Loading... Please wait...

Denya Language New Testament / Ŋwɛ menomenyɛɛ́ mekɛ́ (ANVNT) / Cameroon

$11.45
SKU:
9781531300371
Weight:
24.00 Ounces
Quantity:

Product Description

Denya Language New Testament

Ŋwɛ menomenyɛɛ́ mekɛ́ (ANVNT)

Cameroon

 

 • Paperback: 402 pages
 • Publisher: Digital Bible Society (August 9, 2017) / Wycliffe Bible Translators
 • Language: Denya
 • ISBN-10: 1531300375
 • ISBN-13: 978-1531300371
 • Product Dimensions: 6 x 1 x 9 inches
 • Shipping Weight: 1.5 pounds

 

John 3:16 Jɔn

Ɛsɔwɔ abɔ́ gejeé ne bɔɔ́ mme, nkáwú ne atɔmé danchi maá wuú nnó yɛ́ndémuú ayi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji, anomé fɔ́ mme detu, abɔ́ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́.

 

Denya is a Southern Bantoid language of Cameroon in the Mamfe family. It has four dialects: Bajwo (Bajwa), Basho, Bitieku and Takamanda; they are divergent enough to perhaps be considered separate languages.

 

Denya
Anyah
Native to Cameroon
Native speakers
(11,200 cited 1982)
Niger–Congo
Dialects
 • Basho
 • Bitieku
 • Takamanda
 • Bajwo
Language codes
ISO 639-3 anv
Glottolog deny1238

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Customers also viewed

Click the button below to add the Denya Language New Testament / Ŋwɛ menomenyɛɛ́ mekɛ́ (ANVNT) / Cameroon to your wish list.