Loading... Please wait...

Ikwere Language New Testament / Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere (IKWNT) / Nigeria

$10.37
SKU:
9781531303006
Weight:
20.80 Ounces
Quantity:

Product Description

Ikwere Language New Testament

Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere (IKWNT)

Nigeria

 

  • Paperback: 348 pages
  • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
  • Language: Ikwere
  • ISBN-10: 1531303005
  • ISBN-13: 978-1531303006
  • Product Dimensions: 6 x 0.9 x 9 inches
  • Shipping Weight: 1.3 pounds

 

John 3:16 Jọni

Kwnornu nụ Chiokike whnụrnu ọwa n'anya kpa, o gweru Nnwọ ọ mụrnu ya nụ nsnụnu a kpọi nyega, ma nye ọbula ke kweru nụ ya jọ́onwu ẹnwu, kọvu o jeenwe bụdnu kwó okwo.

 

Ikwerre, also spelt as Ikwere, is a language spoken primarily by the Ikwerre people who inhabit Rivers StateNigeria.

 

Ikwerre
Pronunciation [ìkʷéré]
Region Nigeria
Ethnicity Ikwerre people
Native speakers
(200,000 cited 1973)
Niger–Congo
Dialects Ndele, Ọgbakiri, Ọbịọ, Alụụ, Ịbaa, Elele
Latin script
Language codes
ISO 639-3 ikw
Glottolog ikwe1242

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Click the button below to add the Ikwere Language New Testament / Tẹsitamenti Ikne n'Ọnu Ikwere (IKWNT) / Nigeria to your wish list.