Loading... Please wait...

A Dualizmus Kora - Gyurgyák János / The Age of Dualism - The History of Hungary in Pictures I. / Magyarország története képekben I.

$89.99
SKU:
9789633899793
Weight:
25.00 Ounces
Quantity:

Product Description

A Dualizmus Kora - Gyurgyák János /  The Age of Dualism - The History of Hungary in Pictures I. / Magyarország története képekben I.

 

Product Details:

  • Hardcover: 444 pages
  • Publisher: Osiris Kiadó (2008)
  • ISBN: 9789633899793 / 978-9633899793

 

!!!  ATTENTION, you are buying only VOLUME ONE of the 3 VOLUME book set!!!

This is the Description of the 3 Volume Set:

A szerző végigkutatta a Kárpát-medencei múzeumok (Kassa, Marosvásárhely, Kolozsvár, Pozsony, Debrecen, Keszthely, Budapest kisebb és nagyobb múzeumai stb.) anyagát (fényképek, plakátok, karikatúrák, képeslapok, térképek és egyéb kisnyomtatványok).

A képeskönyv újdonsága a történeti feltárás mélysége mellett, hogy a hagyományos politikai eseménytörténet mellett hangsúlyos szerepet kapott a magyar társadalomtörténet képi bemutatása is.

A díszdobozban megjelent könyv három önálló kötetet tartalmaz:

- A dualizmus kora,
- Magyarország a két világháború között,
- a szocializmus és a rendszerváltás Magyarországon.


A három kötet mintegy 2500 képi dokumentumot közöl igényes kidolgozásban, azaz a képek alkalmasak arra, hogy történeti forrásokként használjuk azokat. A képi dokumentumokat korabeli szövegek egészítik ki.

Romsics Ignác történész óriási vállalkozásnak nevezte a művet, amely a modern Magyarországot mutatja be, ugyanakkor úgy vélte, hogy aránytalanságok mutatkoznak a válogatásban. Míg a dualizmus korának 450 oldalt szentelt a szerző, a Horthy-korszak 25 évének 260-at, s alig valamivel többet a II. világháború végétől napjainkig tartó időszaknak.

Vince Mátyás, az MTI Zrt. elnöke szenzációsnak nevezte a válogatást. Az anyag harmada-negyede a Magyar Távirati Iroda fotóarchívumából származik, amely Közép-Európa egyik legnagyobb képarchívuma 13 millió fotóval.

 

About Gyurgyák János:

Gyurgyák János (Dorog, 1956. szeptember 14.) magyar történész, szociológus, könyvkiadó és lapszerkesztő.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem–néprajz–antropológia szakos diplomát 1981-ben. 1982 és 1985 között elvégezte a szociológia szakot is. 1986–1987 folyamán az oxfordi Nuffield College-ben tanult politikaelméletet.

Az ELTE Bölcsészkarán 1987-től politikaelméletet oktat. Tanított a Bibó István Szakkollégiumban is. 1991-től az ELTE Jogi Karán oktatott. 1993-tól a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen (ma Corvinus Egyetem) tanított politológiát.

1985-től 1995-ig a Századvég című folyóirat főszerkesztője, 1994-ig a Századvég Kiadó vezetője volt. 1994-ben létrehozta, és azóta vezeti az Osiris Kiadót. Felesége Kollár Judit (1962), akivel három közös gyermeke van.

 

Előszó:

A történészek - tisztelet a meglehetősen kevés számú kivételnek - nem tekintik komoly történeti forrásnak a fényképeket, s általában a képi dokumentumokat. Számukra mindennél fontosabbak a szentnek tekintett szövegek. A textus mellett minden forrás másodlagos (ha nem harmadlagos), minden csak ez után következik. A történeti könyvek döntő többsége szövegek alapján készül s mikor előáll a véglegesnek tekintett kézirat, nos, a szerzők csak akkor gondolnak arra, hogy mondandójuk illusztrációja gyanánt s az olvasók megnyugtatása végett (nehogy megrettenjenek a végtelennek tűnő szövegtengertől) talán képeket is kellene mellékelni a szöveghez. Ezek általában a könyvkészítés utolsó utáni pillanatai, s ekkor már sok mindenre nem marad idő. Rosszabb esetben az unos-untalan publikált képek újraközlése merül fel megoldásként, vagy - jobbik esetben - valamelyik ismertebb muzeológus kollégát kérik fel képválogatásra - természetesen lehetetlen határidőkkel. A történészek döntő többsége tehát azt várja el a képektől hogy mondandójukat megerősítsék, mintegy illusztrálják, ennek következtében a múzeumokban önálló kutatást általában nem végeznek - s ami még fontosabb -, a képeket nem tekintik önálló, mással nem helyettesíthető forrásnak, amelyeket ugyanolyan gonddal kell tanulmányozni és vizsgálni, mint a szöveges dokumentumokat. Talán azért tudom ilyen pontosan megfogalmazni, hogyan is vélekednek a történészek a képi dokumentumokról mert magam is sokáig így gondolkodtam felőlük. Máig emlékszem arra a megdöbbenésre, amit akkor éreztem, amikor előző könyvem (Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története) kiadásának utolsó fázisában mégiscsak rászántam az időt, hogy magam gyűjtsek illusztrációkat a Nemzeti Múzeum történeti fényképtárában és a Széchényi Könyvtár különgyűjteményeiben. Megdöbbentett egyrészt a képi világ hihetetlen gazdagsága, másrészt az a felismerés, hogy ezek a fényképek, litográfiák, képeslapok, plakátok és nyomatok ugyanolyan fontosságú történeti források, s legalább annyit árulnak el a hozzájuk némi alázattal közeledőknek, mint a történeti szövegek. Ennek a könyvnek, amelyet most az olvasó a kezében tart, az ötlete tehát alkalmasint abban a pillanatban született, amikor ez a felismerés megfogalmazódott bennem. Szerettem volna egy olyan könyvet szerkeszteni, amelyben nem a szövegek, hanem a képek dominálnak, mintegy megfordítva az eddigi sorrendet, azaz a textus csak kiegészíti, illusztrálja a képi anyagot. Egyszóval - mintegy vezeklésképpen - szerettem volna visszaadni a képek jogát az önálló életre, azaz jelentőségüknek megfelelően kezelni őket. Ezzel a könyvvel tehát alapvetően kettős célom volt: egyrészt a képeket önálló történeti forrásként kezelni (ennek megfelelően lehetőség szerint olyan formában és minőségben közölni őket, hogy történeti-művelődéstörténeti elemzésre is alkalmasak legyenek), ebből következően minél több olyan képet publikálni, amelyek eddig javarészt ismeretlenek voltak a kutatás számára. Másrészt rendkívüli módon izgatott az a kérdés, hogy az összegyűjtött képi anyag jelentősebb történeti szöveg közlése nélkül keretbe foglalható-e? Vajon a képek segítségével elmondható-e egy történet, vagy pontosabban - posztmodern korunk szerényebb célkitűzésének megfelelően -, hozzájárulnak-e jelentősen a képek a történeti folyamatok mélyebb megértéséhez? Az ötletet tett követte, így az elmúlt mintegy egy évet múzeumokban töltöttem, lehetőség szerint nem előválogatott képek között kutakodva, hanem igyekeztem megismerni az anyag teljességét. A lehetőség szerint kitétel nyomatékot érdemel hiszen több tízmilliós tételről van szó. Csak a Magyar Távirati Iroda gyűjteménye több mint tízmillió fényképből áll, s a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának anyaga is milliósnál nagyobb. S akkor még nem beszéltem a vidéki múzeumokról s az utódállamok gyűjteményeiről. Az elmúlt évben ennek megfelelően több tízezer kilométert autóztam, törekedve arra, hogy minél több vidéki gyűjteményt is megismerjek. Mindenhová, ahová eredetileg szerettem volna - sajnos nem jutottam el egyrészt mivel idővel kellő jártasságot szereztem a kutatásban, s előzetes ismertetések vagy az állandó kiállítás alapján többé-kevésbé fel tudtam becsülni az ott található anyagot, másrészt kifutottam a rendelkezésemre álló időből (mint például egy-két erdélyi múzeum esetében). De ami ennél fontosabb, tavaszra kiderült, hogy a közölhető 2000-2500 képi dokumentumhoz képest már háromszor akkora anyaggal rendelkezem. Ennek ellenére törekedtem arra, hogy lehetőleg minden magyar tájegység kellő súllyal szerepeljen a kitűzött úti célok között

 

Tartalom:

Előszó 9
A kiegyezés 13
A koronázás 20
A királyi család 26
Erzsébet királyné kultusza 30
Trónörökösök 32
Politikai élet 34
Választások, korteskedés 36
Tisza Kálmán miniszterelnök 40
Antiszemitizmus 42
A millenniumi kiállítás 44
Politikai élet 52
Tisza István miniszterelnök 60
Választási-választójogi küzdelmek 62
A Kossuth-kultusz 68
Szoboravatások, ünnepségek 74
Temetések, újratemetések 78
Természeti csapások 84
Városaink a XIX. század közepén: Pest-Buda 90
Városaink a XIX. század közepén: vidéki városok 96
Urbanizáció: Budapest 102
Urbanizáció: vidéki városok 108
Színészideálok 116
Irodalmi hagyományok 120
A Nyugat irodalmi forradalma 122
Sport 124
Felső tízezer: az arisztokrácia 130
Felső tízezer: a nagypolgárság 134
Felső tízezer: az egyházi vezetők 142
Felső tízezer: vadászat 144
Felső tízezer: nyaralás 148
Felső tízezer: téli örömök 152
Felső tízezer: szórakozás 154
Felső tízezer: sport 156
Felső tízezer: jótékonykodás 158
Középosztály: polgárok, birtokosok, tisztviselők 162
Középosztály: polgárok 168
Középosztály: piacok 174
Középosztály: család 176
Középosztály: óvoda 184
Középosztály: iskola 186
Középosztály: fürdők 196
Középosztály: téli örömök 202
Középosztály: kirándulás 204
Középosztály: szórakozás 206
A munkásság kialakulása 210
Szerencse fel, szerencse le... 212
Vasasok 214
Építőmunkások 216
Munkások és munkásnők 220
Munkásművelődés 226
Munkásmozgalom 228
Paraszti élet: munka 234
Paraszti élet: borászat 238
Paraszti élet: pásztorkodás 240
Paraszti élet: halászat 244
Vásárlás, vásárok 246
Paraszti élet: ház 250
Paraszti élet: család 252
Paraszti élet: szórakozás 256
Társadalmi élet 260
Uradalmi cselédek 262
Hazai nemzetiségek 264
Hazai cigányság 272
Szegénység 274
Kivándorlás 280
Bűnözés 282
A háború kitörése 288
Búcsúzás, bevonulás 292
A fronton 296
Látogatás a fronton 308
Háborús propaganda 312
Az ellenség ábrázolása 316
Sebesülés 318
Hadikórház 322
Katonahalál 326
Pihenés, szórakozás 334
Levelezés 340
A hadsereg ellátása 344
Hadifoglyok 358
A frontvonal mögött 362
IV. Károly megkoronázása 370
A hátország 374
Frontbarátkozások 386
Az őszirózsás forradalom 388
A köztársaság kikiáltása 394
Károlyi Mihály 396
Ady halála 398
Két tűz között a köztársaság 399
A forradalom végnapjai 402
Az 1919-es proletárdiktatúra 404
Új világ 406
Vezérek és szónokok 410
Gyermekvédelem 412
Május elseje megünneplése 416
Toborzás a Vörös Hadseregbe 420
Bevonulás 424
Indulás a frontra 426
A felvidéki hadjárat 428
A Vörös Hadsereg és a lakosság 432
Vörösterror és ellenforradalmi szervezkedések 434
A tiszai fronton 438
Megszállás 440

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the A Dualizmus Kora - Gyurgyák János / The Age of Dualism - The History of Hungary in Pictures I. / Magyarország története képekben I. to your wish list.