null

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS - The NEW TESTAMENT / ACCORDING TO THE VULGATA

No reviews yet Write a Review
$99.00
Weight:
15.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS - The NEW TESTAMENT

ACCORDING TO THE VULGATA / György Káldi S. J.

THE TRANSLATION HAS BEEN PROCESSED WITH RESPECT TO THE ORIGINAL TEXT AND PROVIDED WITH INTRODUCTIONS AND NOTES 

 

Introduction in English:

1529/1950. song.
The annotated and pictorial edition of the Holy Scriptures in Hungarian and its printing, after the inspection and verification work was carefully carried out by papal prelate Dr. Ernő Takáts, teacher of scriptural studies at Ward College, and Prothonotary Canon Dr. Károly Gigler, chairman of the audit committee, the ecclesiastical law book In accordance with canon 1391, I allow it
Dr. JÁNOS DRAHOS s. k., governing according to canon 429, archbishop general vicar with special powers.
God did not reject humanity that had fallen into sin in Paradise 161, but chose its pious successor: first the patriarchs, then the people of Israel, he revealed himself to them in order to maintain in their families and nations the knowledge of the true God and the hope of the promised Savior after thousands of years of preparation. , about two thousand years ago, God sent the only-begotten Fist, Jesus Christ, to the human race on the way of the Jewish people, who paid for humanity's sin with his suffering and death, and showed the way of salvation with his teaching and example. Udvözi16 did not publish Irt books, but used oral teaching, the tradition, which has been preserved uninterruptedly in four life stories in the church since then. These life stories, which are called gospels, i.e. the good news of salvation, are authentically written by eyewitnesses and other contemporaries. We have four such gospels left to us, the authors of which are: St. Matthew the Apostle, St. Mark, St. Peter's interpreter, St. Luke, St. Paul's apo disciple, and St. John the Apostle. The teachings and actions narrated in them were confirmed by Jesus with a miracle. In essence, the first three Gospels present the teachings and admonitions of Jesus before the common people in his Galilean homeland, and similar actions he did, which are precisely why we call them parallel (in Greek synoptic) Gospels. John's Gospel reports Jesus' speeches and debates before the Jewish scholars (scribes) in Jerusalem. In addition, the evangelists of St. Matthew and St. Luke tell the story of Jesus' childhood in several aspects, and in St. John, the public life of the Savior is grouped around several Jewish holidays, for which Jesus used to go to the country's capital, Jerusalem, and stay there for a while. However, these four Gospels are actually just one story, which complement each other and only when combined provide a complete, connected narrative and a complete picture of the life of Jesus. The public life of Jesus spans about three years, which are AD. They begin in 28-30 and Ŏ died on Easter of the fourth year. According to some church fathers and writers, it is public
operation lasted only two years and a few months. Of the four or three-year public ministry, Jesus spent most of the first year in Judea (great Judeal ministry); then it operated for about two years in Galilee, around the Lake of Genezaret, which is discussed by the first three evangelists (great Galilean operation); he spent the last year, especially the second half of it, beyond the Jordan, mainly in the province of Perea, and made some big tours (tours beyond the Jordan). In addition, he interrupted the work of the great Galilean several times, when he went up from Galilee to Jerusalem for the great Feasts, and there he no longer preached to the common people, as in Galilee, but argued with the scribes and Pharisees, which is primarily recorded by John the Evangelist. The story of suffering is told in all four gospels.
The Gospels have had their symbols since ancient times: Matthew is a young man, because he begins his Gospel with the human origin of Jesus; Mark's symbol is the lion, because he begins his evangelical flume with John the Baptist preaching in the wilderness; Luke's symbol is the bull, the main sacrificial animal, because his Gospel begins with the sacrifice of the priest Zechariah; John's symbol is the eagle, because at the beginning of his Gospel, he ascends to the divine birth of the Savior on eagle's wings.
PUBLISHED BY THE CATHOLIC BIBLE MOVEMENT 

Introduction in Hungerian: 

1529/1950. szám.
A Szentírás magyar nyelvű jegyzetes és képes kiadását, annak kinyomtatását, miután az átvizsgálás és ellenőrzés munkáját Dr. Takáts Ernő pápal prelátus, a Ward Kollégiumon a szentírástudomány tanára és Dr. Gigler Károly protonotarius-kanonok, a könyvvizsgáló bizottság elnöke gondosan elvégezték, az egyházjogi törvénykönyv 1391. kánonja értelmében engedélyezem
Dr. DRAHOS JÁNOS s. k., a 429. kánon alapján kormányzó, különleges felhatalmazásokkal ellátott érseki általános helytartó.
sten a paradicsomban bünbe esett emberiséget nem taszította el magá 161, hanem kiválasztotta annak jámbor 6satyált: először a pátriárkákat, majd izrael népét, kinyilatkoztatta nekik magát, hogy családjukban és nepukben az igaz Isten ismeretét és az igért Megváltó reményét fenn- tartsa Több ezeréves előkészület után, immár mintegy két ezreddy slott elküldötte Isten egyszülött Fist, Jézus Krisztust a zsidó nép útján az emberi nemhez, ki szenvedésével és halálával az emberiség búnelért eleget tett, tanításával és példájával pedig megmutatta az üdvösség útját. Az Udvözi16 nem Irt könyveket, hanem tanítása hirdetésének eszközévé az élőszóbeli oktatást, a hagyományt tette, mely azóta az egyházban négy élettörténetben szakadatlanul fennmaradt. Ezen élettörténetek, melyek evangéliumoknak, vagyis az üdvösség jó hírének neveztetnek, szemtanúk és más kortársak által vannak hitelesen megirva. Négy ilyen evangélium maradt reánk, melyek szerzői: Szent Máté apostol, Szent Márk, Szent Péter apostol tolmácsa, Szent Lukács, Szent Pál apo tanítványa és Szent János apostol. Az ezekben elbeszélt tanitést és tetteket Jézus lan csodával erősítette meg. Az első három evangélium lényegében Jézusnak galileal hazájában az egyszerű nép elött mondott tanításait és intelmeit s művelt hasonló tetteit adja elő, melyeket éppen ezért párhuzamos (görögül synoptikus) evangéliumoknak neve- zünk. A János-féle evangélium Jézusnak inkább Jeruzsálemben a zsidó tudósok (irástu dók) előtt mondott beszédeit és vitált közli. Azonkívül Szent Máté és Szent Lukács evangélis ták több vonásaiban elbeszélik Jézus gyermekségének történetét, Szent Jánosnál pedig az Udvözítő nyilvános élete a zsidók több ünnepel körül van csoportositva, melyekre Jézus az ország fővárosába, Jeruzsálembe szokott menni s egy ideig ott tartózkodni. Ez a négy evangélium azonban tulajdonképpen csak egy történet, melyek egymást kiegé szitik és csak egyesítve adnak kész, összefüggő elbeszélést s Jézus életének teljes képét. Jézus nyilvános élete körülbelül három évre terjed, melyek Kr. u. 28-30-ban kez- dödnek s Ŏ a negyedik év húsvétján halt meg. Némely egyházatya és író szerint a nyilvános
müködés csak két, sőt csak egy évig és néhány hónapig tartott. A négy- vagy hároméves nyilvános müködésből Jézus az első év nagy részét Judeában töltötte (nagy judeal müködés); azután mintegy két évig Galileában, a Genezá ret tava környékén működött, amit az első három evangélista tárgyel (nagy galileal mü- ködés); az utolsó évet, kivált annak második felét a Jordánon túl, főleg Perea tartomány- ban töltötte s néhány nagy körutat tett (Jordánon túli körutak). Azonkívül nagy galileal működését többször szakította félbe, mikor Galileából felment Jeruzsálembe a nagy Ünnepekre s ott már nem az egyszerű népnek prédikált, mint Galileában, hanem az irás- tudókkal és farizeusokkal vitatkozott, amit 1őleg János evangélista ir le. A szenvedés történetét már mind a négy evangélium elbeszéli.
Az evangéliumoknak ősidők óta megvannak a maguk jelképei: Máté fiatal férfi, mert evangéliumát Jézus emberi származásával kezdi; Márk szimbóluma az oroszlán, mert evangé flumát Keresztelő Jánosnak a pusztában való prédikálásával kezdi; Lukács jelképe a tulok, a legfőbb áldozati állat, mert evangéliuma Zakariás pap áldozatával kezdődik; János jel- képe a sas, mert evangéliuma elején mintegy sasszárnyakon emelkedik fel a Megváltó Isteni születéséhez.
KIADJA A KATOLIKUS BIBLIA-MOZGALOM
A kiadásért felelős: 'Sigmond Ernő.
Allamosított Merkantil-nyomda, Budapest, VIII, Vajda Hunyad-utca 43. Felelős vezető: Várna Gergely

Responsible for the edition: Ernő Sigmond.
Alamositt Merkantil-nyomda, Budapest, VIII, Vajda Hunyad-utca 43. Responsible manager: Gergely Várna
 
 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review