null

Carapana Language New Testament / Dios Cʉ̃ Cauetibʉjʉ Cũrĩcã Tuti (CBCNT) / Brazil

No reviews yet Write a Review
$15.77
SKU:
9781531301347
Weight:
35.20 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Carapana Language New Testament | Dios Cʉ̃ Cauetibʉjʉ Cũrĩcã Tuti (CBCNT) | Brazil

 

 • Paperback: 618 pages
 • Publisher: Digital Bible Society (June 19, 2017) / Wycliffe Bible Translators
 • Language: Carapana
 • ISBN-10: 1531301347
 • ISBN-13: 978-1531301347
 • Product Dimensions: 6 x 1.6 x 9 inches
 • Shipping Weight: 2.2 pounds 

John 3:16 San Juan

Dios pʉame ati ʉmʉrecóo macããna nipetiro camasãrẽ bʉtioro maiñami. Bairo marĩrẽ mairĩ, cʉ̃ macʉ̃ jĩcãʉ̃ã cʉ̃ caãnimiatacʉ̃ãrẽ, cʉ̃ joyupi ati yepapʉre, nipetirã cʉ̃ macʉ̃rẽ catʉ̃goʉsarã na yasieticõãto ĩ. Cʉ̃ mena caroaro ãnicõã ninucũgarãma tocãnacã rʉ̃mʉa. 

Carapano (Karapanã, Carapana-tapuya, Möxdöá) is a Tucanoan language of Colombia and Brazil. 

Carapano
Mõxtã
Native to Colombia, Brazil
Native speakers
(ca. 600 cited 1990–2006)
Language family
Tucanoan
 • Eastern
  • Central
   • Tatuyo–Carapano
    • Carapano
Language codes
ISO 639-3 cbc
Glottolog cara1272

Product Reviews

No reviews yet Write a Review