Loading... Please wait...

Coatzospan Mixtec Language New Testament / Tūʼún xuva kō vatā ó ntákaʼan ña ñuú Coatzospan (MIZNT) / Coatzospan Mixtec 2003 Edition / Mexico

$11.29
SKU:
9781531304232
Quantity:

Product Description

Coatzospan Mixtec Language New Testament

Tūʼún xuva kō vatā ó ntákaʼan ña ñuú Coatzospan (MIZNT)

Coatzospan Mixtec 2003 Edition

Mexico

 

  • Paperback: 394 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 15, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Coatzospan Mixtec
  • ISBN-10: 1531304230
  • ISBN-13: 978-1531304232
  • Product Dimensions: 6 x 1 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.5 pounds

 

SAN JUAN 3:16

ʼE vánchuꞌūn ntío Xuva ko ñūxiví sa ne, tāꞌxi ña Iꞌxá mii ñā, vata koo é un ntɨꞌɨ ñāꞌa, ña é kakuintiꞌxe i ña ne, ñá kunāá ña, tsí ntii dañu ntuvi kuntoo ña ni Xuva kō.

 

Coatzospan Mixtec (Coatzóspam Mixtec) is a Mixtec language of Oaxaca spoken in the town of San Juan Coatzospan.

 

Coatzospan Mixtec
(San Juan Coatzóspam)
Native to Mexico
Region Oaxaca
Native speakers
2,100 (2000)
Oto-Manguean
Language codes
ISO 639-3 miz
Glottolog coat1241

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Coatzospan Mixtec Language New Testament / Tūʼún xuva kō vatā ó ntákaʼan ña ñuú Coatzospan (MIZNT) / Coatzospan Mixtec 2003 Edition / Mexico to your wish list.