Loading... Please wait...

Buriat New Testament / Mongolian Buriat Chorin dialect / Буриадын шинэ гэрээ / Нового Завета на бурятский язык / Buryat буряад хэлэн buryaad xelen

$59.99
SKU:
9785939431538
Weight:
40.00 Ounces

Out of Stock

Product Description

Buriat Language New Testament 

Mongolian Buriat

Буриадын шинэ гэрээ

Нового Завета на бурятский язык

With Chapter and Selection Headings

Glossary

буряад
 
594 Pages
Hardcover
Publisher:  Institute for Bible Translation / Институт перевода Библии
2010
ISBN 9785939431538 / 978-5939431538
5939431534
 
John Иоанн 3:16
Юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ этигэгшэдэй хосоронгүй, хэтэ мүнхэдөө амидархынь тула Бурхан хадаа газар дэлхэйн хүнүүдтэ тон ехээр дурлажа, өөрынгөө ори ганса Хүбүүе үргэл болгожо үгөө бшуу.
TRANSLITERATION:  Yundeb gebel, Hun türelhiteney Hübüünde etigegshedey hosorongüy, hete münhedöö amidarhını tula Burhan hadaa gazar delheyn hünüüdte ton yeheer durlazha, öörıngöö ori gansa Hübüüye ürgel bolgozho ügöö bshuu.
 
 
The work on the translation of the New Testament into the modern literary Buryat language (the Chorin dialect) was started by the IPI 20 years ago. As a source of translation, the Greek text of the fourth edition of UBS (Nestle-Aland, 27th edition) was adopted. This took into account the Russian textual traditions of the translation of the Bible - the footnotes marked the most significant differences with later manuscripts, correlated with the Russian Synodal translation (Textus Receptus). In the process of the preparation of the New Testament, intermediate pilot editions were published: the Gospel of Mark (1996) and the Gospel of John (1998, 2003), as well as books for young readers Jesus-Friend of Children (1999) and the Bible for Children (2004).

This work is the final work of a large scientific team: translators, Ph.D. Sergei Budmaev Budayev (formerly professor of the Department of Buryat Philology of the Faculty of Primary Education of the Buryat State University, Member of the Union of Journalists, Honored Scientist) and Ph.D. Darima Alexandrovna Raitsanova (poetess, former editor-in-chief of the newspaper Yeson tug); philological editor Ph.D. Rinchin Sandanovna Dylykova (philological editor, Ph.D., associate professor of the Department of Philology and Teaching Methods of the Pedagogical Institute of Buryat State University).
Approver Ph.D. V.A. Raitsanova; theological editors K.L. Bogolyubov, I.V. Marenich, S.A. Sychev, SN Sychova, B.Long (USA) and Dr. M. De Lang (Netherlands), as well as the consultant of Dr. F. Pike (Great Britain). The published edition has been scientifically reviewed and has the grade of approval of the Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences and the bar of blessing of His Eminence Bishop Savvaty of Ulan-Ude and Buryatia.
 
Buryat or Buriat  (Buryat Cyrillic: буряад хэлэн, buryaad xelen) is a variety of Mongolic spoken by the Buryats that is classified either as a language or as a major dialect group of Mongolian. The majority of Buryat speakers live in Russia along the northern border of Mongolia where it is an official language in the Buryat RepublicUst-Orda Buryatia and Aga Buryatia. In the Russian census of 2002, 353,113 people out of an ethnic population of 445,175 reported speaking Buryat (72.3%). Some other 15,694 can also speak Buryat, mostly ethnic Russians.There are at least 100,000 ethnic Buryats in Mongolia and the People's Republic of China as well. Buryats in Russia have a separate literary standard, written in a Cyrillic alphabet. It is based on the Russian alphabet with three additional letters: Ү/ү, Ө/ө and Һ/һ.
 
 
buriad-nt.png
 
 
BROWSE THE TEXT INSIDE THIS NEW TESTAMENT HERE: 
http://ibtrussia.org/en/text?m=BUR&l=Rev.22&g=0
 

The whole Bible was completed at Selenginsk by William Swan and Edward Stallybrass, and printed in Siberia at the joint expense of the American and British and Foreign Bible Societies; but on the suppression of the mission by the Russian Government in 1840, the circulation of the book stopped.

In 1911 Larson and Almblad revised the Gospels and Acts, and in 1913 Genesis and Jonah. These were published by the British and Foreign Bible Society.

The Institute of Bible Translation is now working on a Buryat translation of the Bible!

This pictured New Testament was published in 2010.

 

INTRODUCTION TEXT INSIDE THIS NEW TESTAMENT:


Оролто үгэ

Хүндэтэ уншагшад!

Таанад мүнөө гартаа буряад хэлэндэ оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээн гэжэ нэрэтэй ном барижа байнат. Шэнэ Хэлсээн Хуушан Хэлсээнхоёр сугтаа Нангин Бэшэг гэхэ гү, али Библи гэжэ ном бүрилдүүлнэ. Дэлхэй дээрэ энэ ном бусад номуудһаа үлүү ехээр уншагдаг юм.Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшэгдэһэн хорин долоон номһоо бүридэнэ. Урдань Римэй хаанай орондо ажаһуудаг арадууд хоорондоо эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэе бэетэйгээ харилсадаг һэн. Шэнэ Хэлсээн болбол «Һайн Мэдээсэлэй» дүрбэн ном, Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүдэй ном, элшэнэрэй хандалганууд, мүн ерээдүй сагые уридшалан харуулһан Гэршэлгэһээ бүридэдэг. «Һайн Мэдээсэлые» грек хэлэн дээрэ «Евангели» гэжэ нэрлэдэг. Иисус Христос номноһон һургаалаа тон тиигэжэл нэрлэһэн юм. Мүн баһа Матвей, Марк, Лука болон Иоаннай бэшэһэн Шэнэ Хэлсээнэй түрүүшын дүрбэн ном тиигэжэ нэрлэгдэһэн байгаа. Тэдэ номууд соо Иисус Христосой ажамидарал, газар дэлхэй дээрэ ябуулһан ажал, номноһон һургаал, бүтээһэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүд тухайнь, наһанһаа нүгшэһэн, һүүлдэнь амидырһан тухайнь хөөрэгдэнэ.Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй яажа дэлгэрһэн тухай Элшэнэрэй үйлэ хэрэгүүд гэжэ нэрэтэй ном соо хэлэгдэнэ. Эндэ Христос шажанай һууришажа дэлгэрһэн түрүүшын жэлнүүд хойно хойноһоон удаа дараалан зураглагдана. Тиимэһээ энэ ном түүхын тусхай ажахолбогдолтой ном мүн. Элшэнэрэй ашаар Иисус Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэй дээгүүр хаа хаанагүй таража эхилһэниинь эндэ харуулагдана.Шэнэ Хэлсээн соо баһа хорин нэгэн хандалганууд гэхэ гү, али бэшэгүүд оролсодог. Тэдэниие Павел, Петр, Иоанн элшэнэр болон бусадшье хүнүүд Христосой түрэхэһөө хойшо зуун жэлэй туршада бэшэһэн байгаа. Эдэ хандалганууд христос шажантанай һүзэг этигэлэй болон ажамидаралай элдэб янзын асуудалнуудые хүндэнэ, зүблэл болон захяа заабаринуудые үгэнэ.Гэршэлгэ гэдэг Шэнэ Хэлсээнэй һүүлшын ном уридшалан хэлэһэн удха шэнжэтэй юм. Энэ ном уншахада бэлэн бэшэ. Энэ ном соо хүн түрэлхитэнтэй хамта Бурханай байлсаһан нюуса олон бэлгэ тэмдэгүүдээр элирхэйлэгдэнэ, газар дэлхэйн зоной Бурханай зарга шүүбэридэ орохо тухай, энэ газар дэлхэйн орондо бүри һайн, хэтэ мүнхын «шэнэ огторгой тэнгэри, шэнэ газар дэлхэй» байгуулагдаха тухай хэлэгдэнэ.

Оршуулагдаһан Шэнэ Хэлсээнэй номуудай эхэ бэшэг тухай

Шэнэ Хэлсээн эртэнэй грек хэлэн дээрэ бэшээтэй байгаа. Тэрэ оло дахин гараар буулгажа бэшэгдээ. Тиимэ ушарһаа Шэнэ Хэлсээнэй номуудай грек эхэ бэшэгүүд хоорондоо илгаралтай байдаг. Гэбэшье олон ушарнуудта тэдэ илгаралнууд номой удха ойлгоходо нүлөөлдэггүй, тиигээдшье бусад эртэнэй олон бэшэгүүдтэй зэргэсүүлхэдэ, Шэнэ Хэлсээнэй эхэ бэшэгүүд соо тиимэ илгаралнууд үсөөнөөр дайралдана.

Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулһан тухай

Оршуулгынгаа һайн шанар баталхын, удха үнэн зүбөөр тайлбарилхын тула оршуулгамнай Библиин номуудай оршуулгада хэрэглэгдэдэг хэдэн шалгалтануудые заатагүй гарадаг. Шэнэ Хэлсээе грек хэлэнһээ буряад хэлэн дээрэ оршуулхадаа, оршуулагшад библиин номуудые тайлбарилха дүримүүдые хэрэглээ. Олон янзаар ойлгожо болохо удхын нэгэ тайлбарилгань оршуулгада оруулагдаа, нүгөө тайлбарилгань хуудаһанай доорохи ажаглалтада табигдаа.Номой түгэсхэлдэ оршуулга соо дурдагдаһан газар дэбисхэрэй зурагууд, мүн шухала ойлгосонуудые тайлбарилһан толи үгтэнэ. Шэнэ Хэлсээ ойлгоходо хүнгэн байхын тула энэ нэмэри мэдээсэлнүүд ном соо оруулагдаба. Үгэнүүдые тайлбарилһан толи Библиин шухала ойлгосонуудые, жэшээлэн нэрлэбэл, Бурханай Эльгээмэлтоһоор түрхихэНангин ҺүлдэБурханай табисуурта, Хүн түрэлтэнэй Хүбүүн, Бурханай ХурьганБурханай хаан түрэһүзэглэгшэдэй бүлгэм гэхэ мэтые тайлбарилха, мүн номуудай удха ойлгоходо шухала мэдээ үгэхэ зорилготой юм. Библиин үшөө ямар газарта адли шэнжэ удхатай зарим үгэ, ойлгосонууд дайралданаб гэжэ заажа үгэнэ.Шэнэ Хэлсээнэй номууд нэгэдэхи зуунай хоёрдохи хахадта бэшэгдэһэн байгаа. Тэрэ сагһаа хойшо мянга гаран хэлэнүүд дээрэ оршуулагдаа. Мүнөө буряад хэлэн дээрэ оршуулагдаба. 1909 ондо эхирид-булагадай нютаг хэлэн дээрэ анха түрүүн Матвейн дуулгаһан Һайн Мэдээсэл, 1912 ондо анхан хэблэгдэһэн Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл Нангин Бэшэг оршуулгын институт шэнээр хэблэжэ гаргаһан байгаа. Тэрээнһээ гадна шэнээр оршуулагдаһан Маркын дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (1996), Иисус – хүүгэдэй нүхэр (1999), Иоаннай дуулгаһан Һайн Мэдээсэл (2003), Хүүгэдэй Библи (2004 ондо) хэблэжэ гаргаа.Нангин Бэшэг оршуулгын институт Шэнэ Хэлсээе буряад хэлэн дээрэ оршуулжа хүдэлһэн оршуулагшадта, редакторнуудта, мүн энэ оршуулга хэблэхэдэ оролдолго гаргаһан хүнүүдтэ һайн һанаагаа элирхэйлнэ, баяр баясхалан хүргэнэ.

Нангин Бэшэг оршуулгын институт

 

 
Buryat
Buriat
буряад хэлэн buryaad xelen
Native to Russia (Buryat Republic, Ust-Orda Buryatia, Aga Buryatia), northern Mongolia, China(Hulunbuir)
Ethnicity Buryats, Barga Mongols
Native speakers
(265,000 in Russia and Mongolia (2010 census); 65,000 in China cited 1982 census)[1]
Mongolic
  • Central Mongolic
    • Buryat
Cyrillic, Mongolian script, Vagindra script, Latin
Official status
Official language in
Buryatia (Russia)
Language codes
ISO 639-2 bua Buriat
ISO 639-3 bua  inclusive code Buriat
Individual codes:
bxu – China Buriat
bxm – Mongolia Buriat
bxr – Russia Buriat
Glottolog buri1258  Buriat[2]
Linguasphere part of 44-BAA-b

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Buriat New Testament / Mongolian Buriat Chorin dialect / Буриадын шинэ гэрээ / Нового Завета на бурятский язык / Buryat буряад хэлэн buryaad xelen to your wish list.