null

Исус - нашата единствена вистинска надеж / Macedonian edition of Jesus our only real hope / GBV 1364560 / Gute Botschaft Verlag / Paperback

No reviews yet Write a Review
$88.00
SKU:
9783961622658
UPC:
9783961622658
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Исус - нашата единствена вистинска надеж / Macedonian edition of Jesus our only real hope / GBV 1364560 / Gute Botschaft Verlag / Paperback

 

Product Features

  • Title: Исус - нашата единствена вистинска надеж
  • Language: Macedonian (Македонски)
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Format: Paperback
  • ISBN: 9783961622658
  • Language: Macedonian

Summary

"Исус - нашата единствена вистинска надеж" is the Macedonian edition of "Jesus our only real hope," a booklet that explores the profound impact of Jesus of Nazareth on history and individual lives. It addresses fundamental questions about Jesus' origins, actions, teachings, and the reasons behind his crucifixion, ultimately presenting Him as more than a good man, but as the Son of God. This publication encourages readers to make a personal decision regarding Jesus, to accept Him as Savior and Lord or to remain indifferent, with all the ensuing consequences.

Interesting

The booklet is an effective tool for evangelism, particularly suited for distribution among Macedonian-speaking populations. It is part of Gute Botschaft Verlag's mission to provide accessible Christian literature that prompts readers to consider the central figure of Christianity and His message of hope.

Reviews

Specific reviews for the Macedonian edition of this booklet are not available in the search results. However, given the universal significance of its subject matter and the outreach-oriented approach of the publisher, it is likely to be a valuable resource for those engaged in sharing the Christian faith.

We invite you to write a review and share your experience with this booklet and our service.

 

"Исус - нашата единствена вистинска надеж" е македонското издание на "Исус - нашата единствена вистинска надеж", брошура која истражува длабокиот влијание на Исус Христос од Назарет врз историјата и индивидуалните животи. Таа се занимава со фундаментални прашања за потеклот на Исус, неговите дела, учењата и причините зад неговото распнување, конечно го претставувајќи Него не само како добар човек, туку како Син на Бог. Ова издание поттикнува читателите да направат лична одлука за Исус, да го прифатат како Спасител и Господ или да останат рамнодушни, со сите последици што следат.


Интересно

Брошурата е ефективен алат за евангелизација, особено подгоден за дистрибуција меѓу македонски зборувачки популации. Таа е дел од мисијата на Gute Botschaft Verlag да обезбеди достапна христијанска литература која ќе ги поттикне читателите да размислуваат за централниот фигури на христијанството и неговата порака на надеж.


Рецензии

Конкретни рецензии за македонското издание на оваа брошура не се достапни во резултатите од пребарувањето. Сепак, со предвид универзалното значење на темата и пристапот на издавачот, кој е ориентиран кон евангелизација, веројатно ќе биде вреден ресурс за оние кои се ангажирани во споделувањето на христијанската вера.
Ве покануваме да напишете рецензија и да споделите Вашето искуство со оваа брошура и нашата услуга.

 

 

_-_4__03561.1628175782.1280.1280.JPG (1280×960)

_-_2__72095.1628175782.1280.1280.JPG (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review