Loading... Please wait...

Újszövetségi Alapismeretek II. Rész by Tarjáni Béla Jézus Örömhíre - Az Ősegyház tanítása / Szent Jeromos Bibliatársulat 1999 / Paperback / New Testament Foundations in Hungarian - The Good News of Jesus - Teachings of the the Ancient church

$19.99
SKU:
9638589035
Weight:
18.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Újszövetségi Alapismeretek II. Rész by Tarjáni Béla Jézus Örömhíre - Az Ősegyház tanítása / Szent Jeromos Bibliatársulat 1999 / Paperback / New Testament Foundations in Hungarian - The Good News of Jesus - Teachings of the the Ancient church

Paperback 1999

ISBN: 9789638589033  /  978-9638589033

ISBN-10: 9638589035

PAGES: 149

PUBLISHER: Szent Jeromos Bibliatársulat

LANGUAGE: Hungarian / Magyar

 

Hungarian Summary:

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az Újszövetségi szentírás az a könyv, amely az emberiség életére a legnagyobb hatást gyakorolta. Ennek a könyvnek a keletkezéséhez mintegy hét évtizedre (isz. 30-100) volt szükség. Egyes részei az első század folyamán különböző időpontban készültek el, de olyan írásokat is tartalmaz, amelyek nem egyszeri megfogalmazás eredményei, hanem több évtizedes formálódás során alakultak ki (Mt, Mk, Lk evangéliuma). Amikor az újszövetség kialakulását és értékeit tanulmányozzuk, vissza kell mennünk az isz. 27.-ik esztendőre, amikor - Lukács evangéliumának tanúsága szerint - Jézus megkezdte nyilvános működését.
Ez az az esztendő, amikor a hatalmas Római Birodalom teljhatalmú császára, a 68 éves, morc és vaksi szemű Tibériusz (Tiberius Claudius Nero, 14-37) 13 évi uralkodás után végleg megelégelte a császárságot és visszavonult. Rómát és a birodalmat a császári testőrség törtető parancsnokára, Seianusra bízta, maga pedig Capri szigetén csalódott magányban töltötte életének (és „uralkodásának") hátralévő tíz évét. Nem mozdult onnan akkor sem, amikor Seianust meggyilkolták, sőt anyja temetésére sem ment el. Utóda (Caligula, 37-41) és párthívei végül nem győzték már kivárni az egyre súlyosabb betegségben szenvedő császár halálát: párnákkal megfojtották.
Tibériusz egyéni magatartása érdekes ellentétben áll magának a birodalomnak sorsával, melyet két nagy elődjével együtt (Julius Caesar, ie. 48-44; Augustus Octavianus, ie. 27-isz. 14) éppen ő tett naggyá, hatalmassá. Pannóniai, germániai hadjárataival maga is hozzájárult a birodalom területének növeléséhez, az elfoglalt területeken a római fennhatóság megszilárdításához. Igazságszeretete, bölcs mérséklete, jó szervezőképessége tovább fokozta az Augusztusz-i „római béke" termékeny hatását, a gazdasági élet felvirágozását. Ez időben a Római Birodalom határai messze eltávolodtak már a Földközi tenger partjaitól. Ide tartozott Afrika egész északi része Egyiptomtól Marokkóig, fél Európa Britanniáig, Pannóniáig, Ázsiából a mai török félsziget, Szíria, és természetesen Palesztina. (Ma 27 ország található ezen a területen.)
A Római Birodalom nagy kiterjedése ellenére csak kis töredéket foglalt el a Föld ember-lakta területeiből. Mégis, a világnak ez a része volt a legalkalmasabb arra, hogy a kereszténység megjelenjék és elterjedjen. A föld népeinek nagy része nomád, pásztorkodó, halászó-vadászó életet élt még, primitív törzsi szervezetben, igen kezdetleges kulturális szinten. Ez volt a helyzet Európa nagyobbik felében, Ázsiában (magyarok ősei), Afrikában, Amerikában, Ausztráliában. Természetesen léteztek más kultúrák is (India, Kína), de ezek természetüknél fogva elszigeteltek maradtak. Jellemző példa erre a kínai írás, mely túlságosan bonyolult volt ahhoz, hogy kifelé a kulturális értékek hordozója legyen. A föníciaiak ötlete viszont sokkal használhatóbbnak bizonyult: a hangzók írása a lehető legegyszerűbb, leggyorsabb, nagyon jól alkalmazható más, idegen nyelvekre is, igen gyorsan és könnyen elsajátítható. (Ebből született a héber, görög, latin írás.) Így az írás művészete az általa hordozott írott kultúra nagy tömegek kincsévé válhatott.

 

Tartalom / Contents:

Jézus élete (időpont és környezet) 3
Palesztína: Jézus működésének színtere 4
Júdea vallási- politikai önkormányzata 7
Keresztelő János 8
Jézus, a názáreti próféta 10
Jézus tanítása (forma és tartalom) 14
A tanítás formája 14
Isten országának örömhíre 19
Az örömhír: Kezdődik Isten uralma 23
Az emberek válasza 27
Akik igennel válaszolnak 27
Akik nem válaszolnak 30
Akik nemmel válaszolnak 32
Az örömhír első megfogalmazásai  
Jézus örömhíre az Ősegyház emlékezetében 39
A kereszténység első negyedszázada (hagyományőrzés és prédikáció, az igehirdetés módja: szabadság, lényegmegragadás, egyszerűség, közlésformák: következmények) 39
Az őskeresztény igehirdetés történeti megbízhatósága 63
Az egybehangzó evangéliumok és az apostolok cselekedei 73
Márk evangéliuma  
Az evangélium felépítése, tartalma 74
Márk evangélista élete 74
Az evangélium szerzője 75
Az evangélium megírásának körülményei 76
Jézus alakja Márk evangéliuma szerint 78
A szinoptikus kérdés 79
Máté evangéliuma 81
Az evangélium felépítése, tartalma 81
Máté apostol 82
Az evangélium szerzője 82
Az evangélium megírásának körülményei 83
Jézus alakja Máté evangéliumában 84
Lukács evangéliuma 85
Az evangélium felépítése, tartalma 85
Lukács evangélista élete 86
Az evangélium szerzője 87
Az evangélium megírásának körülményei 88
Jézus alakja Lukács evangéliumában 89
Az Apostolok cselekedetei 91
Felépítés, tartalom 91
A könyv szerzője 91
A könyv megírásának körülményei (a szerző célja, az anyag kiválasztása, címzettek, a megírás időpontja) 92
Keresztény tanítás az apostoli korban - Az örömhír újrafogalmazása  
Katolikus levelek: Tanítás az egyetemes egyház számára 101
A Jakab-levél  
A levél megírásának körülményei (adatok: a szerző a megírás időpontja; címzettek) 101
Irodalmi formák, műfaj 104
Buzdítás: Váltsuk tettekre Jézus tanítását! 104
Az Első Péter-levél 106
A levél megírásának körülményei (adatok, Péter apostol, a levél szerzője, a megírás helye és ideje) 107
Irodalmi formák, műfaj 108
Buzdítás a jóban való kitartásra 108
A Júdás-levél  
A levél megírásának körülményei (adatok, a levél szerzője, a megírás helye és ideje) 110
Irodalmi formák, műfaj 111
Számoljátok fel a közösségbe beépült gnoszticizmust! 111
A Második Péter-levél  
A levél megírásának körülményei (adatok; irodalmi függés a Júd és a 2 Pét között, a levél megírásának ideje; helye, a levél szerzőja) 112
Irodalmi formák, műfaj 114
Legyetek készen: az Úr nem késik teljesíteni ígéretét! 115
János első levele  
A levél megírásának körülményei (adatok; a levél szerzője, a megírás ideje, helye; a János-függelék) 116
Irodalmi formák, műfaj 117
Jézus emberré lett Isten. Általal megismertük: szeretet az Isten 117
Egy hűséges keresztény közösség 119
Egy problémás keresztény közösség 119
Az örömhír újrafogalmazása (új szintézisek, új szemszögből) 120
János evangéliuma  
Az evangélium felépítése, tartalma 120
János apostol élete 121
Az evangélium szerzője 122
Az evangélium egysége 123
Az evangélium irodalmi sajátosságai 123
Jézus alakja János evangéliumában 124
A Zsidóknak írt levél  
Felépítés, tartalom 125
Szerző és címzettek 126
Jézus az egyetlen, igazi, örök Főpap 129
A Jelenések könyve  
Felépítés, tartalom 130
A mű szerzője, a megírás helye, ideje 130
A jelenések könyvének egysége 132
A Jelenések könyvének tanítása 133
Függelék: Az újszövetségi szentírás története  
Az újszövetségi apokríf iratok 136
Az újszövetségi kánon 139
Az Újszövetségi szentírás szövegtanúi 142

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Újszövetségi Alapismeretek II. Rész by Tarjáni Béla Jézus Örömhíre - Az Ősegyház tanítása / Szent Jeromos Bibliatársulat 1999 / Paperback / New Testament Foundations in Hungarian - The Good News of Jesus - Teachings of the the Ancient church to your wish list.