null

Bulgarian Orthodox Bible (Pravoslavna Biblia) [Paperback] by Guetov, Dimitar D.

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9780975397008
UPC:
9780975397008
Weight:
25.60 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Orthodox Bible (Pravoslavna Biblia) | Българската Православна Библия

Product Details

 • Paperback: 824 pages
 • Publisher: Capricorn Publishing (March 29, 2004)
 • Language: English
 • ISBN-10: 0975397001
 • ISBN-13: 978-0975397008 / 9780975397008
 • Product Dimensions: 9 x 7.5 x 1.8 inches
 • Shipping Weight: 1.6 pounds

Overview

The Bulgarian Orthodox Bible, also known as the "Pravoslavna Biblia," is a comprehensive and authoritative translation of the Holy Scriptures according to the tradition of the Bulgarian Orthodox Church. This complete edition in contemporary Bulgarian language includes both the Old Testament and the New Testament, providing readers with a faithful and accessible version of the sacred text.

Designed to meet the specific needs and theological perspectives of the Bulgarian Orthodox community, this Bible is a valuable resource for those seeking to deepen their understanding of the Scriptures within the context of the Eastern Orthodox tradition. The translation, which has been meticulously crafted by a team of scholars and theologians, captures the nuances and meaning of the original languages while preserving the rich cultural and liturgical heritage of the Bulgarian Orthodox Church.

Beyond the sacred text, this edition of the Bulgarian Orthodox Bible also includes supplementary materials such as introductions to each book, explanatory notes, and cross-references, which enhance the reader's engagement and comprehension of the biblical content. The clear and readable contemporary Bulgarian language ensures that the Word of God is accessible to a wide audience, from lifelong believers to those new to the Christian faith.

Whether used for personal devotion, small group study, or church reference, the Bulgarian Orthodox Bible is a treasured resource that will inspire and nourish the spiritual growth of its readers. Its combination of theological integrity, cultural relevance, and practical functionality make it an invaluable tool for those seeking to deepen their understanding and appreciation of the Orthodox Christian tradition.

Product Specifications

 • Paperback
 • 824 pages
 • Complete Old and New Testaments
 • Language: Contemporary Bulgarian

Interesting Facts

 • This edition of the Bulgarian Orthodox Bible was published by Capricorn Publishing, a leading publisher of Orthodox Christian literature.
 • The translation process involved extensive collaboration between scholars, theologians, and clergy to ensure the accuracy and fidelity to the Orthodox tradition.
 • The inclusion of supplementary materials, such as introductions and explanatory notes, enhances the reader's engagement with the biblical text and its theological significance.

Преглед

Българската Православна Библия, известна също като "Православна Библия", е всеобхватен и авторитетен превод на Светите Писания според традицията на Българската Православна Църква. Това пълно издание на съвременен български език включва както Стария Завет, така и Новия Завет, предоставяйки на читателите вярна и достъпна версия на свещения текст.

Проектирана, за да отговори на специфичните нужди и богословски перспективи на българската православна общност, тази Библия е ценен ресурс за тези, които търсят да задълбочат разбирането си на Писанията в контекста на източноправославната традиция. Преводът, който е изработен изключително внимателно от екип от учени и богослови, улавя нюансите и значението на оригиналните езици, като същевременно запазва богатото културно и литургично наследство на Българската Православна Църква.

Освен свещения текст, това издание на Българската Православна Библия включва и допълнителни материали като въведения към всяка книга, обяснителни бележки и препратки, които подобряват ангажираността и разбирането на читателя с библейското съдържание. Ясният и четивен съвременен български език гарантира, че Божието Слово е достъпно за широка аудитория, от дългогодишни вярващи до новодошлите в християнската вяра.

Независимо дали се използва за лично благочестие, малогрупово изучаване или църковна справка, Българската Православна Библия е ценен ресурс, който ще вдъхнови и храни духовния растеж на своите читатели. Комбинацията от богословска цялост, културна уместност и практическа функционалност я прави неоценим инструмент за тези, които търсят да задълбочат разбирането и оценката си на православната християнска традиция.

Интересни факти

 • Това издание на Българската Православна Библия е публикувано от Capricorn Publishing, водещ издател на православна християнска литература.
 • Процесът на превод е включвал обширно сътрудничество между учени, богослови и духовенство, за да се гарантира точността и вярността на православната традиция.
 • Включването на допълнителни материали, като въведения и обяснителни бележки, подобрява ангажираността на читателя с библейския текст и неговото богословско значение.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review