null

The Bible in Xhosa Language / IBHAYIBHIL / 1996 New Translation Medium Size

No reviews yet Write a Review
$69.99
SKU:
9780798216395
UPC:
9780798216395
Condition:
New
Weight:
25.60 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

The Bible in Xhosa Language / IBHAYIBHIL / 1996 New Translation Medium Size

Product Details

 • Format: Hardcover
 • Pages: 1626
 • Publisher: Bible Society (2010)
 • Language: Xhosa
 • ISBN-10: 0798216395
 • ISBN-13: 978-0798216395 / 9780798216395
 • Dimensions: 9.1 x 6.6 x 1.1 inches
 • Shipping Weight: 1.6 pounds

Overview

The Bible in Xhosa Language (IBHAYIBHIL) is a comprehensive translation of the Bible in Xhosa, a major Bantu language spoken in South Africa. This edition represents the 1996 New Translation, published by the Bible Society in 2010. Designed for durability and regular use, this hardcover Bible is perfect for personal study, communal worship, and deepening one’s spiritual journey in the Xhosa language.

Product Features

 • Hardcover Edition: Provides durability and is suitable for frequent use.
 • Complete Bible: Contains both the Old and New Testaments.
 • Language: Xhosa, one of the official languages of South Africa.
 • Publication: Released by the Bible Society in 2010, featuring the 1996 New Translation.
 • Portable Size: Dimensions of 9.1 x 6.6 x 1.1 inches, making it easy to carry and use.

Interesting Facts

 • Cultural Significance: Xhosa is a Bantu language spoken by millions of people in South Africa. Having the Bible in Xhosa supports cultural preservation and allows speakers to engage with their faith in their native language.
 • Translation Effort: The 1996 New Translation involved extensive work by linguists and theologians to ensure accuracy and cultural relevance, making the scriptures accessible and understandable for Xhosa speakers.
 • Bible Society’s Mission: The Bible Society is dedicated to translating and distributing Bibles in various languages, promoting spiritual growth and religious education across diverse linguistic communities.

Publishers

Bible Society
Known for its dedication to making the Bible available in numerous languages, the Bible Society supports linguistic diversity and spiritual development through its comprehensive translation efforts.

Hashtags

#XhosaBible #IBHAYIBHIL #BibleSociety #ChristianBooks #XhosaLanguage #CulturalPreservation #ReligiousText #1996NewTranslation

Xhosa Overview

IBHAYIBHIL nguBhayibhile epheleleyo egqitywe ukuguqulelwa ngolwimi lwesiXhosa, olulwimi oluthethwa kakhulu eMzantsi Afrika. Lo mqulu uguqulelo lwe-1996 omtsha, epapashwe yi-Bible Society ngowe-2010. Le Bhayibhile ineqokobhe elomeleleyo, elilungele ukusebenzisa qho kwimisebenzi yezifundo zobuqu, iinkonzo zoluntu, nokukhula kokholo lwakho ngolwimi lwesiXhosa.

Xhosa Interesting Facts

 • Ukubaluleka Kwesiko: IsiXhosa lulwimi lwabantu baseMzantsi Afrika oluthethwa zizigidi zabantu. Ukuba neBhayibhile ngesiXhosa kunceda ekulondolozeni isiko kwaye kuvumele abathethi ukuba banxibelelane nokholo lwabo ngolwimi lwabo lwenkobe.
 • Umgudu Woguqulo: Uguqulelo lwango-1996 lwathatha umsebenzi omkhulu kwizazi ngeelwimi kunye neentatheli ukuze kuqinisekiswe ukuchaneka kunye nokufaneleka kwenkcubeko, lenza ukuba izibhalo zifikeleleke kwaye ziqondakale kubathethi besiXhosa.
 • Umsebenzi we-Bible Society: I-Bible Society izinikele ekuguquleni nasekuphakamiseni iiBhayibhile ngeelwimi ezahlukeneyo, ikhuthaza ukukhula ngokomoya kunye nemfundo yezobuhlanga kwihlabathi jikelele.

Xhosa Hashtags

#IBHAYIBHIL #BhayibhileNgolwimiLwesiXhosa #BibleSociety #IzibhaloEzincwele #IsiXhosa #UkongezelelaInkcubeko #ImfundisoYezibhalo

Product Reviews

No reviews yet Write a Review