null

New Testament (Albanian Edition) Diata e Re

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
9781843640974
UPC:
9781843640974
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

New Testament (Albanian Edition) Diata e Re

Product Details

 • Hardcover: 576 pages
 • Publisher: United Bible Societies (November 1, 2005)
 • Language: Albanian
 • ISBN-10: 184364097X
 • ISBN-13: 978-1843640974 / 9781843640974

Overview

The New Testament (Albanian Edition) - Diata e Re is an important publication of the New Testament in the Albanian language, offering a reliable and accessible version of these Holy Scriptures. This edition is the result of a careful translation process, involving contributions from scholars and theologians across all Christian traditions in Albania.

The primary goal of this publication is to bring the Word of God to the native language of Albanian readers, making it available to as wide an audience as possible. Through its commitment to accuracy and fidelity to the original text, this edition seeks to foster a deeper understanding and broader application of the teachings of Christ.

Regardless of their theological leanings, readers will find this version of the New Testament to be a valuable resource for inspiration, guidance, and spiritual growth.

Product Specifications

 • Hardcover: 576 pages
 • Language: Albanian

Interesting Facts

 • This edition is the result of a collaboration among all Christian denominations in Albania.
 • The translation process involved contributions from scholars and theologians across all church traditions.
 • The primary goal of this publication is to bring the Word of God to the native language of Albanian readers.
 • This version aims to foster a deeper understanding and broader application of the teachings of Christ.

Përmbledhje

Diata e Re (Botimi Shqip) është një botim i rëndësishëm i Testamentit të Ri në gjuhën shqipe, i cili ofron një version të besueshëm dhe të qasshëm të këtyre Shkrimeve të Shenjta. Ky botim është rezultat i një procesi të kujdesshëm të përkthimit, duke përfshirë kontributet e dijetarëve dhe teologëve nga të gjitha traditat kishtare në Shqipëri.

Qëllimi kryesor i këtij botimi është të sjellë Fjalën e Zotit në gjuhën amtare të lexuesve shqiptarë, duke e bërë atë të disponueshme për një audiencë sa më të gjerë. Përmes përkushtimit të tij ndaj saktësisë dhe besnikërisë ndaj tekstit origjinal, ky botim synon të nxisë një kuptim më të thellë dhe një zbatim më të gjerë të mësimeve të Krishtit.

Pavarësisht nga prirjet e tyre teologjike, lexuesit do të gjejnë këtë version të Testamentit të Ri të jetë një burim i çmuar i frymëzimit, udhëzimit dhe rritjes shpirtërore.

Specifikimet e Produktit

 • Kopertinë e Fortë: 576 faqe
 • Gjuha: Shqip

Fakte Interesante

 • Ky botim është rezultat i një bashkëpunimi ndërmjet të gjitha degëve të krishtera në Shqipëri.
 • Procesi i përkthimit përfshiu kontributet e dijetarëve dhe teologëve nga të gjitha traditat kishtare.
 • Qëllimi kryesor i këtij botimi është të sjellë Fjalën e Zotit në gjuhën amtare të lexuesve shqiptarë.
 • Ky version synon të nxisë një kuptim më të thellë dhe një zbatim më të gjerë të mësimeve të Krishtit.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review