null

Marta dhe Maria Shoqet e Jezusit / Albanian edition of Martha and Mary, the Friends of Jesus / Gute Botschaft Verlag 1999 / GBV / Gospel booklet for children / Full color pages

No reviews yet Write a Review
$5.99
SKU:
GBV14815
UPC:
0906731674
Weight:
7.00 Ounces
In Stock & Ready To Ship!
Current Stock:Only left:

Frequently Bought Together:

Total: Inc. Tax
Total: Ex. Tax

Description

Marta dhe Maria Shoqet e Jezusit / Albanian edition of Martha and Mary, the Friends of Jesus / Gute Botschaft Verlag 1999 / GBV / Gospel booklet for children / Full color pages

 

Key Features:

  • Title: Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit / Albanian Edition of Martha and Mary, the Friends of Jesus / Gute Botschaft Verlag 1999 / GBV / Gospel Booklet for Children / Full-Color Pages
  • Format: Paperback 1999
  • Product Code: GBV14815
  • Pages: 31
  • Publisher: Gute Botschaft Verlag
  • Language: Albanian / Shqip

Description:

Inside the pages of "Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit," children will discover the heartwarming story of Martha and Mary, who were friends of Jesus. This booklet recounts their story based on the Word of God and features vibrant full-color illustrations that not only add excitement but also help young readers comprehend the narrative.

Highlights:

1. Engaging Story: Dive into the tale of Martha and Mary, who welcomed Jesus into their home. This story highlights the importance of faith, friendship, and spending time with the Lord.

2. Visual Delight: The full-color pages of this booklet are designed to capture children's imaginations and keep them engaged while learning about the biblical narrative.

3. Educational Resource: "Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit" serves as an invaluable educational resource for parents, teachers, and anyone involved in children's ministry. It is an excellent tool for introducing young minds to the teachings of the Bible.

4. Timeless Message: The story of Martha and Mary conveys timeless values and lessons that are relevant to children's lives, promoting understanding, empathy, and spiritual growth.

This Albanian edition of "Martha and Mary, the Friends of Jesus" is more than just a booklet; it is a means of introducing children to the rich stories and teachings of the Bible in their native language. Whether you are a parent, educator, or involved in children's ministry, this booklet is a wonderful resource for sharing the Word of God with young hearts and minds.

Order your copy of "Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit" today and let the story of Martha and Mary, the Friends of Jesus, inspire and educate Albanian-speaking children about faith, friendship, and the love of the Lord. Make a lasting impact on their spiritual journey through this beautifully illustrated gospel booklet.

 

"Bashkë me 'Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit,' fëmijët do të zbulojnë historinë e ngrohtë të Martës dhe Marisë, të cilat ishin miq të Jezusit. Ky libëll rrëfen historinë e tyre bazuar në Fjalën e Zotit dhe përfshin ilustrime me ngjyra tërheqëse që jo vetëm shtojnë emocion, por ndihmojnë edhe lexuesit e rinj të kuptojnë narrativën.

Kulmi:

  1. Histori angazhuese: Zhytuni në tregimin e Martës dhe Marisë, të cilat e mirëpritën Jezusin në shtëpinë e tyre. Ky tregim thekson rëndësinë e besimit, miqësisë dhe kohës që kalohet me Zotin.

  2. Kënaqësi vizuale: Faqet me ngjyra të plota të këtij libëlli janë projektuar për të kapur imagjinatën e fëmijëve dhe për t'i mbajtur ata të angazhuar ndërsa mësojnë për narrativën biblike.

  3. Burim arsimor: "Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit" shërben si një burim i çmuar arsimor për prindërit, mësuesit dhe çdo person që është i përfshirë në shërbimin ndaj fëmijëve. Është një mjet shkëlqyeshëm për të prezantuar mendjet e reja tek mësimet e Biblës.

  4. Mesazhi i përhershëm: Historia e Martës dhe Marisë transmeton vlera dhe mësime të përhershme që janë relevante për jetën e fëmijëve, promovojnë kuptimin, empatinë dhe rritjen shpirtërore.

Kjo edicion shqip i "Martha dhe Maria, Shoqet e Jezusit" është më shumë se një libëll; është një mjet për t'u njohur fëmijëve me historitë dhe mësimet e pasura të Biblës në gjuhën e tyre amtare. Pavarësisht nëse jeni prind, pedagog, ose të përfshirë në shërbimin ndaj fëmijëve, ky libëll është një burim shumë i mirë për të ndarë Fjalën e Zotit me zemrat dhe mendjet e reja.

Porositni kopjen tuaj të "Marta dhe Maria - Shoqet e Jezusit" sot dhe lejoni historinë e Martës dhe Marisë, Shoqet e Jezusit, të frymëzojë dhe edukojë fëmijët shqiptarë në lidhje me besimin, miqësinë dhe dashurinë e Zotit. Bëni një ndikim të qëndrueshëm në udhëtimin e tyre shpirtëror përmes këtij libëlli të ilustruar me bukur."

 

Product Reviews

No reviews yet Write a Review