albanian-speaking individuals, whether they are friends, family, or seekers of spiritual guidance. Its compact size, clear language, and compelling presentation make it ideal for evangelism and distribution.

3. High-Quality Production: Published by Gute Botschaft Verlag, a trusted name in Christian literature, you can trust the accuracy and excellence of this publication.

"Ungjilli sipas Gjonit" is more than just a booklet; it is a powerful means of sharing the life-changing message of Jesus Christ with the Albanian-speaking community. Whether you are actively engaged in evangelism, seeking to deepen your faith, or looking for a meaningful resource, this booklet is your partner in spreading the Word of God.

Brenda faqeve të "Ungjillit sipas Gjonit," do të zbuloni Ungjillin e Gjonit të paraqitur në gjuhën shqipe - një pjesë e çmuar e Biblës dhe Fjalës së Perëndisë. Ky Ungjill prezanton Jezu Krishtin si Birin e Perëndisë dhe ofron një mesazh të thellë të dashurisë dhe jetës së përjetshme.

Pika të veçanta:

  1. Mesazhi që ndryshon jetët: Përshihuni në thellësinë e Ungjillit me vargje si, "Sepse Perëndia ka dashur këtë botë kaq shumë, sa që dha Birin e tij të vetëm të lindur, që kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetën e përjetshme" (Gjoni 3:16). Këto fjalë kaplojnë thelbin e Krishterimit dhe dashurinë e pa masë të Perëndisë për njerëzimin.

  2. Mjet për shpërndarjen e Ungjillit: Ky libër është një burim i çmuar për ndarjen e Ungjillit me individët që flasin shqip, qofshin ata miq, familjarë, ose kërkues të udhëzimit shpirtëror. Madhështia, gjuha e qartë dhe paraqitja bindëse e bëjnë atë ideal për evangelizëm dhe shpërndarje.

  3. Prodhim i lartë cilësie: Botuar nga Gute Botschaft Verlag, një emër i besuar në literaturën krishtere, mund të keni besim në saktësinë dhe shkëlqyeshmërinë e kësaj botime.

"Ungjilli sipas Gjonit" është më shumë se një libër; është një mjet i fuqishëm për të ndarë mesazhin që ndryshon jetët e Jezu Krishtit me komunitetin që flet shqip. Qoftë që jeni aktivë në evangelizëm, kërkoni të thelloni besimin tuaj, ose kërkoni një burim të vlefshëm, ky libër është partneri juaj në përhapjen e Fjalës së Perëndisë.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review