null

Polish Illustrated New Testament / Nowy Testament / Z Ilustracjami / Warszawa

No reviews yet Write a Review
$149.99
SKU:
6E-RUUF-VC90
Weight:
25.60 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Polish Illustrated New Testament / Nowy Testament / Z Ilustracjami / Warszawa

Product Features

 • Format: Hardcover
 • Pages: 424
 • Publisher: Bible Society (1985)
 • Language: Polish
 • Dimensions: 9.1 x 6.6 x 1.1 inches
 • Shipping Weight: 1.6 pounds

Overview

The "Polish Illustrated New Testament" ("Nowy Testament Z Ilustracjami") is a beautifully crafted edition featuring illustrations that bring the scriptures to life. Published by the Bible Society in 1985, this hardcover edition offers a comprehensive and faithful translation of the New Testament in Polish. The inclusion of illustrations makes this Bible not only a valuable resource for personal study and devotion but also an engaging tool for teaching and sharing the gospel.

Interesting Facts

 • Illustrated Edition: This edition includes detailed illustrations that enhance the reading experience, making the stories and teachings of the New Testament more vivid and accessible.
 • Translation: The New Testament text is translated to provide clarity and fidelity to the original Greek manuscripts, ensuring an accurate representation of the scriptures.
 • Publisher: The Bible Society is renowned for producing high-quality biblical texts that support the spiritual growth of believers.
 • Educational Tool: The illustrated format is particularly useful for teaching, making it easier for readers of all ages to understand and engage with the biblical narratives.
 • Historical Significance: Published in 1985, this edition reflects the rich tradition of biblical scholarship in Poland, catering to the needs of Polish-speaking Christians.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Translation: Comprehensive and faithful translation from the original Greek
 • Edition: 1985

Hashtags

#PolishIllustratedNewTestament #NowyTestamentZIlustracjami #PolishBible #BibleSociety #ChristianFaith #BiblicalStudies #IllustratedBible #PolishTranslation

Przegląd

"Polska Ilustrowana Biblia Nowego Testamentu" ("Nowy Testament Z Ilustracjami") to pięknie wydane wydanie zawierające ilustracje, które ożywiają Pismo Święte. Opublikowana przez Towarzystwo Biblijne w 1985 roku, ta edycja w twardej oprawie oferuje kompleksowe i wierne tłumaczenie Nowego Testamentu w języku polskim. Dodanie ilustracji czyni tę Biblię nie tylko cennym źródłem do osobistego studiowania i modlitwy, ale także angażującym narzędziem do nauczania i dzielenia się Ewangelią.

Ciekawe Fakty

 • Wydanie ilustrowane: Ta edycja zawiera szczegółowe ilustracje, które wzbogacają doświadczenie czytelnicze, czyniąc opowieści i nauki Nowego Testamentu bardziej żywymi i dostępnymi.
 • Tłumaczenie: Tekst Nowego Testamentu jest tłumaczony, aby zapewnić klarowność i wierność oryginalnym greckim rękopisom, zapewniając dokładne przedstawienie Pisma Świętego.
 • Wydawca: Towarzystwo Biblijne jest znane z produkcji wysokiej jakości tekstów biblijnych, wspierających duchowy rozwój wierzących.
 • Narzędzie edukacyjne: Ilustrowany format jest szczególnie przydatny do nauczania, ułatwiając czytelnikom w każdym wieku zrozumienie i zaangażowanie w narracje biblijne.
 • Znaczenie historyczne: Opublikowana w 1985 roku, ta edycja odzwierciedla bogatą tradycję biblijnych badań w Polsce, odpowiadając na potrzeby polskojęzycznych chrześcijan.

Główne Kredyty

 • Wydawca: Towarzystwo Biblijne
 • Tłumaczenie: Kompleksowe i wierne tłumaczenie z oryginalnego greckiego
 • Edycja: 1985

Hashtagi

#PolskaIlustrowanaBibliaNowegoTestamentu #NowyTestamentZIlustracjami #PolskaBiblia #TowarzystwoBiblijne #WiaraChrześcijańska #StudiaBiblijne #IlustrowanaBiblia #PolskieTłumaczenie

Product Reviews

No reviews yet Write a Review