null

The Synopsys of the Four Gospel - Romanian Language Edition

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
OJ-YK0R-4Z07
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Synopsys of the Four Gospel - Romanian Language Edition

Sinopsa Celor Patru Evanghelii 

Product Details

 • Paperback: 330 pages
 • Publisher: Arta Grafica (2000)
 • Language: Romanian
 • Product Dimensions: 11.5 x 8.3 x 0.8 inches

Overview

The Synopsys of the Four Gospel - Romanian Language Edition / Sinopsa Celor Patru Evanghelii is a comprehensive work tool designed for those studying the four Gospels. This edition presents the texts in parallel columns, highlighting their similarities, common origins, and literary interdependence. An attentive reading of the four Gospels reveals undeniable similarities in passages, phrases, and even specific words, especially among the first three Gospels (Matthew, Mark, and Luke). The Gospel of John complements what his predecessors wrote. This is natural, as the subject is unique; those who wrote them were either direct witnesses (Matthew and John) or disciples of the Apostles (Mark and Luke); and they wrote under the inspiration of the Holy Spirit. The Gospel is one but has been handed down to humanity in four forms.

Church figures from the early centuries used this aspect to create "harmonies" that provided a complete and chronological view of the Lord's life, showing both common and specific passages. Such harmonies include Tatian the Assyrian's "Diatessaron" and Deacon Euthalius's work, as well as modern authors' "Synopses." This synopsis aims to be a working tool that offers readers the texts of the four Gospels in parallel, to show their similarities, common origins, and literary interdependence. This is particularly evident through the parallelism of passages, phrases, and sometimes even words in the three so-called Synoptic Gospels. The Gospel of John presents occasional similarities with the three Synoptic Gospels but is placed in parallel with their text for space economy.

Sinopsa Celor Patru Evanghelii este un instrument de lucru cuprinzător, conceput pentru cei care studiază cele patru Evanghelii. Această ediție prezintă textele în coloane paralele, subliniind asemănările, originile comune și interdependența lor literară. O lectură atentă a celor patru Evanghelii dezvăluie asemănări de netăgăduit în pasaje, fraze și chiar cuvinte specifice, în special între primele trei Evanghelii (Matei, Marcu și Luca). Evanghelia lui Ioan completează ceea ce au scris predecesorii săi. Acest lucru este firesc, deoarece subiectul este unic; cei care le-au scris au fost fie martori direcți (Matei și Ioan), fie ucenici ai Apostolilor (Marcu și Luca); și au scris sub inspirația Sfântului Duh. Evanghelia este una, dar a fost transmisă omenirii în patru forme.

Figurile bisericești din primele secole au folosit acest aspect pentru a crea "armonii" care ofereau o vedere completă și cronologică a vieții Domnului, arătând atât pasajele comune, cât și pe cele specifice. Astfel de armonii includ "Diatessaron"-ul lui Tatian Asirianul și lucrările diaconului Eutaliu, precum și "Sinopsele" autorilor moderni. Această sinopsă își propune să fie un instrument de lucru care oferă cititorilor textele celor patru Evanghelii în paralel, pentru a arăta asemănările dintre ele, originile comune și interdependența lor literară. Acest lucru este evident în special prin paralelismul pasajelor, frazelor și, uneori, chiar al cuvintelor din cele trei Evanghelii sinoptice. Evanghelia Sfântului Ioan prezintă ocazional asemănări cu cele trei Evanghelii sinoptice, dar este plasată în paralel cu textul lor pentru economie de spațiu.

Interesting Facts

 • The Synopsa Celor Patru Evanghelii provides a detailed comparison of the texts of the four Gospels, demonstrating their literary relationships.
 • It is an essential resource for scholars, theologians, and students of the New Testament.
 • This edition helps readers understand the historical and theological context of the Gospels by showing their parallels.
 • The book is used to foster deeper Bible study and is highly regarded in theological education for its thorough approach.

Sinopsa Celor Patru Evanghelii oferă o comparație detaliată a textelor celor patru Evanghelii, demonstrând relațiile lor literare.

 • Este o resursă esențială pentru cercetători, teologi și studenți ai Noului Testament.
 • Această ediție ajută cititorii să înțeleagă contextul istoric și teologic al Evangheliilor, arătându-le paralelele.
 • Cartea este folosită pentru a încuraja studiul mai profund al Bibliei și este foarte apreciată în educația teologică pentru abordarea sa detaliată.

Key Credits

 • Publisher: Arta Grafica
 • Authors: Various contributors specializing in theological studies and biblical texts.

Hashtags

#heartlanguageresources, #nativelanguageresources, #biblesinnativelanguages, #multilingualbibles, #foreignlanguagebibles, #heartlanguagebibles, #authentictranslations, #biblicaltranslations, #translatedscriptures, #languagepreservation, #culturallinguisticidentity, #biblicalstudies, #theologicalstudies, #gospelstudies, #romaniangospels, #biblestudy, #religiouseducation, #christianbooks

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review