null

Lithuanian Language Bible Software - Ecumenical Translation / Biblija arba Sentasis Rastas

No reviews yet Write a Review
$29.99
SKU:
D7-9X5O-ID1T
Weight:
0.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Language Bible Software - Ecumenical Translation

Biblija arba Sentasis Rastas / Lietuviu - Ekumenine redakcija

UPC: 9789986790556

Product Features

 • Format: CD-ROM
 • Publisher: Bible Society (2014)
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 9986790557
 • ISBN-13: 978-9986790556

Overview

The "Lithuanian Language Bible Software - Ecumenical Translation" provides an electronic version of the "Biblija arba Šventasis Raštas" in Lithuanian. Published by the Bible Society in 2014, this CD-ROM offers a comprehensive and accessible tool for studying and exploring the Bible. The ecumenical translation ensures that the text is accepted by multiple Christian denominations, promoting unity and understanding within the Lithuanian Christian community.

Interesting Facts

 • Ecumenical Translation: This software features an ecumenical translation, making it suitable for a wide range of Christian denominations in Lithuania.
 • Interactive Features: The CD-ROM includes various interactive features, such as search functions, bookmarking, and note-taking capabilities, enhancing the study and exploration of the scriptures.
 • Publisher: The Bible Society is dedicated to producing high-quality and accessible religious texts. Their commitment ensures that this software meets the spiritual and educational needs of its users.
 • Convenient Format: The CD-ROM format allows for easy installation and use on personal computers, providing a portable and efficient way to access the Bible.
 • Comprehensive Content: The software includes the complete texts of both the Old and New Testaments, making it a valuable resource for study and devotion.

Key Credits

 • Publisher: Bible Society
 • Language: Lithuanian
 • Format: CD-ROM

Apžvalga

„Lietuviškos Biblijos Programinė Įranga - Ekumeninė redakcija“ suteikia elektroninę „Biblija arba Šventasis Raštas“ versiją lietuvių kalba. Išleista Bible Society 2014 metais, ši CD-ROM programinė įranga siūlo išsamų ir prieinamą įrankį studijuoti ir tyrinėti Bibliją. Ekumeninis vertimas užtikrina, kad tekstą pripažintų ir vertintų įvairios krikščioniškos denominacijos, skatindamas vienybę ir supratimą Lietuvos krikščionių bendruomenėje.

Įdomūs Faktai

 • Ekumeninis Vertimas: Ši programinė įranga turi ekumeninį vertimą, todėl ji tinka įvairioms Lietuvos krikščioniškoms denominacijoms.
 • Interaktyvios Funkcijos: CD-ROM apima įvairias interaktyvias funkcijas, tokias kaip paieškos funkcijos, žymių dėjimas ir užrašų galimybės, padedančios geriau studijuoti ir tyrinėti šventraščius.
 • Leidėjas: Bible Society yra žinoma dėl savo atsidavimo leisti aukštos kokybės ir prieinamus religinius tekstus. Jų įsipareigojimas užtikrina, kad ši programinė įranga atitiktų dvasinius ir edukacinius vartotojų poreikius.
 • Patogus Formatas: CD-ROM formatas leidžia lengvai įdiegti ir naudoti asmeniniuose kompiuteriuose, suteikiant nešiojamą ir efektyvų būdą prieiti prie Biblijos.
 • Išsamus Turinys: Programinė įranga apima tiek Senojo, tiek Naujojo Testamento pilnus tekstus, todėl tai yra vertingas šaltinis studijoms ir pamaldumui.

Pagrindiniai Kredentai

 • Leidėjas: Bible Society
 • Kalba: Lietuvių
 • Formatas: CD-ROM

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review