null

BIBLIA / ÓSZÖVETSÉGI ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS / Hungarian Catholic Family Bible / SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 1976 / Red Hardcover

No reviews yet Write a Review
$66.66
Weight:
5.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

BIBLIA / ÓSZÖVETSÉGI ÉS ÚJSZÖVETSÉGI SZENTÍRÁS / Hungarian Catholic Family Bible / SZENT ISTVÁN TÁRSULAT, AZ APOSTOLI SZENTSZÉK KÖNYVKIADÓJA BUDAPEST, 1976 / Red Hardcover 

 

Summary:

The word biblia is the plural of the ancient Greek byblion, meaning "books". (The word byblion, meaning "scroll of books", is derived from the word byblos, which originally referred to Egyptian papyrus, the material used for writing in antiquity.) In the Hebrew Bible, only the prophet Daniel refers to the collection of sacred writings as "books". Christians from the 2nd century AD onwards began to apply this name to their collection of writings which they claimed to be from God. This simple name aptly expresses the fact that the exceptionality of this work is not in its external form, since it contains only books, writings apparently similar to other human works. The Bible is often simply called 'Scripture' (Jesus and the Apostles also used this name), 'Scripture', 'Holy Writ', 'The Book of Books'. The name "Word of God" is derived from the Bible: it is used to distinguish God's revelation through the prophets. It is also referred to in Isaiah as the "Book of the Lord". The Bible is therefore the book of God for men.

 

A ​biblia szó az ógörög byblion többes száma, jelentése „könyvek”. (A „könyvtekercs” jelentésű byblion szó pedig a byblosz szóból származik, amely eredetileg az egyiptomi papiruszt, az ókorban íráshoz használt anyagot jelölte.) A Héber Bibliában egyedül Dániel próféta nevezi „könyvek”-nek a szent iratok gyűjteményét. A keresztények a Kr. u. 2. századtól fogva kezdték ezt a nevet az Istentől származónak vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Ez az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e műnek a rendkívülisége nem külső formájában van, hiszen csak könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát gyakran egyszerűen „Írásnak”, „Írásoknak” nevezik (Jézus és az apostolok is használják ezt az elnevezést), továbbá „Isten Igéjének”, „Szentírásnak”, „Könyvek Könyvének” is hívják. Az „Isten Igéje” elnevezés a Bibliából származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Ezen kívül Ézsaiásnál az „Úr könyve” néven szerepel. Eszerint tehát a Biblia Isten könyve az emberek számára. 

 

DR. GÁL FERENC
(Teremtés, Kivonulás, Leviták, Sámuel I-II, Krónikák I, Zsoltárok, Báruk könyve, János evangéliuma és Szent Pál levelei).
DR. GAL JÓZSEF
(Krónikák II, Dániel könyve).

DR. GYÜRKI LÁSZLÓ
(Bírák, Ezdrás, Nehemiás, Tóbiás, Judit, Eszter és Ezekiel könyve).

DR. KOSZTOLÁNYI ISTVÁN
(Számok, Második Törvénykönyv, Józsue, Királyok I-II, Makkabeusok I-II, Máté, Márk, Lukács evangéliuma, Apostolok Cselekedetei, Katolikus Levelek, Jelenések könyve).

DR. ROSTA FERENC
(Jób, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke, Bölcsesség könyve, Sirák fia könyve).

DR. SZÉNÁSI SÁNDOR
(Izajás, Jeremiás, Siralmak könyve).

DR. TARJÁNYI BELA (Tizenkét kispróféta könyvei).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review