null

Ukrainian Family Bible / Biblija Ukranian / ukrayins'ka mova

No reviews yet Write a Review
$49.99
SKU:
9789667136215
UPC:
9789667136215
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Ukrainian Family Bible / Biblija Ukranian /  ukrayins'ka mova

Product Details

 • Hardcover: 1376 pages
 • Publisher: Ukrainskogo Biblinogo Tovaristva (2006)
 • Language: Ukrainian
 • ISBN-10: 9667136213
 • ISBN-13: 978-9667136215 / 9789667136215
 • Product Dimensions: 9.4 x 6.4 x 1.9 inches
 • Shipping Weight: 7.2 pounds

Product Features

 • Comprehensive and Authoritative: This Ukrainian Family Bible is a complete and authoritative edition, ideal for personal study, family devotion, or church use.
 • High-Quality Binding: The hardcover ensures durability and longevity, perfect for frequent use.
 • Large Print: Easy-to-read text for individuals of all ages, including those with visual impairments.
 • Rich in Content: Includes cross-references, maps, and study aids to enhance understanding and engagement with the scriptures.

Властивості продукту

 • Всеохоплююча та авторитетна: Ця Українська Сімейна Біблія є повним та авторитетним виданням, ідеальним для особистого вивчення, сімейного поклоніння або використання в церкві.
 • Високоякісна обкладинка: Тверда обкладинка забезпечує довговічність та міцність, ідеально підходить для частого використання.
 • Великий шрифт: Легкочитаємий текст для людей усіх вікових категорій, включаючи тих, хто має проблеми із зором.
 • Багатий вміст: Включає посилання, карти та навчальні посібники для кращого розуміння та залучення до священних текстів.

Overview

The Ukrainian Family Bible, published by Ukrainskogo Biblinogo Tovaristva, is an essential resource for anyone seeking to deepen their understanding of the Bible in Ukrainian. With its comprehensive content, durable hardcover, and user-friendly design, this Bible is perfect for both personal and communal study. It is a valuable addition to any home, church, or library, providing spiritual nourishment and guidance for Ukrainian-speaking individuals.

Огляд

Українська Сімейна Біблія, видана Українським Біблійним Товариством, є важливим ресурсом для тих, хто прагне глибше зрозуміти Біблію українською мовою. Завдяки своєму всебічному змісту, міцній твердій обкладинці та зручному дизайну, ця Біблія ідеально підходить як для особистого, так і для спільного вивчення. Вона є цінним додатком до будь-якого дому, церкви чи бібліотеки, надаючи духовне збагачення та керівництво для українськомовних людей.

Interesting Facts

 • Cultural Significance: The Ukrainian Bible plays a crucial role in preserving and promoting the Ukrainian language and culture, especially among the diaspora communities.
 • Translation History: The Ukrainian Bible has a rich history of translations, with the first full translation completed in the 16th century.
 • Publisher's Mission: Ukrainskogo Biblinogo Tovaristva is dedicated to making the Bible accessible to all Ukrainian speakers, ensuring high-quality and accurate translations.

Цікаві Факти

 • Культурне Значення: Українська Біблія відіграє важливу роль у збереженні та популяризації української мови та культури, особливо серед діаспорних громад.
 • Історія Перекладу: Українська Біблія має багату історію перекладів, перший повний переклад було завершено в 16 столітті.
 • Місія Видавця: Українське Біблійне Товариство присвячує себе тому, щоб зробити Біблію доступною для всіх українських мовців, забезпечуючи високоякісні та точні переклади.

Publishers

 • Ukrainskogo Biblinogo Tovaristva: Renowned for its commitment to producing high-quality and accurate Bible translations in Ukrainian, serving the needs of Ukrainian-speaking Christians worldwide.

Видавці

 • Українське Біблійне Товариство: Відоме своєю відданістю виробництву високоякісних та точних перекладів Біблії українською мовою, обслуговуючи потреби українськомовних християн у всьому світі.

Hashtags

#UkrainianBible #FamilyBible #BibleStudy #ChristianResources #UkrainianLanguage #SpiritualGrowth #BibleInMyLanguage

Хештеги

#УкраїнськаБіблія #СімейнаБіблія #ВивченняБіблії #ХристиянськіРесурси #УкраїнськаМова #ДуховнийРіст #БібліяМоєюМовою

 

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review