null

Phúc Am Giang / Vietnamese Gospel of John / Great Evangelism booklet / Gute Botschaft Verlag / GBV 62304

No reviews yet Write a Review
$2.99
SKU:
9783866980907
UPC:
9783866980907
Weight:
7.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Phúc Am Giang / Vietnamese Gospel of John / Great Evangelism booklet / Gute Botschaft Verlag / GBV 62304

 

Key Features:

  • Title: Phúc Am Giang - Vietnamese Gospel of John / Great Evangelism Booklet / Gute Botschaft Verlag / GBV 62304
  • Format: Paperback
  • ISBN-13: 9783866980907
  • ISBN-10: 3866980906
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Vietnamese / Tieng Viet

Description:

Inside the pages of "Phúc Am Giang," you will discover the Gospel of John presented in the Vietnamese language—a precious part of the Bible and the Word of God. This Gospel introduces Jesus Christ as the Son of God and offers a message of profound love and everlasting life.

Highlights:

1. Life-Changing Message: Immerse yourself in the heart of the Gospel with verses like, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life" (John 3:16). These words encapsulate the essence of Christianity and God's boundless love for humanity.

2. Evangelism Tool: This booklet serves as a valuable resource for sharing the Gospel with Vietnamese-speaking individuals, whether they are friends, family, or seekers of spiritual guidance. Its compact size, clear language, and compelling presentation make it ideal for evangelism and distribution.

3. High-Quality Production: Published by Gute Botschaft Verlag, a trusted name in Christian literature, you can trust the accuracy and excellence of this publication.

"Phúc Am Giang" is more than just a booklet; it is a powerful means of sharing the life-changing message of Jesus Christ with the Vietnamese-speaking community. Whether you are actively engaged in evangelism, seeking to deepen your faith, or looking for a meaningful resource, this booklet is your partner in spreading the Word of God.

Những điểm nổi bật:

  1. Thông điệp làm thay đổi cuộc sống: Đắm chìm vào trái tim của Phúc Âm với những câu như: "Vì Đức Chúa Trời yêu thế gian, đến nỗi Ngài ban Con một của Ngài, để hễ ai tin vào Ngài thì không bị hư mất mà được sống đời đời" (Giăng 3:16). Những lời này tóm tắt bản chất của Kitô giáo và tình yêu vô biên của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

  2. Công cụ truyền giáo: Cuốn sách này là một tài liệu quý giá để chia sẻ Phúc Âm với những người nói tiếng Việt, cho dù họ là bạn bè, gia đình hoặc những người tìm kiếm hướng dẫn tâm linh. Kích thước nhỏ gọn, ngôn ngữ rõ ràng và cách trình bày thuyết phục làm cho nó trở thành một công cụ lý tưởng cho việc truyền giáo và phân phối.

  3. Sản xuất chất lượng cao: Được xuất bản bởi Gute Botschaft Verlag, một tên tuổi đáng tin cậy trong văn học Kitô giáo, bạn có thể tin tưởng vào sự chính xác và xuất sắc của cuốn sách này.

"Phúc Am Giang" không chỉ là một cuốn sách nhỏ; nó là một phương tiện mạnh mẽ để chia sẻ thông điệp làm thay đổi cuộc sống của Chúa Kitô với cộng đồng nói tiếng Việt. Cho dù bạn đang tích cực tham gia vào việc truyền giáo, đang tìm cách làm sâu sắc đức tin của mình, hay đang tìm kiếm một tài liệu có ý nghĩa, cuốn sách này sẽ là đối tác của bạn trong việc lan truyền Lời Chúa.

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review