null

Lithuanian Catholic Bible Brownish Leather Bound with Thumb Index, Maps, and Study Notes / Biblija Sventasis Rastas

No reviews yet Write a Review
$99.99
SKU:
9789955290933
UPC:
9789955290933
Weight:
0.00 Ounces

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Lithuanian Catholic Bible Brownish Leather Bound with Thumb Index, Maps, and Study Notes

Biblija Sventasis Rastas / Senasis ir Naujasis Testamentas / Kataliku Pasa Ulio Leidiniai

UPC: 9789955290933

Product Features

 • Binding: Brownish Leather Bound with Thumb Index
 • Pages: 2664
 • Publisher: Lietuvos Vyskupų Konferencija (2009)
 • Language: Lithuanian
 • ISBN-10: 9955290935
 • ISBN-13: 978-9955290933 / 9789955290933
 • Special Features: Includes maps and study notes

Overview

The Lithuanian Catholic Bible, titled "Biblija Šventasis Raštas," is an extensive edition of the Holy Scriptures, including both the Old and New Testaments. Published by the Lithuanian Bishops' Conference in 2009, this brownish leather-bound edition features a convenient thumb index, detailed maps, and insightful study notes. It is an essential resource for Lithuanian-speaking Catholics seeking a deeper understanding of the Bible.

Interesting Facts

 • Catholic Edition: This Bible includes the deuterocanonical books, adhering to the Catholic canon of Scripture, making it a comprehensive resource for Catholic readers.
 • Maps and Study Notes: The inclusion of maps aids in visualizing biblical events' geographical context, while the study notes provide scholarly insights and explanations to enhance comprehension.
 • Lietuvos Vyskupų Konferencija: The Lithuanian Bishops' Conference, responsible for this publication, ensures that it meets the doctrinal and spiritual needs of the Lithuanian Catholic community.
 • Historical Impact: This Catholic Bible supports the spiritual growth and education of Lithuanian Catholics, preserving the community's cultural and religious heritage.

Key Credits

 • Publisher: Lietuvos Vyskupų Konferencija
 • Contributors: Various Catholic scholars and theologians who contributed to the translation and commentary.

Apžvalga

Lietuviška Katalikiška Biblija, pavadinta "Biblija Šventasis Raštas," yra išsamus Šventojo Rašto leidimas, apimantis tiek Senąjį, tiek Naująjį Testamentą. Išleista Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2009 metais, ši rudos odos su nykščio indeksu Biblija turi detalius žemėlapius ir įžvalgias studijų pastabas. Tai yra būtinas šaltinis lietuviškai kalbantiems katalikams, siekiantiems gilinti savo Biblijos supratimą.

Įdomūs Faktai

 • Katalikiškas Leidimas: Šioje Biblijoje yra antrakanoninės knygos, laikantis Katalikų kanono, todėl tai yra išsamus šaltinis katalikų skaitytojams.
 • Žemėlapiai ir Studijų Pastabos: Žemėlapiai padeda vizualizuoti biblinio laikotarpio įvykių geografiją, o studijų pastabos suteikia mokslines įžvalgas ir paaiškinimus, padedančius geriau suprasti tekstą.
 • Lietuvos Vyskupų Konferencija: Lietuvos Vyskupų Konferencija, atsakinga už šios Biblijos leidimą, užtikrina, kad ji atitiktų doktrininius ir dvasinius Lietuvos katalikų bendruomenės poreikius.
 • Istorinė Reikšmė: Šios katalikiškos Biblijos leidimas remia Lietuvos katalikų dvasinį augimą ir švietimą, išsaugant bendruomenės kultūrinį ir religinį paveldą.

Pagrindiniai Kreditai

 • Leidėjas: Lietuvos Vyskupų Konferencija
 • Bendraautoriai: Įvairūs katalikų mokslininkai ir teologai, prisidėję prie vertimo ir komentarų.

Product Reviews

No reviews yet Write a Review