Loading... Please wait...

Fangcalay Cudad: The 'Amis Bible – Today's Taiwan "Amis Version 阿美語聖經 / First Printing 1997 / Katlangay A Katatlekan / Fa''lohay A Katatlekan Large Bible / Taiwanese Aboriginal Language Taiwan

$75.99
SKU:
IX-5VQ9-1FXQ
Weight:
40.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Fangcalay Cudad: The 'Amis Bible – Today's Taiwan Amis Version

阿美語聖經

First Printing 1997 

Katlangay A Katatlekan

Fa''lohay A Katatlekan

Large Bible

Taiwanese Aboriginal Language

1957年聖經公會即以注音符號翻譯出版新約的「雅各書」,1963年開始使用羅馬拼音進行翻譯,1989年由協同會方敏英教士全力協助出版「短聖經」。新舊約全書最後在1997年由阿美族傳道人與聖經公會合作完成出版,這是原住民語系第一本全譯本聖經。

 

JOHN 3:15 Yohani

 

  Tada maolah ko Kawas to tamdamdaw. Saka, padteng sa Cingra a pafli to dngan a Wawa Ningra to sakacaaw ka tkop no cimacima a paso'linay a miti'er i Cingraan. O sakaci'orip nangra to mida'ocay.

 

Product Details

  • Hardcover
  • Publisher: Bible Society (1997)
  • Product Dimensions: 6.3 x 5 x 2.3 inches
  • Shipping Weight: 3.1 pounds

COMES IN NICE PROTECTIVE SLIP BOX!

1-2520-25281-2529-68189.1462823619.1280.1280.jpg

 

 

阿美語聖經 (Fangcalay Cudad)

1957年聖經公會即以注音符號翻譯出版新約的「雅各書」,1963年開始使用羅馬拼音進行翻譯,1989年由協同會方敏英教士全力協助出版「短聖經」。新舊約全書最後在1997年由阿美族傳道人與聖經公會合作完成出版,這是原住民語系第一本全譯本聖經。


阿美語聖經翻譯史之源當可追溯自孫雅各牧師(Dr. James Dickson)和駱先春牧師開始(Rev. Loh Sian- Chhun),以至於才有一九五三年七月廿九日由聖經公會在台北舉行的原住民聖經翻譯事宜的會議,當時出席的柯饒富牧師(Rev. Ralph Covel)、懷約翰牧師(Rev. John Whitehorn)、葉德華牧師(Rev. Edvard Torjesen)、胡文池牧師 (Rev. O. Bun-Ti)、駱先春牧師、賴炳烔牧師。值得一提的是,在台東地區阿美族部落從事宣教已有七年的駱先春牧師已嘗試阿美語聖經翻譯,後來先著手阿美語聖詩的編譯工作,而阿美語聖經翻譯的工作由基督教協同會的宣教士葉德華牧師負責。

葉德華牧師於一九五五年來到台東縣成功鎮的新港定居,曾先後向顏明福牧師(Towana)和林茂德牧師(Tamih)學習阿美語二年,並且能說一口流利的阿美語。一九五七年,他與顏明福牧師以一年的時間用注音符號合力翻譯新約「雅各書」單行本,翌年(一九五八)又完成四福音書的「馬可福音」單行本。這兩本福音書都是由英國聖經公會出資,在台灣印刷。這不僅在阿美族教會史上是劃時代的新頁,更是阿美語言文化得以生生不息的開端。

一九六五年葉德華牧師因職務繁忙辭去翻譯工作,改由宣教士方敏英(Miss Virginia A. Fey)接任。在此之前,參與聖經翻譯的人員是葉德華牧師、宋正清牧師(`Afo `Apak)、張天成牧師(Samuhwan)、張正義牧師(`Ofad),因著他們的努力,終於在一九六三年出版了以羅馬字拼音和中文對照的「使徒行傳、加拉太書」合訂本;一九六五年出版了四福音書的「約翰福音」單行本。

宣教士方敏英在接任翻譯聖經的棒子之前,曾向阿美族的二位姑娘(`Oseng陳信蘭、Apong周月娥)學習阿美語一年,並且常常深入阿美族的部落體驗當地的生活。一九六六,年她曾赴泰國接受短期的聖經翻譯訓練,對日後的翻譯工作裨益極大。方教士接任之後,參與翻譯的人員、`Afo、Samuhwan、`Ofad因故先後懇辭,其缺則由顏武德牧師(Sontok)、林茂德(Tamih)、曾枝量牧師(Mayaw Ripon)遞補。

雖有人事方面的變動,但是聖經翻譯的工作在方敏英教士的全心投入之下一直持續的進行。一九六六年出版羅馬書、一九七○年出版馬太福音、一九七九年出版詩篇,全部都是由台灣聖經公會出版。一九六一年出版新約全書、一九七三及一九七八年曾邀請駱維仁博士訓練阿美族翻譯人員,由歐可定博士為翻譯顧問、一九八九年出版短舊約和新約也都是由台灣聖經公會出版。

一九九一年,台灣聖經公會為了協助並完成阿美族舊約部分尚未翻譯的經卷,再一次邀請顏武德牧師和林茂德牧師全心投入翻譯工作,由林生安牧師、張以諾牧師、吳成功牧師、呂張才牧師、張天成牧師、曾文亮牧師、陳約翰牧師、顏約翰牧師、林春治牧師、呂金福牧師,洪玉妹牧師為審閱委員。並且獲得加拿大宣教士麥煜道牧師(Rev. Paul McLean)在電腦方面的鼎力協助,使翻譯和修訂的工作較諸以往進步有加,一九九七年阿美語版的新舊約聖經問世。

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Fangcalay Cudad: The 'Amis Bible – Today's Taiwan "Amis Version 阿美語聖經 / First Printing 1997 / Katlangay A Katatlekan / Fa''lohay A Katatlekan Large Bible / Taiwanese Aboriginal Language Taiwan to your wish list.