null

Bulgarian New Testam / Embracing the Timeless Message of the Bulgarian New Testament & Psalms

No reviews yet Write a Review
$59.99
SKU:
G5-TFER-SIM6
UPC:
G5-TFER-SIM6
Weight:
9.60 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Bulgarian New Testament & Psalms | Пълен Нов завет и Псалми

A Path to Spiritual Enlightenment: Embracing the Timeless Message of the Bulgarian New Testament & Psalms / Novijat Zavet I Pcalmi 

Product Details:

 • Hardcover: 498 pages
 • Publisher: Bible Society (1950)
 • Language: Bulgarian
 • Product Dimensions: 6.6 x 4.5 x 0.8 inches
 • Shipping Weight: 9.6 ounces 

Product Overview:

This hardcover edition of the Bulgarian New Testament & Psalms / Novijat Zavet I Pcalmi is a timeless treasure for Bulgarian speakers seeking to strengthen their faith and deepen their understanding of the Bible. Published in 1950 by the Bible Society, this well-preserved volume contains both the New Testament and the Psalms in the Bulgarian language, providing a comprehensive resource for spiritual guidance and inspiration.

Key Features

 • Complete New Testament and Psalms: This edition includes the complete New Testament, covering the Gospels, Acts of the Apostles, Epistles, and Revelation, along with the Psalms, a collection of 150 sacred songs or poems.

 • Easy-to-Read Bulgarian Language: The text is presented in the beautiful and expressive Bulgarian language, making it accessible to a wide range of readers.

 • Durable Hardcover Binding: The hardcover binding ensures that this valuable resource will withstand the test of time and remain a cherished companion for years to come.

Benefits for Readers

 • Enhanced Spiritual Understanding: Immerse yourself in the profound teachings of the New Testament and find solace and inspiration in the Psalms.

 • Strengthened Faith: Deepen your connection with God and strengthen your faith through the wisdom and guidance found within these sacred texts.

 • Enriched Bulgarian Language Skills: Enhance your proficiency in the Bulgarian language while engaging with the rich literary heritage of this remarkable translation.

Target Audience

This Bulgarian New Testament & Psalms / Novijat Zavet I Pcalmi is ideal for:

 • Bulgarian speakers seeking to deepen their understanding of the Bible and their faith in God.

 • Individuals seeking a comprehensive resource for spiritual guidance and inspiration.

 • Language learners looking to enhance their Bulgarian language skills while engaging with meaningful and enriching content.

Overall Value

The Bulgarian New Testament & Psalms / Novijat Zavet I Pcalmi is a valuable addition to any personal library or religious collection. Its timeless message, coupled with its accessibility in the Bulgarian language, makes it a cherished resource for individuals seeking spiritual growth, enlightenment, and a deeper connection with God. 

Преглед на продукта:

Това издание с твърди корици на българския Нов завет и псалми / Novijat Zavet I Pcalmi е непреходно съкровище за българите, които искат да укрепят вярата си и да задълбочат разбирането си за Библията. Издаден през 1950 г. от Библейското дружество, този добре запазен том съдържа както Новия завет, така и Псалмите на български език, като предоставя изчерпателен ресурс за духовно ръководство и вдъхновение. 

Български Нов завет и псалми / Novijat Zavet I Pcalmi

Основни характеристики

Пълен Нов завет и Псалми: Това издание включва пълния Нов завет, включващ Евангелията, Деянията на апостолите, Посланията и Откровението, както и Псалмите - сборник от 150 свещени песни или стихотворения. 

Лесен за четене български език: Текстът е представен на красив и изразителен български език, което го прави достъпен за широк кръг читатели. 

Издръжлива подвързия с твърди корици: Твърдата подвързия гарантира, че този ценен източник ще издържи изпитанието на времето и ще остане ценен спътник за години напред. 

Ползи за читателите

Засилено духовно разбиране: Потопете се в дълбоките учения на Новия завет и намерете утеха и вдъхновение в Псалмите. 

Укрепване на вярата: Задълбочете връзката си с Бога и укрепете вярата си чрез мъдростта и напътствията, открити в тези свещени текстове. 

Обогатяване на уменията по български език: Усъвършенствайте знанията си по български език, като същевременно се запознаете с богатото литературно наследство на този забележителен превод. 

Целева аудитория

Този български Нов завет и псалми / Novijat Zavet I Pcalmi е идеален за: 

българоговорящи, които искат да задълбочат разбирането си за Библията и вярата си в Бога. 

Лица, които търсят изчерпателен източник за духовно ръководство и вдъхновение. 

Изучаващи езици, които искат да подобрят уменията си по български език, като същевременно се занимават със смислено и обогатяващо съдържание. 

Обща стойност

Българският Нов завет и псалми / Novijat Zavet I Pcalmi е ценно допълнение към всяка лична библиотека или религиозна колекция. Неговото непреходно послание, съчетано с достъпността му на български език, го превръща в ценен ресурс за хора, търсещи духовно израстване, просветление и по-дълбока връзка с Бога.

 

1%2520%25281%2529__01886.1462823616.1280.1280.JPG (960×1280)

1%2520%25282%2529__73609.1462823617.1280.1280.JPG (1280×960)

1%2520%25283%2529__23295.1462823617.1280.1280.JPG (1280×960)

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review