Loading... Please wait...

Turkish Language Bible Dictionary with Photographs / Kutsal Kitap Sözlügü / 1st Printing

$89.99
SKU:
Q4-8K3G-GXO2
Condition:
New
Weight:
0.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Turkish Language Bible Dictionary with Photographs / Kutsal Kitap Sözlügü / 1st Printing

Author : Bible Society

Hardcover, Edition 2016

Publisher : Bible Society
Language : Turkish
Pages : 928
ISBN : 9789754620955
SKU : 700535069182

Description

Kutsal Kitap Sözlüðü, þimdiye kadar eksikliði hissedilen çok önemli bir çalýþmadýr. Kutsal Kitap’ýn temel terimlerini açýklamakta, Kutsal Kitap’ta geçen kiþi, yer ve olaylar hakkýnda geniþ bilgi vermektedir. Bu sözlük, ilahiyatçýlara, ilahiyat öðrencilerine, Hristiyan eðitimi veren öðretmenlere, öðrencilere, kilisede görev yapan önderlere, vaizlere, Kutsal Kitap’ýn içeriði hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenlere ve Kutsal Kitap araþtýrmacýlarýna yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Bu kitap gerek kapsamý gerekse dili ile gerçek anlamda ilk Türkçe “Kutsal Kitap Sözlüðü” olma özelliðini taþýmaktadýr. Türkiye’deki Hristiyanlar Kutsal Kitap hakkýnda daha çok sayýda referans kitabýna ihtiyaç duymaktadýrlar. Bu ihtiyaç, son birkaç yýl içerisinde adým adým karþýlanmaktadýr. Hazýrladýðýmýz bu sözlükle bir ihtiyacý daha karþýlamanýn sevincini yaþýyoruz. Türkçe Kutsal Kitap Sözlüðü, bir çeviri projesi deðildir. Yazarlar temel kaynak olarak “The New Bible Dictionary, Inter-Varsity Press, 1986”yý kullanmanýn yanýnda baþka birçok kaynaktan da yararlanmýþlardýr. Bir yandan sözlüðün kapsamýný mümkün olduðunca geniþ tutarken, öte yandan araþtýrmacýlarýn kolay okuyup anlayabilecekleri temel Kutsal Kitap terimlerinin açýklandýðý bir kitap amaçlanmýþtýr.

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Turkish Language Bible Dictionary with Photographs / Kutsal Kitap Sözlügü / 1st Printing to your wish list.