null

Northern Sami Language Selected Portions from the Gospels published as Biibbal-lohkosat

No reviews yet Write a Review
$24.99
SKU:
9788254103449
UPC:
9788254103449
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Northern Sami Language Selected Portions from the Gospels published as Biibbal-lohkosat

Nordsamisk proveoversettelse av utvalgte evangelietekster

UPC: 9788254103449

Product Features

 • Paperback: 60 pages
 • Publisher: Det Norske Bibelselskap (1991)
 • Language: Northern Sami
 • ISBN-10: 8254103445
 • ISBN-13: 978-8254103449 / 9788254103449

Overview

The "Northern Sami Language Selected Portions from the Gospels," published as "Biibbal-lohkosat," offers a unique glimpse into the sacred texts of Christianity through the lens of the Northern Sami language. This paperback, published by the Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap) in 1991, spans 60 pages, making it an accessible and concise version of key gospel texts. It aims to provide Northern Sami speakers with an authentic and culturally resonant experience of the Gospel.

Interesting Facts

 • Cultural Significance: The Northern Sami language is spoken by the Sami people in parts of Norway, Sweden, Finland, and Russia. This translation plays a crucial role in preserving the linguistic heritage and spiritual practices of the Sami community.
 • Translation Effort: Translating the Bible into Northern Sami required a deep understanding of both the language and the cultural context to ensure the translation was accurate and meaningful.
 • Publisher's Role: Det Norske Bibelselskap, the publisher, has a long history of making the Bible accessible in various languages, reflecting their commitment to linguistic diversity and cultural preservation.
 • Biblical Impact: Providing the Gospels in Northern Sami not only supports religious practice but also aids in language preservation, an essential aspect of maintaining the cultural identity of the Sami people.

Publishers

 • Publisher: Det Norske Bibelselskap (1991)
 • Location: Norway

Hashtags

#NorthernSamiBible #BiibbalLohkosat #NorthernSamiLanguage #DetNorskeBibelselskap #ChristianityInMyLanguage #CulturalPreservation #LinguisticHeritage #SamiCulture #BibleTranslation #GospelInMyLanguage

Oversikt

"Nordsamisk prøveoversettelse av utvalgte evangelietekster", utgitt som "Biibbal-lohkosat", gir et unikt innblikk i kristendommens hellige tekster gjennom nordsamisk språk. Denne pocketboken, utgitt av Det Norske Bibelselskap i 1991, dekker 60 sider og er en tilgjengelig og konsis versjon av sentrale evangelietekster. Målet er å gi nordsamiske talere en autentisk og kulturelt resonant opplevelse av evangeliet.

Interessante Fakta

 • Kulturell Betydning: Nordsamisk språk tales av samene i deler av Norge, Sverige, Finland og Russland. Denne oversettelsen spiller en avgjørende rolle i å bevare den språklige arven og de åndelige praksisene til det samiske samfunnet.
 • Oversettelsesinnsats: Å oversette Bibelen til nordsamisk krevde en dyp forståelse av både språket og den kulturelle konteksten for å sikre at oversettelsen var nøyaktig og meningsfull.
 • Forlagets Rolle: Det Norske Bibelselskap, utgiveren, har en lang historie med å gjøre Bibelen tilgjengelig på ulike språk, noe som gjenspeiler deres engasjement for språklig mangfold og kulturell bevaring.
 • Bibelsk Innvirkning: Å tilby evangeliene på nordsamisk støtter ikke bare religiøs praksis, men bidrar også til språkbevaring, en viktig del av å opprettholde den kulturelle identiteten til samene.

Emneknagger

#NordsamiskBibel #BiibbalLohkosat #NordsamiskSpråk #DetNorskeBibelselskap #KristendomPåMittSpråk #KulturellBevaring #SpråkligArv #SamiskKultur #Bibeloversettelse #EvangelietPåMittSpråk

Product Reviews

No reviews yet Write a Review