null

Kashinawa Language New Testament / Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki (CBSNT) / Peru, Brazil

No reviews yet Write a Review
$14.17
SKU:
9781531301385
Weight:
32.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Kashinawa Language New Testament

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki (CBSNT)

Peru, Brazil

 

 • Paperback: 538 pages
 • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
 • Language: Kashinawa
 • ISBN-10: 153130138X
 • ISBN-13: 978-1531301385
 • Product Dimensions: 6 x 1.4 x 9 inches
 • Shipping Weight: 2 pounds

 

John 3:16 Juan

Jesúsun ana Nicodemo shinanmakin yuikin:
—Yuda betsa betsapa dasibi jiwebaunabuwen nuijaidakin Diosun eska shinantan ea jawen bake bestichai yununkin taxnimaniwen taexun tsuabunda ea ikunwankin jawen jiwea kayabi benutima bitan mawa kayabiama Diosbe jiwekuinxankanikiki, ikibi ikidan.

 

 

Kashinawa (also spelled Kaxinawá, Kashinawa, Kaxynawa, Caxinawa, and Caxinawá), or Hantxa Kuin, Huni Kui, is an indigenous American language of western South America which belongs to the Panoan language family. It is spoken by about 1,600 Kaxinawá in Peru, along the Curanja and the Purus Rivers, and in Brazil by 400 Kaxinawá in the state of Acre.

 

Kashinawa
Kashinawa of the Ibuaçu River
Native to PeruBrazil
Ethnicity Kaxinawá people
Native speakers
1,200 (2003–2007)
Panoan
 • Mainline Panoan
  • Nawa
   • Headwaters
    • Kashinawa
Language codes
ISO 639-3 cbs
Glottolog cash1254

Product Reviews

No reviews yet Write a Review