null

Bulgarian Bible | Българската Библия

No reviews yet Write a Review
$39.99
SKU:
9780006733560.
UPC:
978-0006733560
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian Bible | Българската Библия

Product Details

 • Hardcover
 • Publisher: American Bible Society (August 1988)
 • ISBN-10: 0006733565
 • ISBN-13: 978-0006733560 / 9780006733560
 • Product Dimensions: 7.4 x 5.1 x 1.3 inches
 • Shipping Weight: 1.4 pounds

Overview

The Bulgarian Bible is a comprehensive and authoritative translation of the Holy Scriptures, providing Bulgarian readers with a reliable and accessible version of God's Word. Published by the American Bible Society in 1988, this hardcover edition is a treasured resource for individuals, families, and churches seeking to deepen their understanding and engagement with the Bible.

Featuring the complete text of the Old and New Testaments, this Bulgarian Bible is a testament to the rich spiritual heritage of the Bulgarian people. The translation, which has been meticulously crafted to capture the nuances and meaning of the original languages, allows readers to encounter the timeless truths and transformative messages of the Bible in their native tongue.

Whether used for personal devotion, small group study, or public worship, this Bulgarian Bible is a valuable tool for spiritual growth and biblical literacy. The durable hardcover binding and compact size make it easy to carry and reference, ensuring that the Word of God is readily available to those who seek its guidance and wisdom.

Beyond its practical utility, the Bulgarian Bible also serves as a symbol of the enduring faith and resilience of the Bulgarian Christian community. Its presence in homes, churches, and libraries across the country is a testament to the importance of preserving and sharing the sacred Scriptures in the language of the people.

Product Specifications

 • Hardcover
 • Complete Old and New Testaments
 • Language: Bulgarian

Interesting Facts

 • This edition of the Bulgarian Bible was published by the American Bible Society, a leading organization dedicated to the translation, publication, and distribution of the Bible worldwide.
 • The translation process involved meticulous scholarship and attention to detail, ensuring that the Bulgarian text accurately reflects the original Hebrew, Aramaic, and Greek sources.
 • The compact and portable size of this Bulgarian Bible makes it a convenient and versatile resource for believers of all ages and backgrounds.

Преглед

Българската Библия е всеобхватен и авторитетен превод на Светите Писания, предоставящ на българските читатели надежден и достъпен вариант на Божието Слово. Публикувана от Американското Библейско Дружество през 1988 г., това издание с твърда корица е ценен ресурс за индивиди, семейства и църкви, които търсят да задълбочат разбирането и ангажираността си с Библията.

Съдържащо пълния текст на Стария и Новия Завет, тази Българска Библия е свидетелство за богатото духовно наследство на българския народ. Преводът, който е изработен изключително внимателно, за да улови нюансите и значението на оригиналните езици, позволява на читателите да се срещнат с вечните истини и преобразяващи послания на Библията на родния си език.

Независимо дали се използва за лично благочестие, малогрупово изучаване или обществено богослужение, тази Българска Библия е ценен инструмент за духовен растеж и библейска грамотност. Здравата твърда корица и компактният размер я правят лесна за носене и справка, гарантирайки, че Божието Слово е лесно достъпно за тези, които търсят Неговото напътствие и мъдрост.

Отвъд практическата й полезност, Българската Библия служи и като символ на трайната вяра и устойчивост на българската християнска общност. Нейното присъствие в домовете, църквите и библиотеките в цялата страна е свидетелство за важността на запазването и споделянето на свещените Писания на езика на народа.

Интересни факти

 • Това издание на Българската Библия е публикувано от Американското Библейско Дружество, водеща организация, посветена на превода, публикуването и разпространението на Библията по целия свят.
 • Процесът на превод е включвал изключително внимателна научна работа и внимание към детайлите, за да се гарантира, че българският текст точно отразява оригиналните еврейски, арамейски и гръцки източници.
 • Компактният и преносим размер на тази Българска Библия я прави удобен и универсален ресурс за вярващи от всички възрасти и среди.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review