null

SHORT HISTORY of the translation of the Bible to UKRAINIAN language

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9789667136321
Weight:
10.40 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

SHORT HISTORY of the translation of the Bible to UKRAINIAN language

Russian LANGUAGE BOOK about the history of the translation of the Bible to Ukrainian Language 

Product Description

 • Title: SHORT HISTORY of the Translation of the Bible to UKRAINIAN Language / Russian LANGUAGE BOOK about the history of the translation of the Bible to Ukrainian Language
 • Binding: Hardcover
 • Publication date: 2003
 • You will get information about Ukrainian translation by P. Kulish, I. Ogienko, I. Homenko

Product Details

 • Hardcover: 112 pages
 • Publisher: Bible Society (2003)
 • Language: Russian
 • ISBN-10: 9667136329
 • ISBN-13: 978-9667136321 / 9789667136321
 • Product Dimensions: 8.1 x 5.3 x 0.5 inches
 • Shipping Weight: 10.4 ounces

Product Features

 • Historical Overview: Provides a comprehensive history of the translation of the Bible into the Ukrainian language, covering key figures such as P. Kulish, I. Ogienko, and I. Homenko.
 • Detailed Research: Offers in-depth information and analysis of the processes and challenges involved in translating the Bible into Ukrainian.
 • High-Quality Binding: Hardcover format ensures durability, making it a lasting resource for study and reference.
 • Language: Written in Russian, making it accessible to Russian-speaking readers interested in the history of Ukrainian Bible translations.

Властивості продукту

 • Історичний огляд: Надає всебічну історію перекладу Біблії українською мовою, висвітлюючи ключові постаті, такі як П. Куліш, І. Огієнко та І. Гоменко.
 • Детальне дослідження: Пропонує глибоку інформацію та аналіз процесів і викликів, пов'язаних з перекладом Біблії українською мовою.
 • Високоякісний переплет: Тверда обкладинка забезпечує довговічність, роблячи цю книгу тривалим ресурсом для вивчення та довідки.
 • Мова: Написано російською мовою, що робить її доступною для російськомовних читачів, зацікавлених в історії українських перекладів Біблії.

Overview

"SHORT HISTORY of the Translation of the Bible to UKRAINIAN Language" is a detailed and informative book published by the Bible Society in 2003. This hardcover edition provides an insightful overview of the history and development of Ukrainian Bible translations, highlighting the significant contributions of translators such as P. Kulish, I. Ogienko, and I. Homenko. Written in Russian, this book is an excellent resource for Russian-speaking individuals interested in the linguistic and cultural journey of the Ukrainian Bible.

Огляд

"КОРОТКА ІСТОРІЯ перекладу Біблії українською мовою" є детальною та інформативною книгою, виданою Біблійним Товариством у 2003 році. Це видання у твердій обкладинці надає глибокий огляд історії та розвитку українських перекладів Біблії, висвітлюючи значний внесок таких перекладачів, як П. Куліш, І. Огієнко та І. Гоменко. Написана російською мовою, ця книга є чудовим ресурсом для російськомовних людей, зацікавлених у мовній та культурній подорожі української Біблії.

Interesting Facts

 • Prominent Translators: The book highlights the significant contributions of P. Kulish, I. Ogienko, and I. Homenko, who played crucial roles in the translation of the Bible into Ukrainian.
 • Cultural Impact: The translations discussed in the book have had a profound impact on Ukrainian culture and religious life, helping to shape the spiritual landscape of the region.
 • Educational Resource: This book serves as an excellent educational tool for those studying the history of Bible translations and the linguistic evolution of the Ukrainian language.

Цікаві Факти

 • Видатні перекладачі: Книга висвітлює значний внесок П. Куліша, І. Огієнка та І. Гоменка, які зіграли вирішальну роль у перекладі Біблії українською мовою.
 • Культурний вплив: Переклади, описані в книзі, мали глибокий вплив на українську культуру та релігійне життя, допомагаючи формувати духовний ландшафт регіону.
 • Навчальний ресурс: Ця книга є чудовим навчальним інструментом для тих, хто вивчає історію перекладів Біблії та мовну еволюцію української мови.

Publishers

 • Bible Society: Known for its commitment to providing high-quality and accurate religious texts, the Bible Society serves the needs of Christians around the world.

Видавці

 • Біблійне Товариство: Відоме своєю відданістю виробництву високоякісних та точних релігійних текстів, Біблійне Товариство обслуговує потреби християн по всьому світі.

Hashtags

#BibleTranslationHistory #UkrainianBible #RussianLanguageBook #BibleSociety #ChristianResources #UkrainianTranslation #BibleInMyLanguage

Хештеги

#ІсторіяПерекладуБіблії #УкраїнськаБіблія #КнигаРосійськоюМовою #БіблійнеТовариство #ХристиянськіРесурси #УкраїнськийПереклад #БібліяМоєюМовою

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review