Loading... Please wait...

Blue Hmong Bible / Standard Version / VAAJTSWV TXUJLUG cawm tuabneeg txusjsa / Txhais lawv le hauv paug lug / Blue Hmong Language Standard Bible HMOBSV 53 Smaller Size

$69.99
SKU:
9749238761
Weight:
35.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Blue Hmong Bible 

Standard Version 

VAAJTSWV TXUJLUG cawm tuabneeg txusjsa 

Txhais lawv le hauv paug lug 

Blue Hmong Language Standard Bible HMOBSV 53 Smaller Size

 

ISBN 9749238761  

 

  • ISBN-10: 9749238761
  • ISBN-13: 978-9749238769 / 9789749238769

Vinyl Bound

Printed in Korea

First Printing September 2004

5,200 Copies Printed

Pages 1854

 

Yauhaa 3 John 3:16

16 “Vaajtswv hlub nplajteb kawg le nwg txhad pub nwg tuab leej Tub lug sub txhua tug kws ntseeg leej Tub hov txhad tsw puam tsuaj tassws yuav tau txujsa ib txhws tsw kawg.

 

 

Vaajtswv Txujlug - lug Moob Ntsuab - txhais tshab xyoo 2004 (HMOBSV)

 

Hmong Njua - Hmong Hoa

 

 

dsc07376.jpg

 


THIS IS THE SMALLER ONE!   We have 2 sizes!!!

dsc07362.jpg

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Blue Hmong Bible / Standard Version / VAAJTSWV TXUJLUG cawm tuabneeg txusjsa / Txhais lawv le hauv paug lug / Blue Hmong Language Standard Bible HMOBSV 53 Smaller Size to your wish list.