Loading... Please wait...

Biblia - Romanian Holy Bible / Sfanta Scriptura Traducere Literala Noua / Gute Botschaft Verlag 2001 / Hardcover / Parallel Passages / New Literal Translation

$39.99
SKU:
ROBible
Weight:
18.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Biblia - Romanian Holy Bible / Sfanta Scriptura / New Literal Translation / Gute Botschaft Verlag 2001 / Hardcover / Parallel Passages, Color maps / Traducere Literala Noua

Hardcover 2001

PAGES: 1248

PUBLISHER: Gute Botschaft Verlag / GBV

LANGUAGE: Romanian / Romana

 

English Description:

The Romanian New Literal Translation Bible is a new completed, revised and updated literal translation, with marginal subtitles and parallel texts, with subtext translation notes, published by GBV in 2001.

 

Romanian Description:

Biblia GBV 2001 este o traducere literală nouă completată, revizuită şi actualizată, cu subtitluri şi texte paralele marginale, cu ad-notări de traducere în subtext, publicată de GBV în 2001.

Această BIBLIE - TRADUCERE LITERALĂ NOUĂ are la bază BIBLIA - TRADUCERE LITERALĂ Dumitru Cornilescu 1931 (D.C. 1931) şi este o prezentare cursivă, într-o formă de exprimare lexico-gramaticală actuală, mai aproape de textul original sacru şi, de aceea, într-o formă mai puţin literară.

Această traducere a apărut necesară pentru mai multe motive:

1. În limba română contemporană nu există o traducere literală a Bibliei, singura cunoscută (D.C. 1931) a fost tipărită într-un număr mic de exemplare, s-a epuizat repede şi nu a mai fost retipărită, poate şi pentru că, în general, nu se cunoaşte şi nu se înţelege ce înseamnă o traducere literală.

2. Retipărirea Bibliei literale D.C. 1931 ar fi fost nepotrivită pentru aspecte de fond (la textele originale cunoscute până în sec. 19 - folosite de J. N. Darby - sau începutul secolului 20 - folosite de D.C. - au fost adăugate noi manuscrise, recent descoperite, ceea ce a impus refacerea fostelor traduceri clasice; pentru aceasta, în limbile de largă circulaţie, au apărut sau sunt în curs de apariţie noi traduceri ale Bibliei).

3. Ca aspect de formă, era necesară actualizarea lingvistică, lexico-gramaticală, a textului.

4. De asemenea, în acelaşi sens, era necesară o prezentare cursivă a textului (aspect esenţial pentru o traducere literală), neîntrerupt de titluri sau de texte paralele.

Pentru realizarea acestei ediţii au fost folosite traduceri existente în limba română, traducerile literale J. N. Darby actualizate în limbile franceză, engleză, germană şi alte traduceri cunoscute şi folosite în engleză (Autorised Version - King James, Revised Version, New International Version, Revised Standard Version, New American Standard Version, New Langman's Parallel Bible, Young Literal Translation Bible), franceză, germană, italiană, rusă, precum şi ediţii bilingve interlineare sau paralele (Green's Interlinear Bible Hebrew-Greek-English cu concordanţă numerică Strong, Biblii adnotate pentru text (Newberry, Oxford, Grant) concordanţe biblice (Darby, Strong, Wigram, cu codificare Strong), dicţionare teologice (Kittel), de nume şi terminologie, Wuest's Word studies in the Greek New Testament, tratate de teologie sistematică, comentarii biblice, dicţionare lingvistice etc.

Notele din subtext nu sunt comentarii sau explicaţii ale textului, ci variante din diferite manuscrise (adăugări, omisiuni, diferenţe), rezultate prin copierea lor manuală timp de aproape o mie cinci sute de ani, până la apariţia tiparului. Dumnezeu însă a vegheat remarcabil asupra Cuvântului Său, astfel încât variantele de text nu au afectat adevărurile şi sensurile esenţiale iniţiale. Textele paralele şi titlurile marginale au fost preluate şi parţial completate sau revizuite din traducerea D.C.

Au fost şi rămân dificultăţi de traducere pentru termeni sau expresii referitoare la minerale (pietre), faună, floră, detalii arhitecturale sau vestimentare, instrumente muzicale, poziţii sau trepte ierarhice etc.

Cuvântul lui Dumnezeu este desăvârşit, dar această ediţie a Bibliei nu poate fi considerată încheiată şi cu atât mai puţin desăvârşită.

După un timp îndelungat de lucru, colaboratorii acestei ediţii sunt profund recunoscători lui Dumnezeu pentru belşugul de har pe care l-au primit (atât pentru efectuarea lucrării cât şi pentru experienţa folositoare fiecăruia) dar în acelaşi timp au simţământul şi convingerea că sunt încă multe lucruri de revăzut; la acestea se vor adăuga şi altele pe care le vor găsi cititori atenţi, sinceri şi competenţi. Până la o altă ediţie, dacă va fi posibilă, o încredinţăm pe aceasta harului suveran şi atotputernic al lui Dumnezeu care să însoţească pe orice cititor al Cuvântului Său viu, divin inspirat şi providenţial supravegheat pentru conformitate şi împlinire, spre Gloria Lui.

Bucureşti, 31.08.2001

Pentru realizarea consecventă a acestei traduceri literale şi depăşirea dificultăţilor multe şi variate, precizăm următoarele aspecte:

1. Au fost folosite lexicul şi gramatica limbii române actuale (2000-2001), potrivit normelor academice admise şi originii ei latine; atât cât a fost posibil, s-au evitat neologismele şi arhaismele, precum şi tendinţele lingvistice slavone şi anglo-saxone.

2. Cuvintele scrise în italic lipsesc din textele originale, dar au fost introduse acolo unde cerinţele limbii române le-au impus pentru a reda mai clar sensul. Cuvintele din subtext scrise cu caractere italice au rol explicativ.

3. Alternativele de traducere determinate de texte manuscrise de bază au făcut necesare următoarele adnotări: "unele ms. omit" înseamnă că acel cuvânt (indicat de litera respectivă) este omis de unele manuscrise; pentru două sau mai multe cuvinte omise, s-au specificat în subtext cuvintele omise; "unele ms." înseamnă traducerea unui cuvânt sau a unei expresii din alte manuscrise; "unele ms. ad." înseamnă că acel cuvânt este adăugat în unele manuscrise; "sau" înseamnă un alt sens posibil de exprimare a aceluiaşi text; "lit." redă traducerea literală a cuvântului sau a expresiei respective.

4. Simbolurile utilizate: în cărţile poetice, simbolul "✸" apare de regulă înaintea titlurilor şi indică împărţirea pe subiecte importante, iar simbolul "✡" indică alineatele; pentru a asigura concordanţa timpurilor verbelor în limba română cu cele din limba greacă, în Noul Testament, verbele traduse la timpul trecut sunt marcate cu punct "·", indicând în limba greacă un prezent istoric. Paragrafele în text sunt exprimate prin scrierea în bold a numărului versetului.

5. Numele proprii ale lui Dumnezeu: numele comun pentru Dumnezeirea sau Divinitatea unică şi adevărată este "Dumnezeu", scris cu majusculă, traducere a originalului ebraic EL (singular) sau ELOHIM (plural); pronumele legat de Acesta, când este subînţeles explicit, a fost scris cu majusculă; numele relativ al lui Dumnezeu ca Stăpân sau Suveran este "Domnul", traducere a originalului ebraic ADONAI; numele propriu special absolut al lui Dumnezeu, exprimat în limba ebraică în patru litere YHWH (Exod 3.14; Isaia 42.8), cunoscut ca Yahve, a fost redat cu "Domnul" (în limba engleză: LORD; în limba franceză: L'Eternel; în limba germană: Jehova); când în textul ebraic a fost numele de ADONAI YAHVE, ceea ce înseamnă Domnul Domnul, s-a folosit expresia "Domnul Dumnezeu".

6. Prescurtări folosite convenţional:

ad.    =    adaugă
adn.    =    adnotare
aram.    =    aramaică
art.    =    articulat
cap.    =    capitol
cuv.    =    cuvânt
ebr.    =    ebraică
gr.    =    greacă
lat.    =    latină
lit.    =    literal
ms.    =    manuscrise
neart.    =    nearticulat
v.    =    verset
Sept.    =    Septuaginta

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Biblia - Romanian Holy Bible / Sfanta Scriptura Traducere Literala Noua / Gute Botschaft Verlag 2001 / Hardcover / Parallel Passages / New Literal Translation to your wish list.