null

Interconfessional Albanian Bible - Bibla Shkrimi i Shenjtë / New Edition of Albanian Bible

No reviews yet Write a Review
$79.99
SKU:
9789928462428
UPC:
9789928462428
Weight:
28.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Albanian Bible - Bibla Shkrimi i Shenjtë / New Edition of Albanian Bible / Shoqeria Biblike - Paperback 2020

Product Details

 • ISBN: 978-9928462428
 • ISBN-10: 9928462429
 • Pages: 1264
 • Publisher: Shoqeria Biblike
 • Language: Albanian / Shqip
 • Format: Paperback
 • Release Year: 2020

Overview

This edition of the Albanian Bible is the result of the collaborative work of the Interconfessional Bible Society of Albania (Shoqëria Biblike), a division of the United Bible Societies. The translation of the New Testament was completed in 2007, based on the Fourth Revised Edition of The Greek New Testament published by the UBS.

The Old Testament, translated from the original Hebrew, is now nearing completion, with the full Bible expected to be finished in 2020. As stated in the introduction, this version is "the fruit of the co-operative work of all the Christian confessions present in Albania" - including Protestant, Catholic, and Orthodox traditions.

This paperback edition of the Albanian Bible provides readers with a comprehensive and authoritative version of the Scriptures in their native language. The translation process has involved the input and cooperation of various Christian denominations, ensuring a balanced and inclusive representation of the biblical text.

The Interconfessional Bible Society of Albania has also been engaged in reproducing the earliest known Albanian versions or portions of the Bible, further preserving the rich heritage of the Albanian language and its relationship with the sacred writings.

Product Specifications

 • Format: Paperback
 • Pages: 1264
 • Publisher: Shoqeria Biblike
 • Language: Albanian / Shqip

Interesting Facts

 • The New Testament translation was completed in 2007, based on the Fourth Revised Edition of The Greek New Testament published by the UBS.
 • The Old Testament, translated from the original Hebrew, is nearing completion, with the full Bible expected to be finished in 2020.
 • The translation process involved the cooperation of various Christian denominations in Albania, including Protestant, Catholic, and Orthodox traditions.
 • The Interconfessional Bible Society of Albania is also engaged in reproducing the earliest known Albanian versions or portions of the Bible.

Përmbledhje

Ky botim i Biblës në Shqip është rezultat i punës së përbashkët të Shoqërisë Biblike Ndërkonfesionale të Shqipërisë (Shoqëria Biblike), një degë e Shoqatave Biblike të Bashkuara. Përkthimi i Dhiatës së Re u përfundua në vitin 2007, duke u bazuar në Botimin e Katërt të Rishikuar të Dhiatës së Re Greke të botuar nga Shoqatat Biblike të Bashkuara.

Dhiata e Vjetër, e përkthyer nga hebraishtja origjinale, po afrohet drejt përfundimit, me pritjen që Bibla e plotë të përfundohet në vitin 2020. Siç deklarohet në hyrje, ky version është "fruti i punës së përbashkët të të gjitha konfesioneve të krishtera të pranishme në Shqipëri" - duke përfshirë traditat protestante, katolike dhe ortodokse.

Ky botim me kapak të butë i Biblës në Shqip u ofron lexuesve një version gjithëpërfshirës dhe autoritar të Shkrimeve të Shenjta në gjuhën e tyre amtare. Procesi i përkthimit ka përfshirë kontributin dhe bashkëpunimin e disa konfesioneve të ndryshme të krishtera, duke siguruar një përfaqësim të balancuar dhe gjithëpërfshirës të tekstit biblik.

Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë është angazhuar gjithashtu në riprodhimin e versioneve ose pjesëve më të hershme të njohura të Biblës në shqip, duke ruajtur më tej trashëgiminë e pasur të gjuhës shqipe dhe lidhjen e saj me shkrimet e shenjta.

Specifikimet e Produktit

 • Formati: Kapak i butë
 • Faqe: 1264
 • Botues: Shoqeria Biblike
 • Gjuha: Shqip

Fakte Interesante

 • Përkthimi i Dhiatës së Re u përfundua në vitin 2007, duke u bazuar në Botimin e Katërt të Rishikuar të Dhiatës së Re Greke të botuar nga Shoqatat Biblike të Bashkuara.
 • Dhiata e Vjetër, e përkthyer nga hebraishtja origjinale, po afrohet drejt përfundimit, me pritjen që Bibla e plotë të përfundohet në vitin 2020.
 • Procesi i përkthimit përfshiu bashkëpunimin e konfesioneve të ndryshme të krishtera në Shqipëri, duke përfshirë traditat protestante, katolike dhe ortodokse.
 • Shoqëria Biblike Ndërkonfesionale e Shqipërisë është angazhuar gjithashtu në riprodhimin e versioneve ose pjesëve më të hershme të njohura të Biblës në shqip.

 

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/44555/images/240095/Albanian_Bible_-_Biblia_Shkrimi_i_Shenjt_1__70365.1658144037.1280.1280.JPG?c=2

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/44555/images/240098/Albanian_Bible_-_Biblia_Shkrimi_i_Shenjt_8__55683.1658144039.1280.1280.JPG?c=2 

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/44555/images/240101/Albanian_Bible_-_Biblia_Shkrimi_i_Shenjt_9__67783.1658144039.1280.1280.JPG?c=2

https://cdn10.bigcommerce.com/s-62bdpkt7pb/products/44555/images/240105/Albanian_Bible_-_Biblia_Shkrimi_i_Shenjt_13__41203.1658144040.1280.1280.JPG?c=2

Product Reviews

No reviews yet Write a Review