Loading... Please wait...

Magyarország története képekben I-III. - 3 Kötetes Díszdobozos Kiadvány / The History of Hungary in Pictures by Gyurgyák János / Complete 3 Books Set / A dualizmus kora, A két világháború között, Szocializmus és rendszerváltás

$229.99
SKU:
9789633899786
Weight:
100.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Magyarország története képekben I-III. - 3 Kötetes Díszdobozos Kiadvány / The History of Hungary in Pictures by Gyurgyák János / Complete 3 Books Set / A dualizmus kora, A két világháború között, Szocializmus és rendszerváltás / The Age of Dualism, Between the Two World Wars, Socialism and Regime Change 

!!!  Condition of this BOXED set is INJURED !!!   This is a SUPER HEAVY FULL PHOTO PRINT SET !!!  Box was dropped and slightly injured on ONE CORNER !!!    Other then this BOX injury, the BOOKS inside the box are BRAND NEW !!!   Buy with confidence!

 

Product Details:

  • Hardcover: 1000 pages
  • Publisher: Osiris Kiadó (2008)
  • ISBN: 978-9633899786 / 9789633899786

 

Description:

This is the Description of the full 3 Volume Set:

A szerző végigkutatta a Kárpát-medencei múzeumok (Kassa, Marosvásárhely, Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Keszthely, Budapest kisebb és nagyobb múzeumai stb.) anyagát (fényképek, plakátok, karikatúrák, képeslapok, térképek és egyéb kisnyomtatványok).

A képeskönyv újdonsága a történeti feltárás mélysége mellett, hogy a hagyományos politikai eseménytörténet mellett hangsúlyos szerepet kapott a magyar társadalomtörténet képi bemutatása is.

A díszdobozban megjelent könyv három önálló kötetet tartalmaz:

- A dualizmus kora,
- Magyarország a két világháború között,
- a szocializmus és a rendszerváltás Magyarországon.


A három kötet mintegy 2500 képi dokumentumot közöl igényes kidolgozásban, azaz a képek alkalmasak arra, hogy történeti forrásokként használjuk azokat. A képi dokumentumokat korabeli szövegek egészítik ki.

Romsics Ignác történész óriási vállalkozásnak nevezte a művet, amely a modern Magyarországot mutatja be, ugyanakkor úgy vélte, hogy aránytalanságok mutatkoznak a válogatásban. Míg a dualizmus korának 450 oldalt szentelt a szerző, a Horthy-korszak 25 évének 260-at, s alig valamivel többet a II. világháború végétől napjainkig tartó időszaknak.

Vince Mátyás, az MTI Zrt. elnöke szenzációsnak nevezte a válogatást. Az anyag harmada-negyede a Magyar Távirati Iroda fotóarchívumából származik, amely Közép-Európa egyik legnagyobb képarchívuma 13 millió fotóval.

 

About Gyurgyák János:

Gyurgyák János (Dorog, 1956. szeptember 14.) magyar történész, szociológus, könyvkiadó és lapszerkesztő.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem–néprajz–antropológia szakos diplomát 1981-ben. 1982 és 1985 között elvégezte a szociológia szakot is. 1986–1987 folyamán az oxfordi Nuffield College-ben tanult politikaelméletet.

Az ELTE Bölcsészkarán 1987-től politikaelméletet oktat. Tanított a Bibó István Szakkollégiumban is. 1991-től az ELTE Jogi Karán oktatott. 1993-tól a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma Corvinus Egyetem) tanított politológiát.

1985-től 1995-ig a Századvég című folyóirat főszerkesztője, 1994-ig a Századvég Kiadó vezetője volt. 1994-ben létrehozta, és azóta vezeti az Osiris Kiadót. Felesége Kollár Judit (1962), akivel három közös gyermeke van.

 

ELŐSZÓ

A történészek - tisztelet a meglehetősen kevés számú kivételnek - nem tekintik komoly történeti forrásnak a fényképeket, s általában a képi dokumentumokat. Számukra mindennél fontosabbak a szentnek tekintett szövegek. A textus mellett minden forrás másodlagos (ha nem harmadlagos), minden csak ez után következik. A történeti könyvek döntő többsége szövegek alapján készül, s mikor előáll a véglegesnek tekintett kézirat, nos, a szerzők csak akkor gondolnak arra, hogy mondandójuk illusztrációja gyanánt s az olvasók megnyugtatása végett (nehogy megrettenjenek a végtelennek tűnő szövegtengertől) talán képeket is kellene mellékelni a szöveghez. Ezek általában a könyvkészítés utolsó utáni pillanatai, s ekkor már sok mindenre nem marad idő. Rosszabb esetben az unos-untalan publikált képek újraközlése merül fel megoldásként, vagy - jobbik esetben - valamelyik ismertebb muzeológus kollégát kérik fel képválogatásra - természetesen leheteTLen határidőkkel. A történészek döntő többsége tehát azt várja el a képektől, hogy mondandójukat megerősítsék, mintegy illusztrálják, ennek következtében a múzeumokban önálló kutatást általában nem végeznek - s ami még fontosabb -, a képeket nem tekintik önálló, mással nem helyettesíthető forrásnak, amelyeket ugyanolyan gonddal kell tanulmányozni és vizsgálni, mint a szöveges dokumentumokat. Talán azért tudom ilyen pontosan megfogalmazni, hogyan is vélekednek a történészek a képi dokumentumokról, mert magam is sokáig így gondolkodtam felőlük. Máig emlékszem arra a megdöbbenésre, amit akkor éreztem, amikor előző könyvem (Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története) kiadásának utolsó fázisában mégiscsak rászántam az időt, hogy magam gyűjtsek illusztrációkat a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában és a Széchényi Könyvtár különgyűjteményeiben. Megdöbbentett egyrészt a képi világ hihetetlen gazdagsága, másrészt az a felismerés, hogy ezek a fényképek, litográfiák, képeslapok, plakátok és nyomatok ugyanolyan fontosságú történeti források, s legalább annyit árulnak el a hozzájuk némi alázattal közeledőknek, mint a történeti szövegek. Ennek a könyvnek, amelyet most az olvasó a kezében tart, az ötlete tehát alkalmasint abban a pillanatban született, amikor ez a felismerés megfogalmazódott bennem. Szerettem volna egy olyan könyvet szerkeszteni, amelyben nem a szövegek, hanem a képek dominálnak, mintegy megfordítva az eddigi sorrendet, azaz a textus csak kiegészíti, illusztrálja a képi anyagot. Egyszóval - mintegy vezeklésképpen - szerettem volna visszaad ni a képek jogát az önálló életre, azaz jelentőségüknek megfelelően kezelni őket. Ezzel a könyvvel tehát alapvetően kettős célom volt: egyrészt a képeket önálló történeti forrásként kezelni (ennek megfelelően lehetőség szerint olyan formában és minőségben közölni őket, hogy történeti-művelődéstörténeti elemzésre is alkalmasaiul legyenek), ebből következően minél több olyan képet publikálni, amelyek eddig javarészt ismeretlenek voltak a kutatás számára.

 

TARTALOM

I. A DUALIZMUS KORA

A kiegyezés 9

A koronázás 13

A királyi család 20

Erzsébet királyné kultusza 26

Trónörökösök 30

Politikai élet 32

Választások, korteskedés 34

Tisza Kálmán miniszterelnök 36

Antiszemitizmus 40

A millenniumi kiállítás 42

Politikai élet 44

Tisza István miniszterelnök 52

Választási-választójogi küzdelmek 60

A Kossuth-kultusz 62

Szoboravatások, ünnepségek 68

Temetések, újratemetések 74

Természeti csapások 84

Városaink a XIX. század közepén: Pest-Buda 90

Városaink a XIX. század közepén: vidéki városok 96

Urbanizáció: Budapest 102

Urbanizáció: vidéki városok 108

Színészideálok 116

Irodalmi hagyományok 120

A Nyugat irodalmi forradalma 122

Sport 124

Felső tízezer: az arisztokrácia 130

Felső tízezer: a nagypolgárság 134

Felső tízezer: az egyházi vezetők 142

Felső tízezer: vadászat 144

Felső tízezer: nyaralás 148

Felső tízezer: téli örömök 152

Felső tízezer: szórakozás 154

Felső tízezer: sport 156

Felső tízezer: jótékonykodás 158

Középosztály: polgárok, birtokosok, tisztviselők 162

Középosztály: polgárok 168

Középosztály: piacok 174

Középosztály: család 176

Középosztály: óvoda 184

Középosztály: iskola 186

Középosztály: fürdők 196

Középosztály: téli örömök 202

Középosztály: kirándulás 204

Középosztály: szórakozás 206

A munkásság kialakulása 210

Szerencse fel, szerencse le... 212

Vasasok 214

Építőmunkások 216

Munkások és munkásnők 220

Munkásművelődés 226

Munkásmozgalom 228

Paraszti élet: munka 234

Paraszti élet: borászat 238

Paraszti élet: pásztorkodás 240

Paraszti élet: halászat 244

Vásárlás, vásárok 246

Paraszti élet: ház 250

Paraszti élet: család 252

Paraszti élet: szórakozás 256

Társadalmi élet 260

Uradalmi cselédek 262

Hazai nemzetiségek 264

Hazai cigányság 272

Szegénység 274

Kivándorlás 280

Bűnözés 282

A háború kitörése 288

Búcsúzás, bevonulás 292

A fronton 296

Látogatás a fronton 308

Háborús propaganda 312

Az ellenség ábrázolása 316

Sebesülés 318

Hadikórház 322

Katonahalál 326

Pihenés, szórakozás 334

Levelezés 340

A hadsereg ellátása 344

Hadifoglyok 358

A frontvonal mögött 362

IV. Károly megkoronázása 370

A hátország 374

Frontbarátkozások 386

Az őszirózsás forradalom 388

A köztársaság kikiáltása 394

Károlyi Mihály 396

Ady halála 398

Két tűz között a köztársaság 399

A forradalom végnapjai 402

Az 1919-es proletárdiktatúra 404

Új világ 406

Vezérek és szónokok 410

Gyermekvédelem 412

Május elseje megünneplése 416

Toborzás a Vörös Hadseregbe 420

Bevonulás 424

Indulás a frontra 426

A felvidéki hadjárat 428

A Vörös Hadsereg és a lakosság 432

Vörösterror és ellenforradalmi szervezkedések 434

A tiszai fronton 438

Megszállás 440

 

II. A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Nemzeti Hadsereg 7

Fehérterror 12

Trianon 14

Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság 18

A soproni népszavazás 20

Alsó-Pinkamente visszacsatolása 23

Hadifoglyok 24

Menekültek 25

Vitézek 28

Királykérdés 30

Revízió 32

Keresztény Magyarország 40

Antikommunizmus, antiszemitizmus 50

Választások 56

Matuska 68

Kommunista perek 70

Emigráció 72

Utódállamok 76

Politikusportrék: Horthy 78

Politikusportrék: Bethlen 88

Politikusportrék: Teleki 92

Politikusportrék: Gömbös 96

Politikusportrék: Darányi 102

Politikusportrék: Imrédy 104

Politikusportrék: Bárdossy 108

Politikusportrék: Kállay 112

Politikusportrék: Szálasi 116

A népi mozgalom 120

Az első bécsi döntés 124

Bevonulás Kárpátaljára 132

A második bécsi döntés 136

A felső tízezer 142

Jótékonykodás, szociálpolitika 158

Középosztály 162

Munkások 176

Parasztok 186

Cselédek 200

Szegénység 202

Rendőrség, csendőrség 210

Színészideálok 214

Irodalmi élet 218

Sport 222

Magyarország a 2. világháborúban 224

Hazai zsidóság 244

Hátország 250

 

III. SZOCIALIZMUS ÉS RENDSZERVÁLTÁS

Orosz megszállás 7

Új élet a romokon 14

Népítélet 22

Népbíróságok 23

Hadifoglyok 28

Nemzeti Segély 32

Arccal a vasút felé 34

Hídcsata 36

Széncsata 38

Földosztás 40

Új forint 42

3 éves terv 44

Államosítás 46

Kitelepítés 48

Koalíciós időszak: választások 50

Koalíciós időszak: kisgazdák 52

Koalíciós időszak: szociáldemokraták 54

Koalíciós időszak: Parasztpárt 57

Koalíciós időszak: ellenzék 58

Koalíciós időszak: kommunisták 60

Politikusportrék: Rákosi 62

Politikusportrék: Gerő 66

Politikusportrék: Révai 68

Politikusportrék: Farkas Mihály 69

Politikusportrék: Nagy Imre 70

Politikai perek 72

A Rajk per 74

Az ország szovjetizálása 76

Barátok 82

Ellenségek: imperialisták 84

Ellenségek: kulákok 86

Ellenségek: bürokraták 88

Ellenségek: egyházak 89

1956 92

Megtorlás és konszolidáció 106

Politikusportrék: Kádár János 114

Szocialista választások 122

Politikai elit, nómenklatúra 125

Veteránok 136

Munkásőrök 138

Munkás, paraszt, értelmiség - a dolgozó nép 140

Munkások 142

Parasztok 154

Értelmiség 170

Színészideálok 174

Gyermekek 176

Ifjúság 186

Nők a szocializmusban 196

A társadalom militarizálása 208

Ünnepek 214

Üdülés 220

Sport 222

Mindennapi élet a szocializmusban 228

Rendszerváltás 250

 

évmutató 281

 

ELŐSZÓ

A történészek - tisztelet a meglehetősen kevés számú kivételnek - nem tekintik komoly történeti forrásnak a fényképeket, s általában a képi dokumentumokat. Számukra mindennél fontosabbak a szentnek tekintett szövegek. A textus mellett minden forrás másodlagos (ha nem harmadlagos), minden csak ez után következik. A történeti könyvek döntő többsége szövegek alapján készül, s mikor előáll a véglegesnek tekintett kézirat, nos, a szerzők csak akkor gondolnak arra, hogy mondandójuk illusztrációja gyanánt s az olvasók megnyugtatása végett (nehogy megrettenjenek a végtelennek tűnő szövegtengertől) talán képeket is kellene mellékelni a szöveghez. Ezek általában a könyvkészítés utolsó utáni pillanatai, s ekkor már sok mindenre nem marad idő. Rosszabb esetben az unos-untalan publikált képek újraközlése merül fel megoldásként, vagy - jobbik esetben - valamelyik ismertebb muzeológus kollégát kérik fel képválogatásra - természetesen leheteTLen határidőkkel. A történészek döntő többsége tehát azt várja el a képektől, hogy mondandójukat megerősítsék, mintegy illusztrálják, ennek következtében a múzeumokban önálló kutatást általában nem végeznek - s ami még fontosabb -, a képeket nem tekintik önálló, mással nem helyettesíthető forrásnak, amelyeket ugyanolyan gonddal kell tanulmányozni és vizsgálni, mint a szöveges dokumentumokat. Talán azért tudom ilyen pontosan megfogalmazni, hogyan is vélekednek a történészek a képi dokumentumokról, mert magam is sokáig így gondolkodtam felőlük. Máig emlékszem arra a megdöbbenésre, amit akkor éreztem, amikor előző könyvem (Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története) kiadásának utolsó fázisában mégiscsak rászántam az időt, hogy magam gyűjtsek illusztrációkat a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában és a Széchényi Könyvtár különgyűjteményeiben. Megdöbbentett egyrészt a képi világ hihetetlen gazdagsága, másrészt az a felismerés, hogy ezek a fényképek, litográfiák, képeslapok, plakátok és nyomatok ugyanolyan fontosságú történeti források, s legalább annyit árulnak el a hozzájuk némi alázattal közeledőknek, mint a történeti szövegek. Ennek a könyvnek, amelyet most az olvasó a kezében tart, az ötlete tehát alkalmasint abban a pillanatban született, amikor ez a felismerés megfogalmazódott bennem. Szerettem volna egy olyan könyvet szerkeszteni, amelyben nem a szövegek, hanem a képek dominálnak, mintegy megfordítva az eddigi sorrendet, azaz a textus csak kiegészíti, illusztrálja a képi anyagot. Egyszóval - mintegy vezeklésképpen - szerettem volna visszaad ni a képek jogát az önálló életre, azaz jelentőségüknek megfelelően kezelni őket. Ezzel a könyvvel tehát alapvetően kettős célom volt: egyrészt a képeket önálló történeti forrásként kezelni (ennek megfelelően lehetőség szerint olyan formában és minőségben közölni őket, hogy történeti-művelődéstörténeti elemzésre is alkalmasaiul legyenek), ebből következően minél több olyan képet publikálni, amelyek eddig javarészt ismeretlenek voltak a kutatás számára. Vissza

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Magyarország története képekben I-III. - 3 Kötetes Díszdobozos Kiadvány / The History of Hungary in Pictures by Gyurgyák János / Complete 3 Books Set / A dualizmus kora, A két világháború között, Szocializmus és rendszerváltás to your wish list.