null

Albanian New Testament 1

No reviews yet Write a Review
$19.99
SKU:
9781843641636
UPC:
9781843641636
Weight:
17.20 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

 • Albanian New Testament - Pocket Size Edition / Dhiata e Re - Versioni: se bashku / Vinyl Bound

Product Details

 • Format: Paperback
 • Number of Pages: 832
 • Publisher: United Bible Societies; Pocket edition edition (November 1, 2008)
 • Language: Albanian
 • ISBN-10: 1843641631
 • ISBN-13: 978-1843641636 / 9781843641636
 • Shipping Weight: 1.1 pounds

Overview

The Albanian New Testament - Unified Version is an important publication of the New Testament in the Albanian language, offering a reliable and accessible version of these Holy Scriptures. This pocket-sized edition with a vinyl binding makes this version easy to carry and use at all times.

This publication is the result of a careful translation process, involving contributions from scholars and theologians across all Christian traditions in Albania. The primary goal of this edition is to bring the Word of God to the native language of Albanian readers, making it available to as wide an audience as possible.

Through its commitment to accuracy and fidelity to the original text, this edition seeks to foster a deeper understanding and broader application of the teachings of Christ. Regardless of their theological leanings, readers will find this version of the New Testament to be a valuable resource for inspiration, guidance, and spiritual growth.

Product Specifications

 • Format: Paperback
 • Number of Pages: 832
 • Language: Albanian
 • Cover: Vinyl

Interesting Facts

 • This edition is the result of a collaboration among all Christian denominations in Albania.
 • The translation process involved contributions from scholars and theologians across all church traditions.
 • The primary goal of this publication is to bring the Word of God to the native language of Albanian readers.
 • This version aims to foster a deeper understanding and broader application of the teachings of Christ.

Detajet e Produktit

 • Formati: Broshurë
 • Numri i Faqeve: 832
 • Botues: United Bible Societies; Pocket edition edition (1 nëntor 2008)
 • Gjuha: Shqip
 • ISBN-10: 1843641631
 • ISBN-13: 978-1843641636 / 9781843641636
 • Pesha e Dërgimit: 1.1 pounds

Përmbledhje

Dhiata e Re - Versioni i Bashkuar është një botim i rëndësishëm i Testamentit të Ri në gjuhën shqipe, i cili ofron një version të besueshëm dhe të qasshëm të këtyre Shkrimeve të Shenjta. Ky botim në format xhepi, me kapak vinili, e bën këtë version të lehtë për t'u mbajtur dhe për t'u përdorur në çdo kohë.

Ky botim është rezultat i një procesi të kujdesshëm të përkthimit, duke përfshirë kontributet e dijetarëve dhe teologëve nga të gjitha traditat kishtare në Shqipëri. Qëllimi kryesor i këtij botimi është të sjellë Fjalën e Zotit në gjuhën amtare të lexuesve shqiptarë, duke e bërë atë të disponueshme për një audiencë sa më të gjerë.

Përmes përkushtimit të tij ndaj saktësisë dhe besnikërisë ndaj tekstit origjinal, ky botim synon të nxisë një kuptim më të thellë dhe një zbatim më të gjerë të mësimeve të Krishtit. Pavarësisht nga prirjet e tyre teologjike, lexuesit do të gjejnë këtë version të Testamentit të Ri të jetë një burim i çmuar i frymëzimit, udhëzimit dhe rritjes shpirtërore.

Specifikimet e Produktit

 • Formati: Broshurë
 • Numri i Faqeve: 832
 • Gjuha: Shqip
 • Kapaku: Vinili

Fakte Interesante

 • Ky botim është rezultat i një bashkëpunimi ndërmjet të gjitha degëve të krishtera në Shqipëri.
 • Procesi i përkthimit përfshiu kontributet e dijetarëve dhe teologëve nga të gjitha traditat kishtare.
 • Qëllimi kryesor i këtij botimi është të sjellë Fjalën e Zotit në gjuhën amtare të lexuesve shqiptarë.
 • Ky version synon të nxisë një kuptim më të thellë dhe një zbatim më të gjerë të mësimeve të Krishtit.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review