Loading... Please wait...

Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez by Kohn Sámuel / Hebrew data regarding Hungary's history / Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata / Hardcover 1990

$25.99
SKU:
9630556766
Weight:
15.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez by Kohn Sámuel / Hebrew data regarding Hungary's history / Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata / Hardcover 1990

HARDCOVER 1990

ISBN-10: 9630556766

ISBN: 9789630556767 / 978-9630556767

PAGES: 170

PUBLISHER: Akadémiai Kiadó

LANGUAGE: HUNGARIAN (MAGYAR)

 

About the Author:

Samuel Kohn (1841–1920) was a Hungarian rabbi in Budapest from 1866 to 1905, when he was appointed Chief Rabbi of Budapest. He is remembered today as the author of A szombatosok, történetök, dogmatikájok és irodalmok ("The Sabbatarians: a complete history and dogmatic literature", Budapest 1889, German translation Die Sabbatarier in Siebenbürgen Leipzig 1894) concerning András Eőssi and other 16th Century Transylvanian Szekler Sabbatarians. Kohn's study coincided with Jewish interest in the sect, and in the following years most were absorbed into Judaism.

 

Hungarian Summary:

A hazai judaisztikai kutatás sok évtizedes adóssága az ország történetére, illetve a magyarországi zsidóság történetére vonatkozó héber nyelvû források feltárása, feldolgozása és közreadása. Ezen kutatás egykori úttörõje, "mûfajteremtõje" Kohn Sámuel volt, az õ forrásgyûjteményét (Héber kútforrások és adatok Magyarország történetéhez, Budapest, 1881) történész generációk sora hasznosította. Kutatási módszere — miszerint a par excellence történeti források (héber krónikák, emlékiratok) mellett a vallási élet gyakorlati kérdéseivel foglalkozó rabbinikus döntvényirodalomban fellelhetõ szórványos adatokat is törekedett kiaknázni — mára a zsidó történelem kutatásának egyik fontos irányává vált világszerte.

 

Tartalom:

Bevezetés

1

Jószippon (ál-Josephus) a magyarok származásáról és régi s ujabb lakhelyeikről. 940 körül

3

Chászdái ben Jichchák ibn-Sáprút, kordovai államférfiúnak Horvát- és Magyarországon át József, kozar béghez küldött levele. 955 körül

10

József, kozar bégnek, Chászdái ibn-Sáprúthoz intézett válaszoló levele. 960. körűl

24

"Táná di bé-Élijáhu" a magyarok pusztításairól. 974. körűl

44

Jehúdah há-Kóhen, mainzi rabbinak Magyarországra vonatkozó három döntvénye. 1070 előtt

45

A magyar királyné a pénzverő főnökének meghagyja, hogy egyes zsidók számára ezüst filléreket veressen

45

Zsidók, mint a Magyarország és Maiuz közti kereskedés közvetítői

47

A magyarországból Mainzba küldött arany- és rézárúknak ott nagyobb az értéke mint Magyarországon

47

Rabbi Selómoh Jiczcháki Magyarország földrajzi fekvéséről. 1090 körül

49

Száádjah, Kálonimosz, wormsi rabbi tanítványa, az ő idejében létező 10 keresztény birodalom között Magyarországot is fölszámítja. 1100-1130 körül

51

Tudelai Binjámin (ben Jónah) spanyol zsidó utazó elbeszéli, hogy Konstantinápolyba magyar kereskedők szoktak jönni. 1166 körül

53

Eliézer ben Jiczchák, sperieri rabbi, Jehúdah ben Jiczchák párizsi rabbihoz intézett levelében a magyar zsidók állapotáról nyilatkozik. 1190 körül

55

Jiczchák ben Móseh (Ór-Zárua), bécsi rabbinak tudosítása a budai és esztergomi meleg forrásokról. 1250-1260 körül

56

Isserlein Izráel, bécs-újvárosi babbi, a Magyarországon csavargó csalókról és az ó- és új-budai zsidó községekről. 1450-1470 közt

58

Brúna Izráel, regensburgi rabbihoz egy Vácz közelében meggyilkolt zsidó ügyében tanúvallomás küldetik be. 1456-1480 közt

60

Zákúth Ábrahám krónikájának a magyarokra vonatkozó adatai. 1504.

62

Selómoh ben Virga (Ibn-Verga) "Jehúdah ostora" czímű munkája egy állítólag Budán történ régibb nevezetes eseményt beszél el. 1520 előtt

63

Kapszáli Élijáhu, kándiai rabbi, krónikájának Magyarországra vonatkozó adatai. 1523.

65

Magyar portyázók Törökországot dúlják. II. Mohammed három magyar erődöt ostrommal vesz be (1454)

65

Mohammed Nándorfehérvár alatt vereséget szenved. 1456.

68

I. Szélim Nándorfehérvárt csellel akarja hatalmába keríteni, de terve meghiúsul. 1518.

69

II. Lajos Szulejmán követeit meggyalázza és megcsonkítja. Nándorfehérvár eleste. Ennek magyar őrsége, Szulejmán tudta nélkül, hűtlenül leöletik. A magyarok rettegése. Szulejmán visszatérése

70

A budai zsidó hitközség Élijáh há-Lévi, konstantinápolyi rabbihoz, és Méir páduai rabbihoz, Szerencsés Imre fiainak érdekében kérdést intéz, melyben Szerencsének sorsa és tettei elbeszéltetnek. 1526 körül

75

Méir ben Jiczchák Katzelnellenbogen, páduai rabbihoz Kismartonból kérdést intéznek, melyben neki e város fekvését és környékét leírják. 1553 előtt

82

Gedáljh ibn-Jáchjá krónikájának Magyarországra vonatkozó adatai. 1550-1587 körül

84

Magyarországon átvonuló keresztes hadak az ottani zsidókkal együtt kegyetlenül bánnak. 1096

84

Gedálján ibn-Jáchjá Bécset a magyar királysághoz tartozó városnak mondja

85

József-há-Kóhem két történelmi munkájának Magyarországra vonatkozó adatai. 1554-1575.

86

József há-Kóhem krónikájának Magyarországra vonatkozó adatai

87

Kálmán király és a keresztes hadak. 1096.

88

A nikápolyi ütközet. 1396.

89

Brankovics György Magyarországba menekül

90

II. Murád és I. Ulászló közti háborúk. A várnai ütközet

91

A belgrádi ütközet. 1456.

92

A törökök a horvát bánt 1493-ban megverik és fogságba ejtik

92

Szulejmán Nándorfehérvárt elfoglalja

94

Szörény várának eleste. 1524.

94

A mohácsi vész. Szulejmán Budán

94

Pozsony őrsége a Bécset ostromló törököknek sok kárt okoz. 1529.

95

Szulejmán János vajdát Nisben fogadja, onnét tovább indul Bécs ellen, de útközben visszavonul. 1532.

95

Katzianer veszedelme

95

A János király halála után történtek

96

Ferdinánd sikertelen hadjárata Buda ellen. 1542.

96

Pest városának sikertelen vívása. 1542.

97

Esztergom és Fehérvár eleste. 1543.

97

Fráter György a törököktől elpártol

97

Fráter György megöletik

97

Teufel veresége

97

József há-Kóhen "Siralom völgyé"-nek Magyarországra vonatkozó adatai

98

A zsidók 1348-ban Magyarországról kiűzetnek

98

Zsigmond király a töröktől megveretik

98

Zsigmondot a hussziták megverik

99

Báthory István lengyel király

99

A zsidók 1598-ban Budát a császáriak ellen megvédeni segítik

100

A császáriak 1601-ben Székesfehérvárt elfoglalják, de később a töröktől megveretnek

101

Élujáh ben Chájim, Konstantinápoly rabbinak, Budáról tanúvallomásokat küldenek be, melyekben egyebek közt az akkori budai török bírókról s az akkori budai fogházról is van szó. 1586.

104

Szerkesz Jóel, krakkói rabbinak bejelentik, hogy egy zsidót, ki fogságba esett lengyel nemesek fölkeresése Gyula-Fehérvárról elutazott, útközben megölték. 1591

107

Gans Dávid világtörténelmi krónikájának Magyarországra vonatkozó adatai. 1592.

108

A magyarok kalandjai Német- és Francziaországban. Az augsburgi ütközet. 954-955.

109

Albert császár

109

V. László halála

109

Mátyás király

109

A mohácsi vész. II. Lajos

111

Budavár lőpor-robbanás által nagy kárt szenved

111

Chájim Sábthái, Szalonichi rabbi, döntvénytárának Buda ostromlására vonatkozó adatai. 1607. után

112

Krochmal Menachem Mendel, nikolsburgi rabbi, egy Holics közelében meggyilkolt zsidó s a gyilkosnak Szakolczán történt kinvallatása ügyében tanuvallomásokat tesz fel. 1648.

114

Szimcha ben Gerson há-Kóhen, nándorfehérvári rabbi, meghatározza, hogy mikép irták öregatyja idejében a rituális válólevelekben azoknak a magyar helységeknek neveit, ahol ily válóleveleket kiadtak. 1657.

115

Kóhen Efrájim, budai rabbi "Efrájim kapuja" czímű döntvénytárának Magyarországra, különösen Budára vonatkozó adatai. 1667-1678.

117

A budai törököknek bárminemű részegítő italnak tartása kormányrendelet által tiltatik. 1670.

117

Egy császári rendelet mindenkit, ki Budán bort tart, fejvesztéssel fenyeget

118

Budai zsidók október hó közepe táján hajóra szállnak, hogy az eszéki vásárra menjenek

118

Budai zsidók keresztény rabszolgáikat a zsidó vallásra téritik

119

Haszan basa, volt ráczalmási szubasi, egy budai zsidónak perkátai ráczok által véghezvitt meggyilkoltatását beszéli el. 1665. A szerző a török törvénykezésről nyilatkozik

119

Budai orvosok. 1676.

121

Valaki bőröket vesz és az árukat, melyre nézve a bőr súlya mérvadó, oroszlán tallérokban teszi le

122

Buda a lángok martaléka lesz. 1669.

122

Budai zsidók az esztergomi törököknek sót szállítanak

123

Cantarini Kóhen Izsák Chájim mint szemtanú elbeszéli, hogy a páduai zsidó községet Budának 1684-iki vívása alkalmával üldözték, mivel a budai zsidók a várt a keresztény ostromsereg ellen védelmezni segítették. A páduai zsidók "budai farsang"-ja. 1685

124

Czevi ben Jákob Áskenázi egy Buda vivása alkalmával keletkezett pört intézi el. A budai zsidó hitközösség sajátságos intézményei. 1686.

129

Schulhof Izsáknak Salamon (Zalman) há-Lévi fiának, budai lakosnak, Budának rohammal való megejtése alkalmából írt két gyászdala, valamint ama eseményeknek elbeszélései, melyekre vonatkoznak. 1686.

131

Jehúdah, Efrájim há-Kóhen, budai rabbinak fia, atyja életrajzát közli és saját, úgymint Budán lakó családjának sorsát írja le. 1687.

137

Tébhli Schiff, Gans Dávid világtörténelmi krónikája folytatójának, Magyarországra vonatkozó adatai. 1692.

140

Eisenstadt Méir (ben Jiczchák) kismartoni rabbinak tanúvallomást küldenek be, mely szerint egy,a Dunába fuladt zsidóka holttestét Somorjától egész Medvégi hiába keresték. 1734.

142

Függelék: "Hagar", mint Magyarország elnevezése

144

Szulejmán 1526-ban Buda zsidó lakosságát Törökországba viszi. A plevnai magyar-zsidó közösség.

 

Törökországban keletkezett egyéb magyar-zsidó községek.

 

Buda héber elnevezései. Egy régi asztrológiai kézirat a török-magyar háborúkat megelőző égi jelekről

 

Hagar-Magyarország három árpádkori héber okiratban. A középkori zsidók egymásközti összeköttetései

 

Magyarországot miért nevezték "Hagar"-nak? Magyarok a szent-írás kaldeusi fordításában

 

Név- és tárgymutató

160

 

h-ber-kutforr-sok-s-adatok-magyarorsz-g-t-rt-net-hez-by-kohn-s-muel-hebrew-data-regarding-hungary-s-history-az-akad-miai-kiad-reprint-sorozata-hardcover-1990-1-.jpg

h-ber-kutforr-sok-s-adatok-magyarorsz-g-t-rt-net-hez-by-kohn-s-muel-hebrew-data-regarding-hungary-s-history-az-akad-miai-kiad-reprint-sorozata-hardcover-1990-8-.jpg

h-ber-kutforr-sok-s-adatok-magyarorsz-g-t-rt-net-hez-by-kohn-s-muel-hebrew-data-regarding-hungary-s-history-az-akad-miai-kiad-reprint-sorozata-hardcover-1990-15-.jpg

 

 

 

 

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Héber kutforrások és adatok Magyarország történetéhez by Kohn Sámuel / Hebrew data regarding Hungary's history / Az Akadémiai Kiadó Reprint Sorozata / Hardcover 1990 to your wish list.