null

Uzbek New Testament / ЯНГИ АҲД / БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УЗБЕКИСТАНА / BIBLE SOCIETY OF UZBEKISTAN

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
9789943573253
UPC:
9789943573253
Weight:
25.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Uzbek New Testament / ЯНГИ АҲД / БИБЛЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО УЗБЕКИСТАНА / BIBLE SOCIETY OF UZBEKISTAN / Burgundy Hardcover 2023 

ISBN-13: 9789943573253 / 978-9943573253 

  • Published by the Bible Society of Uzbekistan
  • Pages 542 
  • Printed in Uzbekistan     

THIS IS THE LONG AWAITED MODERN UZBEK NEW TESTAMENT!   Great gift to Uzbek friends!  

СЎЗ БОШИ

Мазкур китоб икки минг йилдан ошик давр мобайнида муқаддас деб эътироф этилган битикларнинг ўзбек тилидаги таржимасидир. Ушбу битикларнинг ўзбек тилига қилинган биринчи тўлиқ таржима- си 2016 йилда Муқаддас Китоб таркибида чоп этилган. Қўлингиздаги китоб Мукаддас Китобнинг Янги Ахд битикларидан иборат. Янги Ахд ўзбек тилида "Инжил" деб ҳам юритилади. Мукаддас Китобнинг тўлиқ нашрини изоҳлар, луғат, хариталар ва китобхонлар учун кўрсатмалар билан бирга "www.bibles.uz" интернет саҳифасидан ўқишингиз мум- кин. Илова қилинган ўқув манбаларини "www.ibt.org.ru/muqaddas- kitob" интернет сахифасидан топишингиз мумкин. Бу сайтдаги элек- трон манбаларни компютер ва уяли телефон каби воситаларга кўчириб олиб, улардан фойдаланишингиз мумкин.

Тулик Мукаддас Китоб 66 та мукаддас битикдан иборат бўлиб, бу битиклар "китоблар" деб юритилади. Шу сабабдан Мукаддас Китоб кўп тилларда "Библия" деб номланади. Бу ном юнонча бўлиб, "ўрама коғозлар", яъни "китоблар" маъносини ифодалайди.
Мукаддас Китоб икки қисмга бўлиниб, "Эски Ахд" ва "Янги Ахд" деб аталади. Исо Масиҳ яшаган даврдан олдин ёзилган китоблар "Эски Ахд" деб, У яшагандан кейин ёзилган китоблар "Янги Аҳд" деб юрити- лади. Қўлингиздаги нашр таркибига Янги Аҳднинг ҳамма китоблари, яъни 27 та китоб киритилган.

Янги Ахдда Худо аён қилган хакикат Эски Ахддаги хакикатни бе- кор килмайди. Аксинча, Эски Ахд хакикати Янги Ахд ҳақиқати учун асос бўлиб хизмат қилади. Янги Аҳд, ўз навбатида, Эски Ахддаги ғояларни тўлдиради. Исо Масиҳ Эски Аҳдни мукаммал билган эди, шу боис одамларга таълим берганда Эски Ахддан кўплаб иктибослар кел- тирган. Исо шундай деган: "Мени, Таврот ёки пайгамбарларнинг би- тикларини бекор килгани келган, деб ўйламанглар. Мен бекор килгани эмас, балки бажо келтиргани келдим" (Матто 5:17). Янги Ахд муал- лифлари ҳам ўз китобларида Эски Ахддан кўп фойдаланиб, баъзан ундан иктибос келтирганлар, баъзан эса ундаги гапларни ўз сўзлари билан ёзганлар.

Янги Ахд куйидаги қисмлардан ташкил топган:

• Хушхабарлар (тўртта китоб)

• Илк масиҳийлар жамоатининг тарихи (битта китоб)

• Мактублар (йигирма битта китоб)

• Апокалиптик жанрдаги китоб (битта китоб)

Мукаддас битикларда баён қилинган аксарият воқеалар ғарбий Осиёда бўлиб ўтган бўлса-да, ундаги бебаҳо ҳикматлар дунё бўйлаб ёйилиб, кўплаб халклар маданиятини янада бойитди. Муқаддас битик- лар инсоният тарихида энг кўп таржима қилинган китоблардан бири бўлиб, жаҳон маданиятининг классик мероси хисобланади. Асрлар да- вомида имонли одамлар ушбу китобларни Худо томонидан юборилган мукаддас битиклар деб билганлар. Мукаддас битикларни ўкиган ин- сонлар ҳақиқатни кидирганларида, кайси замонда яшашларидан қатъи назар, бу ёзувларнинг кудрати ва ҳокимиятидан вокиф бўлганлар. 

BEGINNING OF THE WORD

This book is a translation into Uzbek of scriptures that have been recognized as sacred for more than two thousand years. The first complete translation of these writings into Uzbek was published in 2016 as part of the Holy Bible. The book in your hand consists of the New Testament scriptures of the Holy Bible. The New Testament is also called "Bible" in Uzbek. You can read the complete edition of Mukaddas Kitab with comments, glossary, maps and instructions for readers on the website "www.bibles.uz". You can find the attached educational resources on the website "www.ibt.org.ru/muqaddas-kitob". You can use the electronic resources on this site by copying them to devices such as computers and mobile phones.

Tulik Mukaddas Kitab consists of 66 mukaddas texts, which are referred to as "books". For this reason, the Holy Book is called "Bible" in many languages. The name is Greek and means "rolling papers", i.e. "books".
Muqaddas Kitab is divided into two parts, called "Old Testament" and "New Testament". The books written before the time when Jesus Christ lived are called "Old Testament", and the books written after Jesus lived are called "New Testament". The edition in your hands includes all the books of the New Testament, that is, 27 books.

The truth revealed by God in the New Testament does not invalidate the truth in the Old Testament. Rather, the truth of the Old Testament serves as the basis for the truth of the New Testament. The New Testament, in turn, complements the ideas of the Old Testament. Jesus Christ knew the Old Testament perfectly, therefore, when he taught people, he made many quotations from the Old Testament. Jesus said: "Do not think that I came to destroy the Torah or the writings of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill" (Matthew 5:17). The authors of the New Testament also used the Old Testament a lot in their books, sometimes quoting from it, and sometimes writing the sentences in it in their own words.

Composed of parts in the new Akhd tune:

• Gospels (four books)

• History of the Early Christian Church (one book)

• Letters (twenty-one books)

• A book in the apocalyptic genre (one book)

Although most of the events described in the sacred writings took place in western Asia, its priceless wisdom spread throughout the world and enriched the culture of many peoples. The Holy Scriptures are one of the most translated books in human history and are considered a classic heritage of world culture. Over the centuries, people of faith considered these books to be holy writings sent by God. When the people who read the scriptures understood the truth, regardless of the time they lived in, they were aware of the power and authority of these scriptures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review