Loading... Please wait...

Achuar Shiwiar Language New Testament Bible / Yuse chichame aarmauri ; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham (ACUNT) / Equador or Ecuador

$14.29
SKU:
9781531300111
Weight:
32.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Achuar Shiwiar Language New Testament Bible

Yuse chichame aarmauri ; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham (ACUNT) 

Native to Equador / Ecuador

 

  • Paperback: 544 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Shiwiar AKA Achuar
  • ISBN-10: 1531300111
  • ISBN-13: 978-1531300111
  • Product Dimensions: 6 x 1.4 x 9 inches
  • Shipping Weight: 2 pounds

 

John 3:16 Juan

Yus mash nungkanmaya ainautin timiá anengkratu asa, ni uchirin kichkinak akupturmakmiaji. Tura asamtai mash nekasampita tusar, nintimtin ainauka tukeka mengkakachartin ainawai, antsu tuke Yusnum iwiaaku pujusartin ainawai.

 

 

Shiwiar, also known as Achuar, Jivaro, Maina, is a Jivaroan language spoken along the Pastaza and Bobonaza rivers in Ecuador.

 

 

Achuar
Shiwiar
Native to Peru, Ecuador
Ethnicity Achuar people, Shiwiar
Native speakers
(undated figure of 3,000–3,500 in Peru)[1]
4,000 in Ecuador (2007)
Jivaroan
  • Achuar
Language codes
ISO 639-3 acu
Glottolog achu1248

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Achuar Shiwiar Language New Testament Bible / Yuse chichame aarmauri ; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham (ACUNT) / Equador or Ecuador to your wish list.